Vocabulary

 • again əˈgεnzase, znovu
 • already ɔːlˈrεdɪuž, již tak brzy
 • anybody ˈεnɪˌbɒdɪněkdo v otázce, kdokoli
 • anything ˈεnɪˌθɪŋněco v otázce, cokoli
 • apple ˈæp<sup>ə</sup>ljablko
 • ask ɑːskzeptat se
 • ask sb for sth ɑːskpožádat koho o co
 • bad bædšpatný, zlý
 • bag bægtaška, sáček
 • best bεstnejlepší
 • bother ˈbɒðəobtěžovat, štvát
 • call kɔːl(za)volat
 • come in kʌm ɪnvejít, vstoupit
 • curious ˈkjʊərɪəszvědavý
 • dance dɑːnstančit
 • disturb dɪˈstɜːbrušit, vyrušovat
 • eat iːtjíst
 • freeze friːzmrznout
 • game geɪmhra
 • get gεtdostat (se)
 • get dressed gεt drεstobléct se
 • give sb sth gɪvdát co komu
 • glass glɑːssklenka, sklo
 • go out gəʊ aʊtvyjít si ven
 • home həʊmdomov, domů
 • just dʒʌstprávě, zrovna, jen
 • be kidding biː kɪdɪŋdělat si legraci
 • language ˈlæŋgwɪdʒjazyk, řeč
 • leave liːvodejít, odjet
 • lie laɪlhát, lež
 • listen ˈlɪs<sup>ə</sup>nposlouchat
 • look for lʊk fəhledat
 • make meɪk(u)dělat vytvořit
 • milk mɪlkmléko
 • Mr ˈmɪstəpan
 • nerves nɜːvznervy
 • never ˈnεvənikdy
 • noise nɔɪzhluk
 • nothing ˈnʌθɪŋnic
 • on ɒnna povrch ap.
 • out aʊtven, venku
 • play pleɪhrát (si)
 • put pʊtdát, položit
 • question ˈkwεstʃənotázka
 • rain reɪnpršet, déšť
 • read riːdčíst, přečíst
 • run rʌnběžet, jet
 • say seɪříct
 • serious ˈsɪərɪəsvážný
 • shower ˈʃaʊəsprcha
 • sit sɪtsedět, sednout si
 • sleep sliːpspát
 • snow snəʊ1 sněžit, 2 sníh
 • somebody ˈsʌmbədɪněkdo
 • stay steɪzůstat
 • still stɪlještě dosud ap.
 • stop stɒppřestat, zastavit
 • sun sʌnslunce
 • take teɪkvzít, brát
 • tell sb sth tεlříct co komu
 • think θɪŋkmyslet, myslet si
 • tired ˈtaɪədunavený
 • today təˈdeɪdnes
 • tonight təˈnaɪtdnes večer
 • tomorrow təˈmɒrəʊzítra
 • very ˈvεrɪvelmi, velice
 • wait weɪtpočkat, čekat
 • watch sth wɒtʃsledovat, dívat se
 • weather ˈwεðəpočasí
 • when wεn1 kdy, 2 když
 • why waɪproč
 • work wɜːkpracovat, fungovat
 • write raɪtpsát, napsat
 • wrong rɒŋšpatný