Exercises

Čtěte nahlas a přeložte.

1 I'm watching TV.
2 We're going out tonight.
3 Is she coming too?
4 I'm getting dressed.
5 Are you leaving already?
6 Is it still raining?
7 It's snowing!
8 We're working on it.
9 Am I disturbing you?
10 Why are you asking?
11 Wait for me!
12 Don't wait for me.
13 Is there anybody here?
14 What are you writing?
15 Who are you looking for?
16 What's going on?
17 I'm doing my best.
18 Don't tell her!

Se slovesem tell se české to běžně vůbec nepřekládá! Řekni jí to! - Tell her!

Uspořádejte slova do vět podle běžného anglického slovosledu.

1 books - the - here - put!
2 today - nice - is - the weather.
3 no - here - are - kids - there.
4 of - afraid - I'm - not - dogs.
5 dancing - going - tonight - we're.
6 it - him - tell - don't - about!
7 she - where - from - is?
8 friend - a - mine - he's - of.
9 you - going - are - out?
10 for - me - you - are - waiting?
11 eating - you - are - what?
12 you - lying - why - again - are?

Sloveso to lie (lhát) má i homonymum se stejnou výslovností, které znamená ležet.

Spojte související výroky.

 • 1 My sister is getting dressed.
 • 2 Why are they still sleeping?
 • 3 What's that man doing here?
 • 4 Why aren't you eating?
 • 5 Are you watching TV?
 • 6 Is Eve coming with us?
 • 7 Is your brother studying?
 • 8 You are lying again!
 • a No, I'm listening to the radio.
 • b Yes, he's reading a textbook.
 • c No, I'm telling the truth!
 • d She's going dancing.
 • e No, she must stay here.
 • f I'm not hungry.
 • g He's waiting for you!
 • h They're very tired.

Zkratka TV (tiːviː) se běžně užívá místo formálního termínu television (ˈtεlɪˌvɪʒən).

Doplňte určité a neurčité členy, kde jsou třeba.

1 He's good boy.
2 There's a dog in your car.
3 Bob is friend of mine. We're good friends.
4 I like new book. It's good book.
5 There's bag here. What's in bag?
6 I have two dogs and cat.
7 It's raining today and we're taking taxi.
8 She's girl with short hair.
9 Who's woman there?
10 Is it true? You must tell me truth.
11 Can I have drink? I'm thirsty.
12 English is easy language.

Přeložte. Použijte nápovědu.

1 Řekni mi to! tell
2 Sedněte si. sit down
3 Udělej to hned! do, right now
4 Počkej na mě. wait for
5 Nedělej(te) to! do
6 Nedávej mu to. give it to
7 Neboj(te) se! afraid
8 Pojďte se mnou. come
9 Nečti to! read
10 Zavolej mu! call
11 Nechoďte tam! go there
12 Nemysli na to. think about
13 Vstupte!; Pojď(te) dál! come
14 Dobře se bavte! fun

Do you get the joke? - Rozumíte vtipu? (Můžete užít slovník.) A: Hey, man! Call me a taxi. B: Okay, sir ... You are a taxi. – Termín sir sɜː se užívá běžně v uctivém oslovení jako české pane. Např.: Dear sirs ... ˈdɪəˌsɜːz - Vážení (pánové)...

Utvořte ze slov věty oznamovací v přítomném čase průběhovém.

1
she, listen to the radio
2
the kids, run
3
my sister, get dressed
4
cars, make noise
5
it, rain today
6
I, think about it
7
we, work on it
8
he, sit there
9
Bob and Jane, wait for us
10
my parents, watch TV
11
it, get, on my nerves

Průběhový tvar může mít i sloveso be! Např.: You're being rude. - Chováš se nezdvořile. Chceme zdůraznit, že právě teď, ne obecně jako povahový rys.

Utvořte pomocí NOT záporné věty oznamovací v přít. čase průběhovém.

1
I, listen to you
2
we, wait for him
3
she, sleep
4
it, work
5
the buses, run today
6
the children, play
7
it, rain now
8
my brother, work today
9
John and Mary, come tonight
10
They, look for you

Utvořte ze slov kladné otázky v přítomném čase průběhovém.

1
what, you, do?
2
how, you, feel?
3
why, you, lie?
4
why, they wait?
5
it, still run?
6
the kids, sleep?
7
you, watch, TV?
8
why, you sit, here?
9
they, leave, already?
10
what, make, that noise?

Při překladu českého dělat nelze libovolně zaměňovat anglické do a make! Do se vztahuje hlavně k činnosti, procesu ap. bez ohledu na výsledek. Např.: What are you doing here?, He's doing his best., I must do some work. Make se užívá hlavně, pokud hovoříme o vytváření či vzniku výsledku. Např.: Make some tea., You are making a big mistake., They're making noise. Make lze užít mimo jiné též spolu s přídavným či podstatným jménem o změně stavu ap. (učinit někoho/něco nějakým). Např.: Stop making fun of me. - Přestaň si ze mě dělat legraci. It makes me happy. - Mám z toho radost. (Dělá mě to šťastným.) ap.

Napište věty, které uslyšíte. Soustřeďte se na tvary užitých sloves.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Rozepište stažené tvary na plné.

