Grammar

Be going to Tvar be going to ... je vlastně formou nám již známého přítomného času průběhového a v angličtině se typicky užívá k vyjadřování tzv. blízké budoucnosti. Popisuje jevy a děje, které se stanou zanedlouho, které má mluvčí v úmyslu brzy udělat, či které mohou vyplynout ze současného dění. Tvoří se pomocí tvaru be going to dle dané osoby a infinitivu významového slovesa. Ve staženém tvaru tedy: I'm/You're/He's/We're/They're going to ... ap. Např.: I'm going to call him.Zavolám mu. He's going to kill you.Ten tě zabije. It's going to be hard.Bude to těžké. They're going to prepare it.Oni to připraví. We're going to be rich!Budeme bohatí! V neformálním projevu se going to stahuje často na tvar gonna ˈgɒnə. Např.: I'm gonna make it.Já to zvládnu. He's gonna win again.On zase vyhraje. Who's gonna tell her?Kdo jí to řekne? Zápor a otázka se tvoří jako u času přítomného průběhového, tedy zápor pomocí not (či záporného příslovce) a otázka obrácením pořadí podmětu a slovesa be. Např.: I'm not going to tell you.Neřeknu vám to. I'm not gonna ask him.Nebudu se ho ptát. We're never going to win like this.Takhle nikdy nevyhrajeme. Am I going to get one too?Dostanu taky jeden? Is he going to do it?Udělá to?

Rozdíl v užití budoucího času will a blízké budoucnosti be going to často v angličtině není příliš zřetelný a jasně definovatelný. V mnoha kontextech lze tyto časy zaměňovat. Will se spíše užije, hovoříme-li o příslibu, nabídce, náhlém nebo autoritativním rozhodnutí, či o přesvědčení, že něco nějak bude ap. Be going to se užije hlavně tam, kde jde o činnosti vyplývající ze současného dění nebo u nichž je osoba již odhodlána něco udělat. Tedy především tam, kde je přímá nebo příčinná souvislost mezi současností a budoucím děním.

Gerundium “-ing” Gerundium - gerund je spolu s příčestím přítomným jednou z -ing forem hojně užívaných v angličtině. Užívá se jej při tvoření podstatných jmen (ze sloves), přechodníků a průběhových forem trpného rodu (pasiva). Gerundium se typicky užívá v rozkazech, zákazech a větách popisujících začátek a konec děje, citový vztah, preference, omluvy, vzpomínání, obvyklý nebo trvající děj ap. Pojí se tedy často se slovesy, která se stejně vážou na podstatná jména. Např.: Stop writing!Přestaň(te) psát! I quit smoking.Přestal jsem kouřit. No smokingZákaz kouření She started speaking.Začala mluvit. I like reading books.Rád čtu knížky., Mám rád čtení knih. They love being together.Jsou strašně rádi spolu. I enjoy driving.Rád řídím. I prefer swimming to skiing.Mám raději plavání než lyžování. He's afraid of flying.Bojí se létat., Bojí se létání. Telling him was a mistake.Byla chyba mu to říct. I remember him saying your name.Pamatuji si, že říkal tvé jméno. She spent the night reading.Strávila noc čtením. He keeps thinking about her.Pořád na ni myslí. I couldn't help laughing.Musel jsem se smát. It was nice meeting you.Rád jsem vás poznal., Těšilo mě. Koncovkou -ing lze tedy tímto způsobem také tvořit zpodstatnělá slovesa.
write psát writing psaní
wait čekat waiting čekání
read číst reading čtení
drive řídit driving řízení
shop nakupovat shopping nakupování
use (po)užít using (po)užívání
Gerundiem lze nahrazovat ve větě některé infinitivní slovesné tvary s to. Např.: It started to rain. - It started raining. It's difficult for her to get up. - Getting up is difficult for her. It's hard to swim in cold water. - Swimming in cold water is hard. It's easy to find a good hotel. - Finding a good hotel is easy. It's not safe to go there alone. - Going there alone is not safe. It's better to start early. - Starting early is better. It's not always safe to drive slowly. - Driving slowly isn't always safe. It will be better to use a key. - Using a key will be better. Gerundium přítomné tedy může vystupovat jako podstatné jméno. Např.: I hate getting up early.Nesnáším brzké vstávání. They love watching TV.Hrozně rádi se dívají na televizi. Gerundium však může též ve větě vystupovat jako sloveso. Např.: Asking him about it ...Když (jsem) se jej na to ptal... Knowing that you like it ...Jelikož vím(e), že to máš rád... Poznámka: Všimněte si, že zde bez kontextu není v angličtině jasná osoba, která je činitelem popisované činnosti. Užití se podobá českému přechodníku.

