John lives with his parents and sister.
dʒɒn lɪvz wɪθ hɪz ˈpεərənts ænd ˈsɪstə
John bydlí s rodiči a sestrou.
He likes to do many things.
hɪ laɪks tə dʊ ˈmεnɪ θɪŋz
Rád dělá mnoho věcí.
John is very busy. He has a tight schedule.
dʒɒn ɪz ˈvεrɪ ˈbɪzɪ hɪ hæz ə taɪt ˈʃεdjuːl
John je v jednom kole. Má nabitý program.
He has a lot of duties every day.
hɪ hæz ə lɒt əv ˈdjuːtɪz ˈεvrɪ deɪ
Každý den má spoustu povinností.
He gets up at seven a.m. and wakes up his sister.
hɪ gεts ʌp æt ˈsεv<sup>ə</sup>n ˌeɪˈεm ænd weɪks ʌp hɪz ˈsɪstə
Vstává v sedm ráno a vzbudí sestru.
He makes the bed and then he takes a shower.
hɪ meɪks ðə bεd ænd ðεn hɪ teɪks ə ˈʃaʊə
Ustele si postel a pak si dá sprchu.
He prepares breakfast for the whole family.
hɪ prɪˈpεəz ˈbrεkfəst fə ðə həʊl ˈfæmɪlɪ
Připraví snídani pro celou rodinu.
Then he has breakfast and gets dressed.
ðεn hɪ hæz ˈbrεkfəst ænd gεts drεst
Pak se nasnídá a oblékne.
He leaves for school at 7:30.
hɪ liːvz fə skuːl æt ˈsεv<sup>ə</sup>n ˈθɜːtɪ
Odchází do školy v 7:30.
He usually goes by bus.
hɪ ˈjuːʒʊəlɪ gəʊz baɪ bʌs
Obvykle jezdí autobusem.
Sometimes he also takes the tram.
ˈsʌmˌtaɪmz hɪ ˈɔːlsəʊ teɪks ðə træm
Někdy jede i tramvají.
After school, he walks the dog.
ˈɑːftə skuːl, hɪ wɔːks ðə dɒg
Po škole jde vyvenčit psa.
Then he plays with his friends.
ðεn hɪ pleɪz wɪθ hɪz frεndz
Pak si hraje s kamarády.
On Wednesdays he takes English lessons.
ɒn ˈwεnzdɪz hɪ teɪks ˈɪŋglɪʃ ˈlεs<sup>ə</sup>nz
Ve středu chodí na hodiny angličtiny.
He returns home early on Fridays.
hɪ rɪˈtɜːnz həʊm ˈɜːlɪ ɒn ˈfraɪdɪz
V pátek se vrací domů brzy.
He usually helps his mum in the afternoon.
hɪ ˈjuːʒʊəlɪ hεlps hɪz mʌm ɪn ðə ˌɑːftəˈnuːn
Odpoledne obvykle pomáhá mámě.
They often go shopping together.
ðeɪ ˈɒft<sup>ə</sup>n gəʊ ˈʃɒpɪŋ təˈgεðə
Často jdou spolu nakoupit.
He does homework with his sister in the evening.
hɪ dʌz ˈhəʊmˌwɜːk wɪθ hɪz ˈsɪstə ɪn ðə ˈiːvnɪŋ
Večer dělá se sestrou domácí úkoly.
After that, he usually reads or watches TV.
ˈɑːftə ðæt, hɪ ˈjuːʒʊəlɪ riːdz ɔː wɒtʃɪz ˌtiːˈviː
Potom si obvykle čte nebo se dívá na televizi.
He also likes playing games.
hɪ ˈɔːlsəʊ laɪks pleɪŋ geɪmz
Taky rád hraje hry.
He goes to bed at about ten p.m.
hɪ gəʊz tə bεd æt əˈbaʊt tεn ˌpiːˈεm
Asi v deset hodin chodí spát.
Then he sleeps like a log.
ðεn hɪ ˈsliːps laɪk ə lɒg
Potom spí jako zabitý.
Good night, John! Sleep well!
gʊd naɪt, dʒɒn! sliːp wεl!
Dobrou noc, Johne! Dobře se vyspi.

Označte všechny tvary sloves v přítomném čase prostém v 3. osobě jednotného čísla. Všímejte si užití koncovky -s.

Jun 5 6 7 8 9
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
9 AM call Frank take kids to school plane to London
12 AM business lunch meet Jane meeting with Mr Hills bus to airport
4 PM pick up kids tennis dinner with Mr Jones
6 PM gym dinner at mum's football theatre with Jane

Obrat sleep like a log znamená spát jako zabitý (doslova: jako poleno). Zapamatujte si: I have a tight schedule. - Mám nabitý program.