Vocabulary

 • answer ˈɑːnsəodpovědět
 • battery ˈbætərɪbaterie
 • beautiful ˈbjuːtɪfəlkrásný
 • better ˈbεtəlepší
 • be bored biː bɔːdnudit se
 • broken ˈbrəʊkənrozbitý, polámaný
 • cheap tʃiːplevný, levně
 • clean kliːnvyčistit, uklidit
 • concert ˈkɒnsɜːtkoncert
 • dangerous ˈdeɪndʒərəsnebezpečný
 • dial ˈdaɪəlvytočit číslo
 • difficult ˈdɪfɪk<sup>ə</sup>lttěžký, náročný
 • drive draɪvřídit auto
 • during ˈdjʊərɪŋběhem
 • expensive ɪkˈspεnsɪvdrahý nákladný
 • fast fɑːstrychle, rychlý
 • football ˈfʊtˌbɔːlfotbal
 • finish ˈfɪnɪʃdokončit, skončit
 • happen ˈhæp<sup>ə</sup>nstát se, dít se
 • hate heɪtnenávidět, nesnášet
 • head hεdhlava
 • idea aɪˈdɪənápad, ponětí
 • imagine ɪˈmædʒɪnpředstavit si
 • important ɪmˈpɔːt<sup>ə</sup>ntdůležitý
 • intelligent ɪnˈtεlɪdʒəntinteligentní
 • be interested in sth biː ˈɪntrɪstɪdzajímat se, mít zájem o co
 • interesting ˈɪntrɪstɪŋzajímavý
 • keep (on) doing sth kiːp (ɒn)pokračovat v čem, dál dělat co
 • key kiːklíč
 • kill kɪlzabít
 • large lɑːdʒvelký, rozlehlý
 • (the) least (ðə) liːstnejmenší, nejméně
 • look forward to sth lʊk ˈfɔːwəd tətěšit se na co
 • low ləʊnízký
 • missing ˈmɪsɪŋchybějící
 • more mɔːvíce
 • most məʊstnejvíce, většina
 • myself maɪˈsεlfsi, sobě
 • person ˈpɜːs<sup>ə</sup>nosoba, člověk
 • picture ˈpɪktʃəobrázek
 • pig pɪgprase
 • pity ˈpɪtɪškoda zvolání ap.
 • popular ˈpɒpjʊləoblíbený, populární
 • possible ˈpɒsɪb<sup>ə</sup>lmožný
 • price praɪscena
 • quit kwɪtpřestat, skončit
 • repeat rɪˈpiːtzopakovat
 • rich rɪtʃbohatý
 • ring rɪŋ(za)zvonit
 • satisfied ˈsætɪsfaɪdspokojený
 • sense sεnssmysl, význam
 • ski skiːlyžovat, lyže
 • smart smɑːtchytrý
 • smell smεl(být) cítit, páchnout
 • smoke sməʊkkouřit
 • snack snæksvačin(k)a
 • sound saʊnd1 znít, 2 zvuk
 • strong strɒŋsilný
 • stupid ˈstjuːpɪdhloupý, blbý
 • such sʌtʃtakový
 • than ðænnež
 • text sb tεkstposlat komu SMS
 • ticket ˈtɪkɪtlístek
 • town taʊnměsto hl. menší
 • (be) up (biː) ʌp(být) vzhůru
 • until ʌnˈtɪl(až) do v čase
 • well wεlno, tak uvození
 • win wɪnvyhrát
 • within wɪˈðɪnběhem, do
 • world wɜːldsvět