Gerundium se může také pojit s přivlastňovacím zájmenem. Takovými spojeními lze nahrazovat celé vedlejší věty. Např.: Do you mind if I stay? - Do you mind my staying? - Nevadí, když tady zůstanu?, He's afraid that I'll lose it. - He's afraid of my losing it. - Bojí se, že to ztratím. ap.

Další časové předložky Další běžné časové předložky jsou: after, before, by, during, for, till, until, over, within. Předložka “after” má většinou význam českého po - uplynutí jisté doby, jiném ději ap. Např.: Don't call me after ten p.m.Nevolej mi po desáté večer. After you.Až po vás. dávání přednosti ap. Repeat after me.Opakujte po mně. I had to clean after him.Musel jsem po něm uklidit. the day after tomorrowpozítří Také se v časových větách pojí s gerundiem ve významu českého: poté, co ... Např.: After saying that, he left.Poté, co to řekl, odešel. Předložka “before” Tuto předložku již znáte. Říká, že něco něčemu předchází (i vývojově, předností ap.) a překládá se jako před. Je tedy opakem předložky after. Např. Don't wake me before seven.Nebuď mě před sedmou. I'll be back before Christmas.Vrátím se před Vánoci. the day before yesterdaypředevčírem Pokud stojí před gerundiem (koncovka -ing), lze ji přeložit jako (předtím)/(dřív) než. Think before saying anything.Mysli, dřív než něco řekneš. Pozor je třeba si dávat na důsledné odlišení užití předložek by a until! Obě se sice často česky přeloží předložkou “do”, ale významový rozdíl je zcela zásadní. Předložka “by” se užívá, pokud chceme vyjádřit, že jistý jednorázový děj nastane nebo bude proveden nejpozději k danému okamžiku či termínu. Např.: I'll be back by ten.Budu zpátky do desíti. It will be done by Friday.Bude to udělané do pátku. It must be ready by next week.Musí to být připravené do příštího týdne. He must be there by now.Touto dobou už tam musí být. Předložka “until” či (hovorové) till naopak vyjadřuje trvání po celou dobu až po jistý okamžik. Např.: I'll wait until six., I'll wait till six.Počkám do šesti. He sleeps until ten., He sleeps till ten.Spí až do desíti. It won't be ready until next week.Bude to hotové až příští týden. Don't leave it until tomorrow.Nenechávej to (až) na zítřek. Pozor také na odlišování předložky during a within! Ačkoli lze obě přeložit jako “během”, nelze je kontextově vůbec zaměňovat. Předložka “during” popisuje především trvání daného děje či jevu po celou specifikovanou dobu nebo časté opakování v celém průběhu dané doby. Např.: I'll study during the holidays.Během prázdnin se budu učit. There's no rain during the summer.Během léta neprší. Předložka “within” vymezuje hranice (či rozsah) a užije se výhradně, pokud se hovoří o jednorázovém (či opakovaném) ději, který se odehraje někdy v průběhu uvedeného časového rozmezí (před vypršením jisté lhůty). Lze jej tedy česky přeložit též jako do. Např.: We'll send it within 24 hours.Pošleme to během/do 24 hodin. They'll arrive within one hour.Dorazí během hodiny. He'll finish school within 1 year.Dokončí školu do jednoho roku. Předložka “over” se užívá, pokud popisujeme jisté období, během něhož se něco odehrálo. Např.: She changed over the years.Za ty roky se změnila. It happened twice over the last month.Za poslední měsíc se to stalo dvakrát. She asked me to stay over the weekend.Poprosila mě, abych zůstal přes víkend. Předložka “for” se typicky užije tam, kde popisujeme trvání děje po jistou dobu. Např.: I'll stay for three days.Zůstanu tři dny. We'll have to wait for 2 hours.Budeme muset 2 hodiny čekat. Can I speak to you for a minute?Mohu s vámi (na) chvilku mluvit? Všimněte si, že v češtině v časovém kontextu předložka for často nemá žádný ekvivalent! Nesmíte na ni ale zapomínat při překládání do angličtiny. Předložky je dobré podrobněji studovat i s pomocí slovníku a věnovat jim zvýšenou pozornost při čtení anglických textů. Více viz Časové věty v Lekci 14.
Přídavná jména Přídavná jména v angličtině nemění tvar podle rodu, čísla ani pádu. Jediná změna tvaru přídavného jména nastává v případě jejich stupňování. Pozor, člen u podstatného jména se posouvá před rozvíjející přídavné jméno. Neurčitý člen tak může měnit svůj tvar a určitý člen výslovnost! Např.: a car - a green carauto - zelené auto a house - an old housedům - starý dům an apple - a red applejablko - červené jablko It's in the box. ðəˈbɒksJe to v té krabici. It's in the orange box. ˈðiːˈɒrɪndʒ bɒksJe to v té oranžové krabici. Přídavná jména v anglické větě stojí většinou před podstatným jménem, které rozvíjí. Výjimku tvoří např. kvalitativní přídavná jména stojící za číselným údajem. She's five feet tall.Je vysoká pět stop. The road is 10 miles long.Silnice je 10 mil dlouhá. Odvozená přídavná jména se tvoří především od sloves koncovkami -ed a -ing nebo od podstatných jmen pomocí -ic, -(ic)al. Např.: