Hello! Is it you? What a surprise!
hεˈləʊ! ɪz ɪt juː? wɒt ə səˈpraɪz!
Ahoj! Jsi to ty? To je ale překvapení!
Hi! It's good to see you. You look good.
haɪ! ɪts gʊd tə siː juː juː lʊk gʊd
Ahoj! Rád tě vidím. Vypadáš dobře.
Thank you, you too.
θæŋk juː, juː tuː
Díky, ty taky.
Are these your children?
ɑː ðiːz jɔː ˈtʃɪldrən?
Tohle jsou tvoje děti?
Yes, their names are Kate and John.
jεs, ðεə neɪmz ɑː keɪt ænd dʒɒn
Ano, jmenují se Kate a John.
And who's that woman there?
ænd huːz ðæt ˈwʊmən ðεə?
A kdo je tamta žena?
That's my wife.
ðæts maɪ waɪf
To je moje manželka.
Good for you!
gʊd fə juː!
To se máš!
Is this your dog?
ɪz ðɪs jɔː dɒg?
To je tvůj pes?
No, it's my sister's dog. His name is Rocky.
nəʊ, ɪts maɪ ˈsɪstəz dɒg hɪz neɪm ɪz ˈrɒkɪ
Ne, to je pes mé sestry. Jmenuje se Rocky.
That's a nice name for a dog. How old is he?
ðæts ə naɪs neɪm fə ə dɒg haʊ əʊld ɪz hɪ?
To je pěkné psí jméno. Jak je starý?
He's three.
hiːz θriː
Jsou mu tři roky.
Have you got a dog or a cat?
hæv juː gɒt ə dɒg ɔː ə kæt?
Máte psa nebo kočku?
No, we have no pets.
nəʊ, wiː hæv nəʊ pεts
Ne, nemáme žádné mazlíčky.
Our neighbour has two dogs and three parrots! Those pets can be noisy!
aʊə ˈneɪbə hæz tuː dɒgz ænd θriː ˈpærəts! ðəʊz pεts kən biː ˈnɔɪzɪ!
Náš soused má dva psy a tři papoušky! Ti mazlíčci umí být hluční.
Oh, I feel so sorry for you. I'm sure you're not happy about that.
əʊ, aɪ fiːl səʊ ˈsɒrɪ fə juː aɪm ʃʊə jʊə nɒt ˈhæpɪ əˈbaʊt ðæt
Tak to je mi vás líto. Z toho určitě nemáte radost.
No, we aren't, but we like our neighbours. They're nice people.
nəʊ, wiː ɑːnt, bət wiː laɪk aʊə ˈneɪbəz ðεə naɪs ˈpiːp<sup>ə</sup>l
Ne, ale máme naše sousedy rádi. Jsou to milí lidé.
Oh, is that the time? Sorry, I have to go now. I'm in a hurry.
əʊ, ɪz ðæt ðə taɪm? ˈsɒrɪ, aɪ hæv tə gəʊ naʊ aɪm ɪn ə ˈhʌrɪ
Jé, to už je tolik hodin? Promiň, musím už jít. Spěchám.
I see you're a busy man. I hope to see you soon.
aɪ siː jʊə ə ˈbɪzɪ mæn aɪ həʊp tə siː juː suːn
Vidím, že máš spoustu práce. Doufám, že se brzy uvidíme.
Me too. Have a nice day!
miː tuː hæv ə naɪs deɪ!
Já taky. Měj se (hezky)!
Bye-bye!
baɪbaɪ!
Ahoj!

Označte v článku všechny tvary sloves. Všimněte si jejich postavení.

Najděte v článku ukazovací zájmena a vyjádření přivlastňování.

Všimněte si, jak se slovo what užívá mimo jiné také na začátku zvolacích vět pro vyjádření obdivu, nadšení ap. Např. What a nice name! - To je ale pěkné jméno!, What a surprise! - To je ale překvapení! ap.

It's good to see you. znamená: Rád tě vidím. Good for you! vyjadřuje uznání - To je dobře., To se máš., Dobře děláš. ap. Naopak: I feel sorry for you. - znamená: Je mi tě líto. (feel sorry for ... - litovat někoho). Obrat: I'm not happy about that. lze přeložit jako: Nemám z toho zrovna radost. Pozor! Přitakání Já taky. je anglicky hovorově: Me too. miː tuː, NIKOLI I too.