Let's find out about John's likes and dislikes.
lεts faɪnd aʊt əˈbaʊt dʒɒnz laɪks ænd dɪsˈlaɪks
Zjistíme, co má a nemá John rád.
John, can you tell us what you like doing?
dʒɒn, kən juː tεl əs wɒt juː laɪk ˈduːɪŋ?
Johne, můžeš nám říct, co rád děláš?
Well, I like watching TV and I also enjoy going out with friends.
wεl, aɪ laɪk wɒtʃɪŋ ˌtiːˈviː ænd aɪ ˈɔːlsəʊ ɪnˈdʒɔɪ ˈgəʊɪŋ aʊt wɪθ frεndz
No, rád se divám na televizi a taky mě baví chodit ven s kamarády.
What kind of films do you like best?
wɒt kaɪnd əv fɪlmz dʊ juː laɪk bεst?
Jaké filmy máš nejraději?
I prefer action films and TV series.
aɪ prɪˈfɜː ˈækʃən fɪlmz ænd ˌtiːˈviː ˈsɪəriːz
Dávám přednost akčním filmům a televizním seriálům.
What's your favourite film?
wɒts jɔː ˈfeɪvrɪt fɪlm?
Co je tvůj oblíbený film?
That's hard to say. Perhaps The Terminator.
ðæts hɑːd tə seɪ pəˈhæps ðə ˈtɜːmɪˌneɪtə
To je těžko říct. Možná Terminátor.
What else do you enjoy doing?
wɒt εls dʊ juː ɪnˈdʒɔɪ ˈduːɪŋ?
Co ještě rád děláš?
I very much enjoy sleeping and eating. And I love playing games.
aɪ ˈvεrɪ mʌtʃ ɪnˈdʒɔɪ sliːpɪŋ ænd ˈiːtɪŋ ænd aɪ lʌv pleɪŋ geɪmz
Moc rád spím a jím. A hrozně rád hraju počítačové hry.
And what about studying or cleaning your room?
ænd wɒt əˈbaʊt ˈstʌdɪɪŋ ɔː kliːnɪŋ jɔː ruːm?
A co učení se nebo uklízení pokoje?
Oh, I don't like studying and I really hate cleaning!
əʊ, aɪ dəʊnt laɪk ˈstʌdɪɪŋ ænd aɪ ˈrɪəlɪ heɪt kliːnɪŋ!
Nemám rád učení a uklízení opravdu nesnáším!
But you should do that to help your mum. Your mum shouldn't do everything.
bət juː ʃʊd dʊ ðæt tə hεlp jɔː mʌm jɔː mʌm ˈʃʊd<sup>ə</sup>nt dʊ ˈεvrɪˌθɪŋ
Ale měl bys to dělat, abys pomohl mámě. Máma by neměla dělat všechno.
Every child ought to help their parents at least from time to time.
ˈεvrɪ tʃaɪld ɔːt tə hεlp ðεə ˈpεərənts æt liːst frɒm taɪm tə taɪm
Každé dítě by mělo alespoň občas pomáhat rodičům.
I usually try to help with cleaning on weekends but I dislike it. You know, I'm not used to working hard.
aɪ ˈjuːʒʊəlɪ traɪ tə hεlp wɪθ kliːnɪŋ ɒn ˌwiːkˈεndz bət aɪ dɪsˈlaɪk ɪt juː nəʊ, aɪm nɒt juːzd tə ˈwɜːkɪŋ hɑːd
Obvykle se snažím pomáhat s uklízením o víkendech, ale nemám to rád. Víte, já nejsem zvyklý moc pracovat.
What else don't you like?
wɒt εls dəʊnt juː laɪk?
Co ještě nemáš rád?
I really dislike getting up early. I guess everybody does.
aɪ ˈrɪəlɪ dɪsˈlaɪk gεtɪŋ ʌp ˈɜːlɪ aɪ gεs ˈεvrɪˌbɒdɪ dʌz
Opravdu nemám rád brzké vstávání. Myslím, že to nemá rád nikdo.
Thanks for telling us something about your likes and dislikes.
θæŋks fə ˈtεlɪŋ əs ˈsʌmθɪŋ əˈbaʊt jɔː laɪks ænd dɪsˈlaɪks
Díky, že jsi nám pověděl, co máš a nemáš rád.
Well, it looks like John is a bit lazy. He could help more at home. I think his parents should do something about it.
wεl, ɪt lʊks laɪk dʒɒn ɪz ə bɪt ˈleɪzɪ hɪ kʊd hεlp mɔː æt həʊm aɪ θɪŋk hɪz ˈpεərənts ʃʊd dʊ ˈsʌmθɪŋ əˈbaʊt ɪt
No, vypadá to, že je John tak trošku líný. Mohl by doma víc pomáhat. Myslím, že jeho rodiče by s tím něco měli dělat.

Označte v článku obraty vyjadřující doporučení či potenciální možnost.

Najděte slovesa vyjadřující libost a nelibost či preference.

Pozor na předložku: Do something about it. - Dělej s tím něco. (v té záležitosti). Obrat have nothing to do with ... znamená nemít nic společného s..., nemít co dělat s.... Např. He has nothing to do with it. - Nemá s tím nic společného.