Exercises

Přeložte. Soustřeďte se na užití budoucího času.

1 I'll tell him.
2 Will you come too?
3 I won't be there.
4 He won't be able to come.
5 It won't be hard.
6 We'll have to do it.
7 I'll do my best.
8 What shall we do?
9 Shall I ask him for help?
10 Shall we sit down?
11 We'll meet at five p.m.
12 What will you have?
13 When will mum be back?
14 You'll hear from me.

Užitečný obrat hear from ... ˈhɪəˌfrəm lze přeložit jako mít zprávy od... Běžně se užije ve větách jako např.: You'll hear from me. - “Ozvu se ti.” nebo Let me hear from you! - “Ozvi se mi!” či “Dej o sobě vědět!” ap.

Spojte související výroky.

 • 1 We're working on it.
 • 2 Mark is working hard.
 • 3 Jane is getting dressed.
 • 4 Shall I tell Bob about it?
 • 5 There's no milk here.
 • 6 Will you be at home?
 • 7 Will they come too?
 • 8 What will you drink?
 • a They'll have no time.
 • b No, I'll call him.
 • c I'll go shopping.
 • d It'll be ready soon.
 • e He'll be tired.
 • f I'm not thirsty.
 • g No, I'll be at work.
 • h She'll go dancing.

Utvořte ze slov věty oznamovací v budoucím čase prostém.

1 I, go with you
2 my mum, call him
3 this, not be easy
4 my dad, not let me go there
5 children, be afraid
6 you, not need it
7 it, not take long
8 we, be back soon
9 I, not help him
10 they, not come

Převeďte věty do času budoucího prostého. Použijte stažené tvary.

1 I'm calling her.
2 They're waiting for us.
3 My sister is speaking to him.
4 I'm starting tomorrow.
5 He's helping us.
6 Where are you sitting?
7 What are you studying?
8 When is she coming?
9 Are they staying here?
10 They aren't there.

Utvořte věty oznamovací v budoucím čase. Použijte opisné tvary sloves.

1 she, can help you
2 I, cannot come
3 they, must find it
4 you, must do it
5 you, not, must, wait
6 we, must tell him about it
7 he, must not go there
8 they, cannot, stay here

Utvořte ze slov otázky v budoucím čase prostém a přeložte.

1 she, join us
2 they, come
3 you, help us
4 they, can come
5 we, must do it
6 you, watch TV tonight
7 he, help us
8 when, they arrive
9 how long, it take
10 where, we, meet

Utvořte ze slov věty vyjadřující, že (zda) někde něco bude.

1 a party, in our house
2 many people, at the party?
3 problems, soon
4 no time, tomorrow
5 you, there too?
6 a meeting, next week
7 no time
8 places to sit?

Slova place, room i space lze přeložit jako místo. Nejsou ale vždy zaměnitelná! Place pleɪs je vyhrazené místo, lokalita, pozice ap., zatímco room ruːm a space speɪs znamenají prostor pro uskladnění, pohyb ap. NELZE tedy říct: There is not enough place., ale jen: There is not enough room/space. - Není tam dost místa.

Uspořádejte slova do vět podle běžného anglického slovosledu.

1 you - drink - what - will?
2 back - be - will - month - they - next.
3 have - I - can - water - some?
4 late - brother - again - will - my - be.
5 wait - you - not - will - to - have.
6 time - shall - meet - what - we?
7 I - him - tell - shall - it - about?
8 won't - able - he - be - help - us - to.
9 place - wait - I - for - will - you - my - at.
10 many - will - how - there - people - at - be - the - party?
11 people - only - there - be - will - about - ten.

Spojte odpovídající časové údaje.

 • 1 6:15
 • 2 24:00
 • 3 11:45
 • 4 12:00
 • 5 18:20
 • 6 13:30
 • 7 19:50
 • a It's a quarter to twelve.
 • b It's midday.
 • c It's a quarter past six.
 • d It's half past one p.m.
 • e It's midnight.
 • f It's ten to eight p.m.
 • g It's twenty past six p.m.

Napište čísly časové údaje, které uslyšíte. Potom je sami přečtěte.

1
2
3
4
5
6
7

Napište anglicky celými slovy časové údaje.

1 Je jedenáct. (dopoledne)
2 Jsou čtyři. (odpoledne)
3 Je půl osmé.
4 Je čtvrt na dvanáct.
5 Jsou tři a pět minut.
6 Je tři čtvrtě na sedm.
7 Je za deset minut osm.
8 Je půl desáté a pět minut.
9 Je za pět minut půl deváté.
10 v pět dvacet ráno
11 v poledne
12 o půlnoci

Doplňte vhodná slova.

