Grammar

Podmiňovací “COULD” COULD kʊd (zmíněné už v rámci minulého času) se užívá i hovoříme-li o potenciální možnosti či schopnosti, tedy jako české: mohl(a) by(ch), mohli by, dokázal by(ch) ap. Ve větě could funguje stejně jako nám již známé can a to včetně tvoření otázky i záporu. Zápor je could not a běžně se stahuje na tvar: couldn't kʊdənt. Např.: He could do it.Mohl by to udělat. It could take years.Mohlo by to trvat roky. We could ask him.Mohli bychom se ho zeptat. You could help us.Mohl bys nám pomoct. It couldn't be better.Nemohlo by to být lepší. Otázka se opět tvoří pouze obrácením slovosledu. Např.: What could it be?Co by to mohlo být? How could he know that?Jak by to mohl vědět? Could se (obdobně jako v češtině) často užívá ve zdvořilých žádostech. Např.: Could you help me?Mohl byste mi pomoct? Could I have a beer?Mohl bych dostat pivo? Could we wait for him?Mohli bychom na něho počkat?

Could use ... se užije, chceme-li říct, že by se něco někomu “hodilo” (prospělo). Např.: I could use a new phone. - Hodil by se mi nový telefon., Her English could use a little work. - Její angličtina by chtěla zlepšit.

Tvar “SHOULD” Should ʃʊd vyjadřuje nejčastěji české: měl by(ch), měl bys, mělo by, měla by, měli bychom, měli by(ste), jako doporučení a též předpoklad, domněnku ap. V oznamovací kladné větě stojí za podmětem a před infinitivem významového slovesa. You should call him.Měl bys mu zavolat. I should do it now.Měl bych to udělat hned. They should be back in an hour.Měli by být zpátky za hodinu. It should be easier this way.Mělo by to být takto snazší. Otázka a zápor se tvoří obdobně jako u budoucího času prostého. Např.: Should he know about that?Měl by o tom vědět? Why should I do it?Proč bych to měl dělat? What should we do?Co bychom měli dělat? Zápor should not se běžně stahuje na tvar shouldn't ʃʊdnt. Např.: You shouldn't do it.Neměl bys to dělat. We shouldn't accept it.Neměli bychom to přijímat. It shouldn't be hard.Nemělo by to být těžké. Shouldn't you be at school?Neměl bys být ve škole? Should se užívá též chceme-li se zeptat, zda (nebo co) má někdo udělat. Např.: Should I call him?Mám mu zavolat? Who should we turn to?Na koho se máme obrátit? Should lze též užít k vyjádření teoretické možnosti - kdyby (náhodou) ap. Potom je ale většinou slovosled jako u otázky se should na začátku věty. Např.: Should you need help ...Kdybyste potřeboval pomoc...
Tvar “OUGHT TO” Ought to ɔːt tuː je způsobové (modální) sloveso vyjadřující důrazné doporučení typu měl(a) by, mělo by, měl bys, měli bychom, měli by(ste). Užitím se velmi podobá tvaru should, ale je důraznější a vyjadřuje morální povinnost, závazek, předpoklad či silné očekávání ap. You ought to help your mum.Měl bys pomáhat mámě. They ought to do that.Měli by to udělat. It ought to be fun.Měla by to být legrace. Zápor se tvoří pomocí ought not ... a často se zkracuje na oughtn't. Např.: You ought not to argue with your mother.S matkou by ses neměl hádat. I ought not to tell you this.Tohle bych vám vůbec neměl říkat.
Doporučení “had better” Obrat had better ... vyjadřuje důrazné doporučení, co by někdo měl raději udělat. Had better se často zkracuje na tvar zájmeno + 'd better + infinitiv. Tedy: I'd better; you'd better; he'd better; she'd better; we'd better; they'd better You'd better go now.Radějibys měl jít. We'd better leave.Raději bychom měli odejít. I'd better be going.bych měl jít. Zápor se vyjádří běžně jako jinde pomocí not. Tedy ...'d better not. Např.: You'd better not tell him.Raději mu to neříkej. They'd better not wait.Raději by neměli čekat. V mluveném projevu se často 'd vynechává a uslyšíte jen: You better ... ap. Pozor! Tvar ...'d nemusí být jen zkrácením slovesa had, ale i podmiňovacího would. Více viz Podmiňovací “WOULD” v Lekci 11.
Podmínka reálná v přítomnosti Podmínka v anglickém souvětí může být buď přítomná nebo minulá a dále reálná či nereálná. V angličtině se tyto podmiňovací způsoby nazývají: Zero conditional, First conditional, Second conditional a Third conditional (nebude zde probírán). Zero conditional je nejjednodušší podmiňovací způsob vyjadřující reálnou podmínku v přítomnosti, tedy co má nastat či nastává v případě, že je splněna uvedená podmínka. Tvoří se v podstatě jako v češtině pomocí anglické spojky if či when - jestli/když (ve větě vedlejší) ve vazbě s rozkazem (the imperative), časem přítomným prostým (present simple) ev. průběhovým (present continuous) ve větě hlavní. Např.: If you know it, say it.Jestli to víš, řekni to. If he wants it, let him call me.Jestli to chce, ať mi zavolá. If it's necessary, come right now.Pokud je to nutné, přijďte hned. When it rains, the road is wet.Když prší, silnice je mokrá. First conditional vyjadřuje, co se stane v budoucnu, pokud bude splněna daná podmínka. Tvoří se pomocí spojky if ve větě vedlejší a času budoucího prostého (future simple) ve větě hlavní. Pozor! Na rozdíl od češtiny se zde však ve větě vedlejší místo času budoucího užívá běžně čas přítomný prostý (present simple). Např.: If it rains, we will stay at home.Jestli bude pršet, zůstaneme doma. If I see him, I will tell him.Jestli ho uvidím, řeknu mu to. I will help you if you want.Pomůžu ti, jestli chceš/budeš chtít. If you don't leave now, you will be late.Jestli nevyrazíš hned, tak přijdeš pozdě.

