Useful phrases

Ptáme se na cestu

Excuse me ...
[ɪkˈskjuːz miː]
Promiňte...
Can you help me? I'm lost.
[kən juː hεlp miː? aɪm lɒst]
Můžete mi pomoct? Ztratil jsem se.
I'm not from (around) here.
[aɪm nɒt frɒm (əˈraʊnd) hɪə]
Nejsem odsud.
Where are you going?
[wεə ɑː juː ˈgəʊɪŋ?]
Kam jdete?, Kam jedete?
I need to get to ...
[aɪ niːd tə gεt tə]
Potřebuji se dostat do...
Can you tell me the way to ...?
[kən juː tεl miː ðə weɪ tə ?]
Můžete mi říct, jak se dostanu do...?
Is this the way to ...?
[ɪz ðɪs ðə weɪ tə ?]
Dostanu se tudy do...?
Where is it?
[wεə ɪz ɪt?]
Kde je to?
Is it far from here?
[ɪz ɪt fɑː frɒm hɪə?]
Je to odsud daleko?
It's not far.
[ɪts nɒt fɑː]
Není to daleko.
You can walk.
[juː kən wɔːk]
Můžete jít pěšky.
I'll show you the way.
[aɪl ʃəʊ juː ðə weɪ]
Ukážu vám cestu.
I'll take you there.
[aɪl teɪk juː ðεə]
Vezmu vás tam., Dovedu vás tam.
Go straight and then ...
[gəʊ streɪt ænd ðεn]
Jděte rovně a potom...
Then turn right.
[ðεn tɜːn raɪt]
Potom zahněte doprava.
Go down this street.
[gəʊ daʊn ðɪs striːt]
Jděte touto ulicí.
Take the second street left.
[teɪk ðə ˈsεkənd striːt lεft]
Dejte se druhou ulicí doleva.
Cross the river.
[krɒs ðə ˈrɪvə]
Přejděte přes řeku.
You must go back.
[juː mʌst gəʊ bæk]
Musíte jít zpátky.
Where's the bus stop?
[wεəz ðə bʌs stɒp?]
Kde je zastávka autobusu?
Which bus goes to ...?
[wɪtʃ bʌs gəʊz tə ?]
Který autobus jede do...?
When is the next bus to ...?
[wεn ɪz ðə nεkst bʌs tə ?]
Kdy jede další autobus do... ?
I'll take a taxi.
[aɪl teɪk ə ˈtæksɪ]
Vezmu si taxíka.
Can you show us around?
[kən juː ʃəʊ əs əˈraʊnd?]
Můžete nás tady provést?
Let's go!
[lεts gəʊ!]
Pojďme!, Jdeme!, Jedeme! výzva ap.
This way.
[ðɪs weɪ]
Tudy.

Zeptat se na cestu je anglicky: ask for directions. (Direction dɪˈrεkʃən je směr)

Dovolená

Where are you going on holiday?
[wεə ɑː juː ˈgəʊɪŋ ɒn ˈhɒlɪˌdeɪ?]
Kam jedete na dovolenou?
Are you going abroad?
[ɑː juː ˈgəʊɪŋ əˈbrɔːd?]
Jedete do zahraničí?
We'll spend a week in the mountains.
[wiːl spεnd ə wiːk ɪn ðə ˈmaʊntɪnz]
Strávíme týden na horách.
We're going to the seaside.
[wɪə ˈgəʊɪŋ tə ðə ˈsiːˌsaɪd]
Jedeme k moři.
We want to travel Great Britain.
[wiː wɒnt tə ˈtrævəl greɪt ˈbrɪtən]
Chceme cestovat po Británii.
What will you do there?
[wɒt wɪl juː dʊ ðεə?]
Co tam budete dělat?
There's a lot to see ...
[ðεəz ə lɒt tə siː]
... je toho hodně k vidění.
I want to do some sightseeing.
[aɪ wɒnt tə dʊ sʌm ˈsaɪtˌsiːɪŋ]
Chci si prohlédnout památky.
We'll take a trip to ...
[wiːl teɪk ə trɪp tə]
Uděláme si výlet do...
We may visit some museums.
[wiː meɪ ˈvɪzɪt sʌm mjuːˈzɪəmz]
Možná navštívíme nějaká muzea.
How will you go there?
[haʊ wɪl juː gəʊ ðεə?]
Jak tam pojedete?
We'll go by car.
[wiːl gəʊ baɪ kɑː]
Pojedeme autem.
We'll fly.
[wiːl flaɪ]
Poletíme.
Is this your first time here?
[ɪz ðɪs jɔː fɜːst taɪm hɪə?]
Jste tady poprvé?
Where are you staying?
[wεə ɑː juː steɪɪŋ?]
Kde bydlíte? v kterém hotelu ap.
I'm staying in a hotel.
[aɪm steɪɪŋ ɪn ə həʊˈtεl]
Bydlím v hotelu. Jsem tam ubytovaný.
How long will you stay?
[haʊ lɒŋ wɪl juː steɪ?]
Jak dlouho se zdržíte?
I'll stay for five days.
[aɪl steɪ fə faɪv deɪz]
Zdržím se pět dní.
Have a safe journey!, Have a good trip!
[hæv ə seɪf ˈdʒɜːnɪ!, hæv ə gʊd trɪp!]
Šťastnou cestu!

Předložka by baɪ často popisuje užití prostředku (kým/čím). Např.: go by car - jet autem ap. Spojení by air znamená letecky či letadlem (air εə - vzduch).

Seaside (sea - moře + side - strana) se užívá hlavně v obratech: at the seaside - u moře a to the seaside - k moři. Funguje ale také jako přídavné jméno. Např.: seaside house - dům u moře, seaside resort - přímořské letovisko ap.