Hello! How are you?
hεˈləʊ! haʊ ə juː?
Ahoj! Jak se máš?
I hope you are well.
aɪ həʊp juː ə wεl
Doufám, že se máš dobře.
What's your name?
wɒts jɔː neɪm?
Jak se jmenuješ?
Let me introduce myself.
lεt miː ˌɪntrəˈdjuːs maɪˈsεlf
Dovol, abych se představila.
I'm your new English textbook.
aɪm jɔː njuː ˈɪŋglɪʃ ˈtεkstˌbʊk
Jsem tvoje nová učebnice angličtiny.
You're a learner of English.
jʊə ə ˈlɜːnə əv ˈɪŋglɪʃ
Ty jsi student angličtiny.
We're a team now. We can be friends.
wɪə ə tiːm naʊ wiː kən biː frεndz
Teď jsme tým. Můžeme být přátelé.
You can learn English with me.
juː kən lɜːn ˈɪŋglɪʃ wɪθ miː
Můžeš se se mnou naučit anglicky.
I can help you speak and understand.
aɪ kən hεlp juː spiːk ænd ˌʌndəˈstænd
Mohu ti pomoct mluvit a rozumět.
English is easy.
ˈɪŋglɪʃ ɪz ˈiːzɪ
Angličtina je snadná.
It can be fun.
ɪt kən biː fʌn
Může to být zábava.
You must be patient and study hard.
juː mʌst biː ˈpeɪʃənt ænd ˈstʌdɪ hɑːd
Musíš být trpělivý a pilně se učit.
You can do it!
juː kən dʊ ɪt!
Ty to dokážeš!
Are you ready?
ɑː juː ˈrεdɪ?
Jsi připravený?
Yes or no?
jεs ɔː nəʊ?
Ano nebo ne?
I'm sure you are!
aɪm ʃʊə juː ɑː!
Určitě jsi.
We can start!
wiː kən stɑːt!
Můžeme začít!
See you soon!
siː juː suːn!
Brzy na shledanou!

Označte ve větách článku všechna osobní zájmena a tvary slovesa be. Všímejte si jejich postavení ve větě oznamovací a větě tázací.

Odpovězte anglicky celými větami na otázky v úvodním článku.