Exercises

Přeložte. Soustřeďte se na užití gerundia a sloves, které se s ním pojí.

1 Living with him isn't easy.
2 You must quit smoking.
3 I can't imagine working there.
4 I couldn't help laughing.
5 She loves travelling.
6 Your room needs cleaning.
7 Drinking alcohol is bad for you.
8 He won't mind you calling him.
9 I'm tired of listening to her.
10 She's afraid of asking for it.
11 Going there is a bad idea.
12 I'm interested in buying it.
13 Finding it was hard.
14 She keeps telling me that.

Keep (on) doing something znamená dělat něco dál, nebo také neustále či opakovaně. Např. You must keep on trying. - “Musíš se dál snažit.”, He keeps asking me about it. - “Pořád se mě na to ptá.” ap.

Upravte věty pomocí gerundia tak, aby se zachoval jejich význam.

1 John likes to swim in the sea.
2 It's good for kids to read.
3 It's dangerous to ski here.
4 Is it good to eat late at night?
5 She's afraid to fly.
6 It'll be better to go by car.
7 It'll be faster to use a key.
8 It's expensive to take a taxi.
9 It's hard to sleep in this noise.
10 It wasn't easy to find it.

Užitečný obrat s gerundiem je: have a hard time ...ing - mít problémy s čím (s obtížemi zvládat). Např.: I had a hard time doing it. - Měl jsem co dělat, abych to zvládl., I'm having a hard time understanding. - Jen stěží rozumím. ap.

Doplňte podle kontextu sloveso v infinitivu nebo v gerundiu a přeložte.

1 I will go run tomorrow morning.
2 He enjoys drive to work.
3 She helped me write the e-mail.
4 They love shop .
5 It's good see you.
6 We like watch TV.
7 He asked me come with him.
8 I hate wait .
9 We go swim every week.
10 I hope see you soon.

Zkraťte výroky pomocí gerundia.

1 I enjoyed the time when I studied in London.
2 I hate it when I have to wait.
3 It'll be difficult to tell him.
4 She doesn't like it when I drink.
5 I hate it when he smokes here.
6 It's not much fun to sit at home.
7 She was bored when she waited there.
8 It isn't always faster to drive to work.

Sloveso drive znamená řídit (ovládat vozidlo), ale v některých kontextech jej lze přeložit jako jet (autem) nebo zavézt (autem). Např.: I'll drive you there. - Zavezu tě tam., We drove to town. - Jeli jsme autem do města. Pozor drive je také nepravidelné sloveso! (Jeho tvary jsou: PT - drove drəʊv, PP - driven ˈdrɪvən.)

Přeložte. Soustřeďte se na užití přídavných jmen.

1 He's a head taller than me.
2 She's two years older than me.
3 This month is one day longer.
4 He's one of the greatest ...
5 That's the stupidest idea of all!
6 They're much richer than us.
7 She's more intelligent than him.
8 I bought the cheapest car.
9 Chinese is harder than English.
10 It'll be more expensive.
11 I bought it at a lower price.
12 He wants the newest phone.
13 I know more interesting books.
14 What's the most important thing?
15 Will they be more satisfied?

Při určování rozdílu o kolik je někdo či něco větší, menší ap. se v angličtině nepoužívá žádná předložka. Pokud je ale uvedený rozdíl až za přídavným jménem, užije se běžně předložka by. Např. He's a head taller., ALE He's taller by a head.

Utvořte ze slov věty pomocí gerundia.

1 we, go, dance, tonight
2 you, like, read?
3 stop, talk!
4 I, hate, shop
5 He, enjoy, do sports
6 She, be afraid, lose it
7 go there alone, can be dangerous
8 He, prefer, stay at home.

Převeďte věty z času budoucího do blízké budoucnosti - be going to.

1 It will rain.
2 I will help you.
3 It will not be easy.
4 My dad will kill me.
5 Will you be there?
6 She will do the shopping.
7 What will happen?
8 I will not tell him.

Přeložte za užití blízké budoucnosti - be going to.

1 Zavolám mu.
2 Pošleš to?
3 Kdo to připraví?
4 Nikdo ti nepomůže.
5 Vezmu tě tam.
6 Neudělají to.
7 Ten mě zabije!
8 Co se stane?
9 Bude v pořádku? (on)
10 Co budeme dělat?

Běžný hovorový obrat užívající blízkou budoucnost uslyšíte typicky od číšníka či barmana: What's it gonna be? - česky tedy “Co to bude?” či “Co si dáte?”