logic - logical, idiot - idiotic, music - musical, economy - economic - economical Přídavná jména odvozená pomocí -ed vyjadřují hlavně trpný rod či stav vzniklý nějakou minulou činností. Např.: a closed bookzavřená kniha a satisfied manspokojený muž tied handssvázané ruce Jsou-li přídavná jména odvozena od nepravidelného slovesa, může být koncovka i jiná dle příslušného tvaru příčestí minulého - Past Participle (PP). Např.: broken leg, broken carzlomená noha, rozbité auto lost keys, forgotten keysztracené klíče, zapomenuté klíče stolen money, drunk man(u)kradené peníze, opilý muž Přídavná jména odvozená koncovkou -ing vyjadřují hlavně současný stav, probíhající děj nebo účinek na něco. Např.: an interesting filmzajímavý film sleeping childrenspící děti sitting peoplesedící lidé English-speaking countriesanglicky mluvící země Pozor na přídavná jména, která následují po slovesech popisujících smyslové vjemy! Taková anglická přídavná jména se často do češtiny překládají jako příslovce a naopak. Typicky se jedná o přídavná jména po slovesech, jako jsou look (vypadat), sound (znít), smell (být cítit), feel (cítit) ap. Např.: You look great.Vypadáš skvěle. He looks tired.Vypadá unaveně. That sounds good!To zní dobře! It smells nice.Pěkně to voní. Přídavná jména se slovesem be tvoří běžná ustálená spojení. (Některá už znáte.) Všimněte si, že se někdy vůbec nepřeloží pomocí českých přídavných jmen! Např.: be afraid of sth - I'm afraid ...bát se čeho - Bojím se... be bored - I'm bored.nudit se - Nudím se. be busy - He's busy now.mít moc práce - Má teď moc práce. be hungry - I'm hungry.mít hlad - Mám hlad. be interested (in) - I'm not interested.zajímat se, mít zájem o - Nemám zájem. be lucky - I was lucky.mít štěstí - Měl jsem štěstí. be missing - What's missing?chybět - Co chybí? be right - You're right.mít pravdu - Máš pravdu. be tired of sth - I'm tired of it.mít už dost čeho - Už toho mám dost. be unlucky - He was unlucky.mít smůlu - Měl smůlu. be wrong about sth - You're wrong!nemít pravdu, mýlit se v čem - Mýlíš se.
Stupňování přídavných jmen Stupňování přídavných jmen se provádí buď příponami -er (2. stupeň) a -est (3. stupeň), nebo spojeními se slovy more mɔː (více) a (the) most məʊst (nejvíce). Stupňování příponami -er a -est: Přípon se užívá typicky u krátkých jednoslabičných a dvojslabičných přídavných jmen končících souhláskou, dvojhláskou -ow, er či majících přízvuk na koncové slabice. Superlativ nej- se pojí v angličtině s určitým členem the. Např.: nice - nicer - the nicest; fine - finer - the finest short - shorter - the shortest; long - longer - the longest small - smaller - the smallest; fast - faster - the fastest Při stupňování může docházet ke změně pravopisu pro zachování výslovnosti. Jde hlavně o zdvojování písmen. Zásady zdvojování jsou obdobné jako při tvoření příčestí přítomného či gerundia. Např.: big - bigger - the biggest; hot - hotter - the hottest mad - madder - the maddest; sad - sadder - the saddest thin - thinner - the thinnest Přídavná jména končící na y po souhlásce mění při stupňování koncovku na -ier a -iest. easy - easier - the easiest; heavy - heavier - the heaviest happy - happier - the happiest; hungry - hungrier - the hungriest Koncovka y se nemění, pokud je před ní na konci přídavného jména samohláska. Např.: grey - greyer - the greyest Stupňování pomocí more a the most: Tímto způsobem se stupňují dlouhá přídavná jména (jiná, než je vymezeno výše). Pro vyjádření druhého stupně se před přídavné jméno klade slovíčko more více, pro vyjádření třetího stupně slovo most nejvíce. Ke třetímu stupni se váže určitý člen the jako u stupňování příponami. Např.: interesting - more interesting - the most interesting beautiful - more beautiful - the most beautiful difficult - more difficult - the most difficult expensive - more expensive - the most expensive Poznámka: Některá dvojslabičná přídavná jména lze stupňovat oběma způsoby. Nepravidelné stupňování přídavných jmen: Nepravidelně stupňovaných anglických přídavných jmen je pouze několik, jsou však frekventovaná a důležitá. Jsou to: good - better - the bestdobrý - lepší - nejlepší bad - worse - the worstšpatný - horší - nejhorší many/much - more - the mosthodně - více - nejvíce little - less - the leastmálo - méně - nejméně, nejmenší far - farther/further - the farthest/furthestdaleký, daleko - vzdálenější, dále - nejvzdálenější, nejdále old - elder/older - the eldest/oldeststarý - starší - nejstarší Tvar elder a eldest se užívá pouze o příbuzných osobách, typicky sourozencích: elder brother - starší bratr, the eldest brother - nejstarší bratr. Pozor na možný významový rozdíl slov farther a further! O vzdálenosti lze užít farther i further. Pokud jde ale o rozsah či šíři záběru, je třeba vždy užít further.

