Pronunciation

Výslovnost angličtiny V angličtině se většina slov vyslovuje jinak, než se píše. Výslovnost vychází ze spellingu písmen anglické abecedy a zčásti je založena na specifické výslovnosti shluků hlásek. Výslovnost je třeba si osvojovat především při učení se slovní zásoby ze slovníku a poslechem mluveného projevu. Pro výslovnost shluků anglických hlásek ale existují jisté zákonitosti, které lze často analogicky užít i pro jiná slovíčka. Příklady obvykle stejně vyslovovaných shluků hlásek:
ee výslovnost (feel, beer, meet, feet)
eam výslovnost iːm (beam, cream, seam, stream)
ear výslovnost ɪə (ear, fear, near, hear)
eat výslovnost iːt (beat, wheat, seat, meat)
oo výslovnost ʊ (book, wood, hood, look, foot)
sh výslovnost ʃ (she, ship, shall, should, cash, fashion, push)
sion výslovnost ʒən (illusion, television, fusion)
ssion výslovnost ʃən (admission, permission, passion, concession)
tion výslovnost ʃən (information, nation, station)
ew výslovnost na konci slova (crew, chew, few, brew, view)
ch výslovnost (check, rich, achieve, choose)
ake (hl. na konci slov) výslovnost eɪk (make, take, bake, brake, shake)
I zde však existují výjimky, které je třeba si zapamatovat. Např.: blood blʌd, flood flʌd, school skuːl Výslovnost písmene c ve slovech záleží na následujícím písmeni ve slově. Následuje-li za ním e, i, y vysloví se měkce jako s. V ostatních případech se vysloví tvrdě jako k. Např.: cut kʌt, cop kɒp, cat kæt, call kɔːl, cute kjuːt, luck lʌk ALE cease siːs, city sɪtɪ, dice daɪs, vacancy ˈveɪkənsɪ Obdobně se písmeno g většinou vyslovuje měkce jako , pokud za ním následuje e, i, y. Jinde se vyslovuje tvrdě jako české g. To platí i pro zdvojené gg. Např.: go gəʊ, good gʊd, glad glæd, gut gʌt, bag bæg, beggar ˈbεgə ALE gesture ˈdʒεstʃə, edge εdʒ, gel dʒεl, gin dʒɪn, gym dʒɪm Pozor na výjimky výslovnosti g u slov cizího původu, jako jsou např.: get gεt, give gɪv, girl gɜːl, gill gɪl Výslovnost anglického r není zdaleka tak tvrdá (hrčivá) jako v češtině! Jazyk se při jeho vyslovení spíše otáčí špičkou nahoru k patru. Výslovnost koncového -er je potlačena a vyslovuje se jako neurčitá vyražená samohláska ə. (Asi jako při vyslovení českého b, h ap.) Např.: learner ˈlɜːnə, liter ˈliːtə, meter ˈmiːtə, matter ˈmætə, runner ˈrʌnə, better bεtə Výslovnost písmene u stojícího před 2 souhláskami nebo před souhláskou na konci slova je většinou ʌ. Např.: nut nʌt, but bʌt, cup kʌp, cut kʌt, must mʌst, dust dʌst, butter ˈbʌtə Má-li u před sebou jednu souhlásku a za sebou souhlásku a samohlásku vysloví se většinou či juː. Např.: acute əˈkjuːt; computer kəmˈpjuːtə; cure kjuːə; duty djuːtɪ; huge hjuːdʒ Jinde se výslovnost u různí a záleží na původu slova i jiných faktorech. Např.: absolute ˈæbsəˌluːt, about əˈbaʊt, further fɜːðə, student ˈstjuːdənt, study stʌdɪ

Mnoho anglických slov Čechovi zní velmi podobně, ačkoli se nevyslovují stejně a mají odlišný význam. Pozor na rozdíl mezi otevřenou hláskou æ a uzavřenou hláskou ε. Např. bad bæd (špatný) - bed bεd (postel), land lænd (přistát) - lend lεnd (půjčit), dad dæd (táta) - dead dεd (mrtvý), sand sænd (písek) - send sεnd (poslat), rat ræt (krysa) - red rεd (červený) ap.