Slovo unless ʌnˈlεs je v podstatě opakem slova if. Lze jej přeložit jako pokud ne či ledaže (by). Např.: I won't go there unless she comes too. - Nepůjdu tam, pokud ona taky nepřijde., Don't use it unless it's necessary. - Nepoužívejte to, pokud to není nutné. ap. Unless v sobě již obsahuje zápor a nemělo by se pojit v téže vedlejší větě s dalším slovesným záporem.

Užití slova “else” Slovo else vyjadřuje něco či někoho jiného (kterýkoli z dalších možných). Typicky se pojí se slovy jako something, somebody, someone, somewhere a v záporu pak nothing, nobody, nowhere atd. Např.: Ask someone else.Zeptej se někoho jiného. It's somebody else's car.To je auto někoho jiného., Je to cizí auto. Let's go somewhere else.Pojďme někam jinam. Nothing else matters.Na ničem jiném nezáleží. There's nobody else here.Nikdo jiný tady není. ... or else you'll be late.... nebo (jinak) přijdeš pozdě. Běžně se užije v otázkách s who, what, where nebo (i v záporných větách) po slovech začínajících na any... Např.: What else do you like?Co ještě máš rád? Who else knows?Kdo ještě to ví? He never lived anywhere else.Nikdy nežil nikde jinde. Anything else?, Anybody else?Ještě něco?, Ještě někdo?
Either ... or ..., neither ... nor ... Obrat either A or B se užívá pro popis výběru ze dvou možností - buď A, nebo B. Číslo slovesa se řídí tou z možností, která k němu stojí blíže. Např.: You can have either coffee or tea.Můžeš mít buď kávu, nebo čaj. Either John or Frank told him.Řekl mu to buď John, nebo Frank. Either you know or you don't.Buď to víš, nebo ne. Either he goes or I go.Buď půjde on, nebo půjdu já. Samotné slovo either se užívá ve významu kterýkoli, některý (ze dvou možných). Často se však vyskytuje se záporem a znamená ani jeden (ze dvou). Např.: I don't agree with either of them.Nesouhlasím ani s jedním z nich. Neither ... nor ... Chceme-li naopak zdůraznit, že nepřipadá v úvahu ani jedna ze dvou uvedených možností, tedy ani A, ani B, použijeme výraz neither A nor B. Pozor! Tento výraz představuje jediný povolený zápor v celé větě. Použité sloveso již tedy musí mít tvar kladný. I like neither coffee nor tea.Nemám rád ani kávu, ani čaj. She speaks neither English nor German.Nemluví ani anglicky, ani německy. Neither Jane nor her parents are here.Není tady ani Jane, ani její rodiče. Samotné neither se užívá ve významu ani jeden, žádný (ze dvou uvedených). Např.: Neither of them has any money.Ani jeden z nich nemá žádné peníze. Either a neither se též často užívají v záporné větě jako: ... také ne či ani... ne. Např.: He wasn't happy and neither was I.Nebyl spokojený a já taky ne. I haven't got it either.Já to taky nemám. She didn't speak with me either.Ani ona se mnou nemluvila. Hovorově lze běžně užít me neither jako záporné přitakání - “já také ne”.

Výslovnost slova either může být dvojí - ˈaɪðə nebo ˈiːðə. Podobně lze slovo neither vyslovit ˈnaɪðə nebo ˈniːðə.

