Useful phrases

Každodenní činnosti - můj denní režim

Tell me about your daily routine.
[]
Pověz mi o svém denním režimu.
What does your day look like?
[]
Jak vypadá tvůj den?
Do you work or study?
[]
Pracuješ nebo studuješ?
What time do you get up?
[]
V kolik hodin vstáváš?
I usually get up at seven.
[]
Obvykle vstávám v sedm.
Then I have breakfast.
[]
Pak se nasnídám.
I leave for work at about eight.
[]
Odcházím do práce okolo osmé.
How do you go to work?
[]
Jak jezdíš do práce?
I mostly take the bus.
[]
Většinou jedu autobusem.
What time do you start work?
[]
Od kolika (hodin) pracuješ?
It takes me 20 minutes to get to work.
[]
Cesta do práce mi trvá 20 minut.
I arrive at work before nine.
[]
Do práce dorazím před devátou.
I come back from work at about six.
[]
Vracím se z práce asi v šest.
I do the shopping on the way home.
[]
Po cestě domů nakoupím.
What do you do after work?
[]
Co děláš po práci?
I do sport three times a week.
[]
Třikrát týdně sportuji.
What sports do you do?
[]
Jaké děláš sporty?
I go swimming once a week.
[]
Jednou týdně chodím plavat.
What do you do in the evening?
[]
Co děláš večer?
I like watching TV or reading.
[]
Rád se dívám na televizi nebo si čtu.
What time do you go to sleep?
[]
V kolik chodíš spát?
I try to go to bed before eleven p.m.
[]
Snažím se chodit spát před jedenáctou.

Obrat do the shopping nebo do some shopping je česky nakoupit (si).

Běžné obraty v čase přítomném prostém

Do you speak English?
[]
Mluvíte anglicky?
Do you understand?
[]
Rozumíš?, Rozumíte?
Do you remember me?
[]
Pamatujete si na mne?
Do you mind if ...?
[]
Nevadí, když...?
I don't care.
[]
Je mi to jedno.
I don't know.
[]
Nevím.
I don't like it.
[]
Nelíbí se mi to.
I don't think so.
[]
Myslím, že ne.
I don't understand.
[]
Nerozumím.
He speaks good English.
[]
Mluví dobře anglicky.
He doesn't mind.
[]
Nevadí mu to.
It doesn't matter.
[]
Na tom nezáleží., To je jedno.
How much does it cost?
[]
Kolik to stojí?
What does he look like?
[]
Jak vypadá? on
What does it mean?
[]
Co to znamená?
What do you do?
[]
Co děláš? za práci ap.
What do you mean?
[]
Co tím myslíš?, Co tím myslíte?
What do you want?
[]
Co chcete?
What do you think about it?
[]
Co si o tom myslíš?
We don't need it.
[]
Nepotřebujeme to.

Chceme-li vědět, jak něco vypadá, a očekáváme popis vzhledu, zeptáme se: What does it look like?. Např.: What does his house look like? Pokud se ptáme na stav, kvalitu s ohledem na něčí hodnocení, ptáme se: How does it look?

Užitečné obraty se slovesem take

take a break
[]
dát si pauzu
take a look at sth
[]
podívat se na co
take a photo of sth
[]
vyfotit co, udělat fotku čeho
take a shower
[]
osprchovat se
take the bus
[]
jet autobusem
take a walk
[]
projít se
take care of sb/sth
[]
(po)starat se o koho/co
take lessons of/in sth
[]
chodit na hodiny čeho
take part in sth
[]
účastnit se čeho
take place
[]
konat se kde
take turns
[]
střídat se v činnosti ap.
Take care!
[]
Opatruj se!, Měj se!
Take it easy.
[]
Nic si z toho nedělej.
Take your time.
[]
Nespěchej.
Take my advice!
[]
Dej na mě!, Nech si poradit!
It'll take (some) time.
[]
Zabere to (nějaký) čas.
I'll take care of it.
[]
Já se o to postarám.

Sloveso take (vzít) se často užívá spolu s podstatnými jmény pro vyjádření vykonání jisté činnosti. Užije se ale též, mluvíme-li o využití dopravního prostředku. Např. take the bus - jet autobusem, take a taxi - jet taxíkem ap.