Pronunciation

Přízvuk v angličtině Slovní přízvuk Slovní přízvuk v angličtině je výrazný a velmi důležitý. Nemá pevnou pozici a u různých slov tudíž může být na různé hlásce. Většinou se ale vyskytuje na první slabice slova. V přepisu výslovnosti je hlavní přízvuk označován symbolem apostrofu a případný (není vždy) vedlejší přízvuk symbolem čárky na úrovni spodní linie řádku. Např.: landlord ˈlændˌlɔːd, undecided ˌʌndɪˈsaɪdɪd, decompression ˌdiːkəmˈprεʃən Větný přízvuk Angličtina je poměrně melodický jazyk a přízvuk ve větě je výrazný, jelikož se ho využívá i pro zdůraznění důležité části sdělení. Angličtina má poměrně pevný slovosled a posunem větného přízvuku lze klást důraz na jisté slovo bez změny jeho pozice ve větě. Změna důrazu tak může v překladu vést i k jinému českému slovosledu. Např.: I'm not sitting on the bed. I'm lying on it.Já na posteli nesedím. Já na ní ležím. I'm not lying on the bed. I'm lying on the floor.Já neležím na posteli. Já ležím na zemi. Oslabená a plná výslovnost anglických slov Některá krátká slova mají plnou (strong/stressed) a oslabenou (unstressed) výslovnost. Plná výslovnost se užívá hlavně, je-li slovo na začátku věty, nebo chceme-li ho zdůraznit. Oslabená se užívá, je-li slovo uprostřed věty a není-li na něm větný přízvuk. a - (unstressed) ə (stressed) ; an - (unstressed) ən (stressed) æn and - (unstressed) ənd (stressed) ænd are - (unstressed) ə (stressed) ɑː be - (unstressed) (stressed) biː but - (unstressed) bət (stressed) bʌt can - (unstressed) kən (stressed) kæn do - (unstressed) or (stressed) duː for - (unstressed) (stressed) fɔː her - (unstressed) or ə (stressed) hɜː of - (unstressed) əv (stressed) ɒv