Useful phrases

Rodina, příbuzní a rodinné vztahy

Where were you born?
[]
Kde ses narodil?
I was born in ...
[]
Narodil jsem se v...
Do you have a big family?
[]
Máte velkou rodinu?
How many siblings do you have?
[]
Kolik máš sourozenců?
I have two brothers and a sister.
[]
Mám dva bratry a sestru.
I'm an only child.
[]
Jsem jedináček.
He's an orphan.
[]
Je to sirotek.
I don't have many relatives.
[]
Nemám moc příbuzných.
Are you married?
[]
Jste vdaná?/Jste ženatý?
We got married last year.
[]
Vzali jsme se loni.
She didn't marry him.
[]
Nevzala si ho.
I'm single.
[]
Jsem svobodný./Jsem svobodná.
I'm divorced.
[]
Jsem rozvedený./Jsem rozvedená.
I'm a widow.
[]
Jsem vdova.
Are you seeing anybody?
[]
Chodíš s někým?, Máš někoho?
Do you have a girlfriend?
[]
Máš holku?
I have a boyfriend.
[]
Mám přítele.
I live with a partner.
[]
Žiju s partnerem.
Do you have (any) children?
[]
Máte děti?
I have no children.
[]
Nemám děti.
I have a son and two daughters.
[]
Mám syna a dvě dcery.
How old are they?
[]
Jak jsou staré?
The boy is six and the girl is eight.
[]
Chlapci je šest a holčičce osm.
Do you get along with your parents?
[]
Vycházíš dobře s rodiči?
My parents got divorced.
[]
Naši se rozvedli.
Are your grandparents still alive?
[]
Žijí ještě tvoji prarodiče?
My grandpa died five years ago.
[]
Dědeček zemřel před 5 lety.
My grandma is still alive. She's eighty.
[]
Babička ještě žije. Je jí 80.

Grandma ˈgrænˌmɑː (babka) a grandpa ˈgrænˌpɑː (dědeček) jsou hovorové termíny. Formální jsou grandmother a grandfather. Všimněte si, že předpona grand- vyjadřuje v příbuzenství odstup o dvě generace. Např.: grandson - vnuk, granddaughter - vnučka, grandchildren - vnoučata, grandparents - prarodiče.

Married couple je manželský pár či manželé (dvojice). Jelikož married je anglicky vdaná i ženatý, lze spojení get married přeložit jako oženit se i vdát se či vzít se. Obdobně se vyjadřuje změna stavu se slovem divorced (rozvedený): get divorced - rozvést se. Více o užití get pro popis změny stavu se dozvíte v Lekci 13.

Užitečné obraty se slovesem give a let

give an example
[]
uvést příklad
give or take
[]
plus minus přibližně ap.
give up smoking
[]
přestat kouřit
Give me a call.
[]
Zavolej mi!
Give me a hand!
[]
Pomoz mi!
Give my regards to ...
[]
Pozdravuj ode mne...
Give it a try.
[]
Zkus to., Prubni to. pokus se ap.
Give it to me.
[]
Dej mi to.
Give me a break!
[]
Dej mi pokoj!
Can you give me a ride?
[]
Můžeš mě svézt?
Don't give up!
[]
Nevzdávej to.
I gave up.
[]
Vzdal jsem to.
I'll give you a call.
[]
Zavolám ti.
I don't give a damn!
[]
Je mi to fuk!
I'll let you know.
[]
Dám ti vědět.
Let me give you an example.
[]
Uvedu vám příklad.
Let me know!
[]
Dej mi vědět.
Let me do it!
[]
Ukaž, udělám to.
Let me help you.
[]
Ukažte, pomůžu vám.
Let me in!
[]
Pusť mě dovnitř!
Let me see (it).
[]
Ukaž (mi to).
Let him come!
[]
Ať přijde!
Let go (of it).
[]
Pusť to., Nech to být.
Let it be.
[]
Nech to být., Nech to plavat.
Let's forget about it.
[]
Zapomeňme na to.
Let's go!
[]
Pojďme!, Jdeme!, Jedeme! výzva ap.
Don't let me down!
[]
Nezklam mě.

Pozdravuj ho ode mne. je Give him my regards. nebo Say hi to him for me.

Sloveso give lze užít také o vykonání jednorázové činnosti (obvykle) vůči druhým osobám, typicky když něco někomu poskytneme, nebo že něco někomu způsobí jisté následky. Např. I'll give you a call. - “Zavolám ti.”, Give me a ride. - “Svez mě.”, They give me a hard time. - Dávají mi zabrat., Mám to s nimi těžké., It gives me a headache. - “Bolí mě z toho hlava.”, She gave me the flu. - “Dostal jsem od ní chřipku” ap. Give (jako i další anglická slovesa) tvoří spolu s příslovečnými částicemi (předložkami) též množství frázových sloves. Např.: give up - vzdát (to), vzdát se, přestat zanechat činnosti. Více viz frázová slovesa v Lekci 12 a dále.