Při srovnávání se typicky užívá předložky than - než. Pozor! Nezaměňujte ji s then, což je příslovce a znamená potom nebo tehdy. Často se zde také setkáte se slovem much - mnohem či far - daleko (jaký). Např. He's much stronger than you. - “Je mnohem silnější než ty.”, The USA is far larger than England. - “USA jsou daleko větší než Anglie.” Podobně se běžně hovorově užívá i vám již známé: a lot. Např.: It's a lot better. - Je to mnohem lepší. ap. Před 3. stupněm adjektiva často můžete vidět i obrat by far (zdaleka). Např.: He's by far the best. - Je zdaleka nejlepší.

Vazba “the ... the ...” s 2. stupněm V angličtině se vedle přídavných jmen (a též příslovcí) ve 2. stupni (the comparative) můžete setkat s vazbou: THE + comparative ... THE + comparative. Tato vazba odpovídá českému stupňování vyjadřovanému pomocí spojení čím..., tím... Např.: The sooner you start, the better.Čím dřív začneš, tím líp. The longer the trip, the higher the price.Čím delší cesta, tím vyšší cena. The hotter it is, the more I drink.Čím je větší horko, tím víc piju. The higher you get, the colder it is.Čím výš se dostaneš, tím je chladněji. The less you have, the happier you are.Čím méně toho máš, tím jsi šťastnější. The older she is, the more beautiful she gets.Čím je starší, tím je krásnější. Tyto vazby s the ... the ... lze užít obdobně i se stupňovanými příslovci. Viz též Stupňování příslovcí v Lekci 16.

Pozor! the most znamená nejvíce, ale most (of) je většina! Např. most of them - většina z nich, Most people think ... - Většina lidí si myslí... ap.

Slovo less znamená méně, ale přípona -less ləs obvykle vyjadřuje absenci něčeho (bez...). Např.: childless - bezdětný, homeless - bez domova (jsoucí), hopeless - beznadějný, helpless - bezmocný ap.

Srovnávací spojky “as ... as ...” Pro vyjádření stejného či násobného množství, kvality nebo intenzity se v angličtině užívá obrat as ... as ... (tak..., jako...) v kombinaci s příslušným přídavným jménem nebo příslovcem. Např.: She is as pretty as a picture.Je pěkná jako obrázek. He is twice as strong as I am.Je dvakrát silnější, než jsem já. Take as many as you like.Vezmi si jich, kolik chceš. He makes twice as much money as I do.Vydělává dvakrát tolik peněz, co já. Záporné srovnání či přirovnání se vyjádří pouhým přidáním záporky not, tedy pomocí not as ... as ... Např.: It's not as hard as you think.Není to tak těžké, jak si myslíš. He is not as smart as he looks.Není tak chytrý, jak vypadá. It was not as bad as I thought.Nebylo to tak zlé, jak jsem myslel. There were not as many people as before.Nebylo tam tolik lidí jako předtím.

Před přídavnými jmény mohou stát zesilující slova - tzv. intensifiers jako např.: so (tak) a such (takový). Příslovce so se váže k samotnému přídavnému jménu (či příslovci), ale such se vztahuje k podstatnému jménu za ním. Např. The girl is so smart., ale She is such a smart girl. (Je to tak chytrá holka.) NELZE však říct: She is so smart girl. Podobně např.: Those apples are so good!, ale Those are such good apples! (To jsou tak dobrá jablka.)

Spojení as soon as possible znamená “co nejdříve” a často se zkracuje na asap ˌeɪεseɪˈpiː. Věnujte zkratkám v angličtině velkou pozornost.