1 What shall we meet? - We'll meet at six.
2 Give me his number. I'll him and ask him.
3 time is it? - It's six o'clock.
4 Are you tonight? - No, I've got work to do.
5 How long will it ? - About two hours.
6 You can wait for him. He'll be back .
7 I can't wait for them! I'm in a . I have to go now.
8 We must hurry. We'll be for school.
9 I'm going to work. I'll be back six hours.
10 Come ! Hurry . We'll be late again.
11 We're going out. Will you us?
12 How is his mum? - She's about 40.

Hovorové mum či mummy ˈmʌmɪ se užívá v britské angličtině. V americké se říká spíše mom mɒm či mommy ˈmɒmi. Formálně je matka - mother ˈmʌðə.

Přeložte. Použijte nápovědu.

1 Počkám na ně. wait for
2 Dám si něco k pití. a drink
3 Nebudu tam včas. in time
4 Kdy přijede Jane? arrive
5 Dáš mu to? give it to
6 Podíváš se na to? look at
7 Přečtu si to později. later
8 Přidám se k vám později. join
9 Nepotrvá to dlouho. take
10 Kdy mu to pošleš? send, to
11 Sedneme si? sit down
12 Budete muset počkat. have to
13 Zas budu mít zpoždění. be late
14 Dáš mi vědět? let know
15 Vrátím se příští týden. be back

Doplňte správné časové předložky at, in, on.

1 We're leaving Sunday.
2 I'll be back four p.m.
3 It'll be ready an hour.
4 My birthday is April 3rd.
5 I'll see him Christmas.
6 Mum will arrive the evening.
7 Don't go there weekdays.
8 We'll go there summer.
9 The bus leaves half past six.
10 I'm coming. I'll be there no time.
11 Don't call me night. Call me the morning.
12 He isn't here the moment. He'll be back 10 minutes.

Pozor! Slovo minute ˈmɪnɪt znamená minuta, ale má i homonymum (stejně psané slovo) s jinou výslovností maɪˈnjuːt. Znamená maličký, nepatrný.

Utvořte anglické doplňovací otázky. (Pozor na umístění předložek.)

1 Odkud je? (ona)
where, from?
2 Koho hledáte?
who, look for?
3 Čeho se bojíš?
what, afraid of?
4 Na co čekáš?
what, wait for?
5 Na co se díváš?
what, look at?
6 Pro koho je to?
who, be for?
7 Na co myslíš?
think, about?
8 Čemu se směješ?
what, laugh at?

Řekněte anglicky. Použijte slovo shall.

1 Mám mu zavolat?
2 Sedneme si?
3 Počkáme?
4 Co mám dělat?
5 Půjdeme?
6 Mám tam jít taky?
7 Jak se tam dostaneme?
8 Kdy se sejdeme?

Přeložte. Soustřeďte se na časové předložky at, in, on. Využijte nápovědu.

1 Budu tam o půl osmé.
be there, half, seven
2 Sejdeme se u mě (doma) v pět.
meet, my place, five
3 Pošlu ti to za hodinu.
send, to you, hour
4 Můžu ti večer zavolat?
can, call you, evening
5 Bude to připravené za dva měsíce.
ready, two, month
6 Pojedeme tam v zimě.
go there, winter
7 Vrátíme se pozdě v noci.
be back, late, night
8 Odjíždíme v devět. Buď tam včas.
leave, nine, time
9 Pojedu příští týden.
next week
10 Dám ti vědět v pondělí.
let you know
11 Přijede za dva dny do Londýna.
he, arrive in London

Přijet někam je arrive at ... (na letiště ap.) nebo arrive in ... (do města ap.)

Řekněte anglicky. Pozor na užité časy.

1 Budu mít zpoždění.
2 Pomůžete mi?
3 Budou problémy.
4 Dnes večer jdeme ven.
5 Neřeknu mu to.
6 Na co myslíš?
7 Kdy přijedou?
8 Kdo to udělá?
9 Co si dáte?
10 Co děláš zítra?
11 Ještě na tebe čekají.
12 Buď tam o půl sedmé.
13 Nebudu moci přijít.
14 Budeme muset počkat.
15 Máma se vrátí v osm večer.
16 Bude to stačit?
17 Máš dnes večer čas?
18 Jak dlouho to potrvá?
19 Dám ti vědět.
20 Na shledanou v pondělí!