Spojte související výroky.

 • 1 The kids are hungry.
 • 2 Does he know about it?
 • 3 Two books are missing!
 • 4 Jack is still in bed.
 • 5 I'm going to call Jane.
 • 6 It's much more expensive.
 • 7 How long is it going to take?
 • 8 Who's going to prepare it?
 • a You're going to need more money.
 • b He's going to be late for school.
 • c I'll ask Frank to do it.
 • d About three hours or more.
 • e No, but I'm going to call him.
 • f I'm going to make dinner.
 • g Do you want me to ask her?
 • h I'm going to find them.

Utvořte ze slov věty v blízké budoucnosti.

1 we, eat out, tonight
2 your parents, be there to?
3 I, leave you now
4 we, spend a week, abroad
5 who, make, dinner?
6 she, take you there
7 you, eat?
8 when, he, send it?

Doplňte do vět druhý či třetí stupeň adjektiv. Zopakujte si jejich význam.

1 I'm short than Bob. He's tall than me.
2 Jane looks happy than she did yesterday.
3 She looks like the happy person in the world.
4 He's smart and strong than he looks.
5 That isn't the bad thing.
6 What's the big animal in the world?
7 Pigs are intelligent than dogs.
8 London is the busy city in England.
9 You could buy it much cheap .
10 She is the beautiful girl I know.
11 It'll be good to wait for him.
12 I'm feeling much bad today.
13 Of course it looks small when you go far .
14 He always buys the expensive tickets.

Běžným přídavným jménem užívaným často ve 3. stupni (superlativu) je the latest ðəˈleɪtɪst. Nejčastěji znamená poslední, nejnovější (verze, zprávy ap.).

Vyberte správnou předložku.

1 I'll send it until/by/within four p.m.
2 She's going to leave within/till/by a few days.
3 We'll be back by/till/for next Monday.
4 She'll stay at home by/until/within four o'clock.
5 We need to know that by/until/within this Thursday.
6 They worked on it by/for/until a few days.
7 I want to have it ready within/by/till tomorrow.
8 We can't wait within/till/by tomorrow.
9 She was back within/by/until an hour.

Přeložte pomocí vazby the ... the ... Využijte nápovědu.

1 Čím větší auto, tím lepší. big, car, good
2 Čím jsou bohatší, tím víc chtějí. rich, want
3 Čím déle to čtu, tím je to zajímavější. long, read, interesting
4 Čím je to nebezpečnější, tím míň se mu to líbí. dangerous, less, like
5 Čím víc ji znám, tím ji mám raději. know, like
6 Čím je starší, tím je oblíbenější. old, popular
7 Čím víc času s ní tráví, tím je šťastnější. time, spend, happy
8 Čím je to těžší, tím více času jim to zabere. hard, it, time, take
9 Čím méně má, tím je spokojenější. (on) less, have, satisfied

Vyberte vhodné slovo.

1 Did you find the last/lost/late keys?
2 I found it! I was lucky/bored/busy.
3 He's very good, but I'm worse/better/less.
4 I don't find it interesting. I'm tired/interested/busy of it.
5 She's much taller then/that/than me.
6 Jane is the worst/most/best beautiful girl.
7 Have a rest. You look very strong/tired/smart.
9 She's more/much/less smarter than you think.
10 Do you want to see it? - No, I'm not interesting/interested/important.
11 I'm looking before/after/forward to seeing you.
12 I've got to go. My battery is light/wrong/low.
13 The phone is ringing! - I'll take/have/get that!
14 I can't hear you well. Can you talk/speak/call up please?
15 Please do/make/quit sure that he gets there in time.
16 I don't understand it. It doesn't give/get/make sense.
17 Sorry, she isn't here now. Can I have/take/give a message?
18 The less it costs least/the/no better.
19 The most/more/further I know him the least/less/last I like him.

Last but not least znamená v neposlední řadě (ve výčtu o neméně důležitém).

Řekněte anglicky. Soustřeďte se na tvary přídavných jmen.

1 Můj bratr je mladší než já.
2 Ona je o hlavu vyšší než ty.
3 Tato cesta je mnohem kratší.
4 Kdo je nejbohatší muž na světě?
5 Bude to snadnější.
6 Jsme teď šťastnější.
7 Toto je mnohem zajímavější.
8 Ona je nejlepší.
9 To je ten nejhorší nápad.
10 Ceny jsou teď mnohem vyšší.
11 Nepotřebuji to nejdražší auto.
12 To není to nejdůležitější.