1 That's him!
2 We can't do it.
3 Don't go!
4 He hasn't got any.
5 It's my sister's car.
6 I'm not ready.
7 They aren't here.
8 She's my brother's friend.
9 We're at home.
10 They're ready.

Home se pojí s předložkou at. Např.: She's at home. - Je doma. Jako příslovce jej lze užít i bez předložky. Např. Go home! - Jdi domů., I'm home! - Jsem doma! ap.

Přeložte pomocí času přítomného průběhového. Využijte nápovědu.

1 Co se děje?
go on
2 Co to jíš?
what, eat
3 Už odcházíte?
leave already
4 Dnes večer nepřijdeme.
come tonight
5 Proč to dělají?
why, do that
6 Kdy odjíždíš?
when, leave
7 Prší.
it, rain
8 Zase lže. (on)
he, lie, again
9 Právě o tom mluvíme.
just, speak about
10 Jdu domů.
go home
11 Sprchuje se. (ona)
take, shower

Sloveso take (vzít) se také užívá pro popis vykonání jednorázové činnosti. Např.: take a shower - osprchovat se, take a photo (of ...) - udělat fotku, vyfotit (co) ap. Obrat take some time znamená zabrat nějaký čas, chvíli trvat ap.

Zkraťte věty pomocí stažených tvarů.

1 It is me!
2 She is here.
3 He is not afraid.
4 I am not serious.
5 We are not ready.
6 Do not do it!
7 What is her name?
8 You are a good boy.
9 I cannot come.
10 We have not got any.

Doplňte some, any nebo neurčitý člen.

1 Give me drink. Can I have water?
2 I can't give you information.
3 Are there children?
4 There are nice games.
5 Is there dog in the house?
6 There's glass of milk.
7 Can you give me apples?
8 Is there new information?
9 She is eating apple.
10 Is there water in the glass?
11 Can you speak languages?

Řekněte anglicky. Použijte nápovědu.

1 Je zima. cold
2 Je mi zima. cold
3 Je horko. hot
4 Je hezky. nice
5 Je škaredě. bad
6 Prší (tam)? rain
7 Sněží. snow
8 Mrzne. freeze
9 Fouká vítr. (Je větrno.) windy
10 Vypadá to na déšť. look like

Doplňte správné tvary zájmen.

1 I'm thirsty. Can you give a drink?
2 Come and take your friends with .
3 The boys are here. You can tell about it.
4 John is hungry. Give a sandwich.
5 She has the book. Go and ask for it.
6 That's my money. Give to me!
7 There's John, go and ask .
8 My sister knows. You can ask .
9 We need some help. Can you help ?
10 He's a little boy. Let be.
11 They want to know. Can you tell ?
12 I have the book with . You can see .
13 We're going dancing. Come with !
14 I'm going there now. You can come with .

Pozor na užití sloves go a come při vyjadřování českého jít či jet. Je třeba rozlišovat, zda jde o pohyb obecně nebo zda se myslí pohyb směrem k adresátovi sdělení či mluvčímu. Např. “Jdu do práce.” - I'm going to work., ale “Už jdu!” (přicházím) - I'm coming!, “Jde sem!” - He's coming!. “Pojď se mnou.” je Come with me.

Doplňte překlady vět.

1 Co děláš? What you doing?
2 Večer jdeme tancovat. We're going tonight.
3 Myslíš to vážně? Are you ?
4 Nebuď tak zvědavý! Stop so curious!
5 Prší a je mi zima. It's and cold.
6 Pospěš si. Není čas. Hurry! no time.
7 Co se děje? What's on?
8 Nefunguje to. It's not .
9 Dívají se na televizi. They're TV.
10 Obléká se. She's dressed.
11 Děláš si ze mě legraci? Are you me?
12 Leze mi to na nervy. It's on my nerves.
13 Hledám pana Browna. I'm for Mr Brown.

Slovo Mr ˈmɪstə (pan) se užívá hlavně před jmény! Může též být před názvem oficiální funkce, např. Mr President ap. Pro paní (vdanou) se užívá titul Mrs ˈmɪsɪz. Pokud nechceme specifikovat, zda jde o slečnu či paní, užije se termínu Ms mɪz. V americké angličtině se užívají spíše varianty s tečkou - Mr., Mrs. ev. Ms.

Přeložte.

1 Můj bratr čte knížku.
2 Tyto knížky jsou moje.
3 Nechoď tam!
4 On neumí číst.
5 Proč lžeš?
6 Nespi!
7 Na co se díváš? (v televizi)
8 Je tady sprcha?
9 Ona se sprchuje.
10 Co tady děláš?
11 Ona se ho bojí.
12 Není (tady žádné) mléko.
13 Koho hledáte?
14 Nečekáme na tebe.
15 Co se děje?
16 Proč nejíš?
17 Kluci si ještě hrají.
18 Je velmi unavený.
19 Je tady někdo?
20 Neruším vás?

Ne každý zápor v české otázce se nutně projeví v otázce anglické. Pokud se ptáme obecně, např. “Nemáš hlad?”, řekneme prostě Are you hungry? (bez záporu). Zápor v anglické otázce je hlavně tam, kde se ujišťujeme či podivujeme, že něco nějak není, či zjišťujeme příčinu. Např. “Ty nepřijdeš?” - Are you not coming? Hovorově se běžně užije stažený tvar. Např.: Aren't you coming?, Why isn't it working? ap.