Předložky místa a směru Předložky místa - prepositions of place (i další anglické předložky) je třeba se učit průběžně hlavně z konkrétních kontextů (spojení). Užití předložek v angličtině není ve všech kontextech vždy shodné s užitím předložek českých. Mají ale svoji vnitřní logiku a v podobných kontextech lze jejich užití často analogicky odvodit. Běžné předložky místa a směru
above əˈbʌv nad někde výše inside ˌɪnˈsaɪd uvnitř, dovnitř
across əˈkrɒs přes napříč into ɪntuː do(vnitř)
along əˈlɒŋ podél, po jít ap. next to nεkstuː vedle
among əˈmʌŋ mezi ve skupině off ɒf (pryč) z
around əˈraʊnd kolem, okolo on ɒn na povrchu ap.
at æt na, u, při, v opposite ˈɒpəzɪt (na)proti
behind bɪˈhaɪnd za vzadu out of aʊtəv ven z
below bɪˈləʊ pod někde níže outside ˌaʊtˈsaɪd vně
beside bɪˈsaɪd vedle over əʊvə nad, přes přímo
between bɪˈtwiːn mezi dvěma past pɑːst za směrem dále
beyond bɪˈjɒnd (až) za hranicí ap. through θruː přes, skrz
by baɪ u blízko, vedle to tuː do, k směrem
down daʊn (dolů) po sejít ap. towards təˈwɔːdz (směrem) k
from frɒm z, od zdroj, původ up ʌp nahoru po
in ɪn v upwards ˈʌpwədz nahoru
in front of ɪnˈfrʌntəv před under ˈʌndə pod přímo
Příklady typického užití běžných předložek místa: The temperature is above zero.Teplota je nad nulou. How do we get across the river?Jak se dostaneme přes řeku? She was among the children.Byla mezi dětmi. ve skupině You're among friends.Jsi mezi přáteli. Look around you.Podívej se kolem sebe. It's just around the corner.Je to hned za rohem. He's at school and I'm at work.Je ve škole a já jsem v práci. We met at the bus stop.Potkali jsme se na zastávce autobusu. It's at the end of the street.Je to na konci ulice. Look behind you!Podívej se za sebe! The garden is behind the house.Zahrada je za domem. It's below zero outside.Venku je pod nulou. The town lies between London and ...Město leží mezi Londýnem a... He's between 20 and 25.Je mu něco mezi 20 a 25 lety. It's beyond me.To je nad mé chápání. He's standing by the window.Stojí u okna. Go down the stairs.Jděte dolů po schodech. Go down this road.Jeďte po této silnici. Put it in the fridge.Dej to do ledničky. There are no people in the street.Na ulici nejsou žádní lidé. He's in the garden.Je na zahradě. What's in the picture?Co je (tom) obrázku? He eats in front of the TV.u televize. Wait inside the car.Počkej v autě. They got into the house.Dostali se do domu. Can I sit next to you?Mohu si sednou vedle tebe? Take your feet off the table.Sundej ty nohy ze stolu. We sat on the floor.Seděli jsme na podlaze. We met on the bus.Potkali jsme se v autobuse. It was on TV and on the radio.Bylo to v televizi a v rádiu. Our house is opposite the school.Náš dům je naproti škole. Take it out of the fridge.Vyndej to z ledničky. We'll meet outside the shop.Sejdeme se (venku) před obchodem. She sent him outside the room.Poslala ho ven z pokoje. They live outside the city.Žijí mimo město. There's a bridge over the river.Přes řeku vede most. It's just past the river.Je to hned za řekou. You can enter through this door ...Můžete vejít těmito dveřmi... I'm going to work.J(e)du do práce. I found it under the table.Našel jsem to pod stolem. You must go up the stairs.Musíte jít nahoru po schodech. Pozor na rozdíly v užívání těchto předložek: below (kdekoli níže) a under (přímo pod), above (kdekoli úrovní výše) a over (přímo nad), between (umístění mezi dvěma, i hodnotami ap.) ale among (mezi - v rámci celé skupiny) ap. Předložku over ve významu přes, nad lze běžně (jako v češtině) užít i při vyjadřování číselných hodnot převyšujících jistou mez ap. Např.: children over 6 years of ageděti nad 6 let věku It cost over a million.Stálo to přes milion. Podobně lze under užít o hodnotách či věku pod jistou úrovní. Např.: children under 12 (years of age)děti do 12 let Nezaměňujte ani beside a besides bɪˈsaɪdz! Beside znamená “vedle” v kontextu místa a při srovnávání (vedle sebe posuzovaných) věcí. Besides se ale užívá výhradně v přeneseném významu jako kromě (uvedeného) či navíc (k již zmíněnému). Např.: The school is beside the river.Škola je vedle řeky. It looks strange beside a big table.Vedle velkého stolu to vypadá divně. He has other qualities besides being rich.Kromě toho, že je bohatý, má i jiné kvality. ... and besides that, I like it.... a navíc se mi to líbí. Předložka outside znamená doslovně “vně”, ale často se v kontextu překládá jako mimo (jistý prostor) nebo před (o budovách, místnostech ap.)

To je v angličtině též předložka, která vyjadřuje 3. pád (komu/čemu). Např.: Give it to him. - Dej mu to., He's nice to me. - Je ke mně milý. ap.

Obrat be out of ... znamená, že někdo už něco nemá (došlo to ap.). Např. I'm out of money. - Jsem bez peněz., Run out of ... lze přeložit jako dojít (něčí zásoba ap.) Např. We ran out of petrol. - Došel nám benzín. ap.