Communication

Národnosti a příslušníci národů Naučte se názvy několika základních zemí, národností, národů a jejich příslušníků:
Země Národnost Národ Příslušník
America American əˈmεrɪkən the Americans American
Britain British ˈbrɪtɪʃ the British British (person)
England English ˈɪŋglɪʃ the English Englishman
Ireland Irish ˈaɪrɪʃ the Irish Irishman
Canada Canadian kəˈneɪdɪən the Canadians Canadian
China Chinese tʃaɪˈniːz the Chinese Chinese
Germany German ˈdʒɜːmən the Germans German
France French frεntʃ the French Frenchman
Italy Italian ɪˈtæljən the Italians Italian
Japan Japanese ˌdʒæpəˈniːz the Japanese Japanese
Russia Russian ˈrʌʃən the Russians Russian
Spain Spanish ˈspænɪʃ the Spanish Spaniard
Slova jako American, English, British, French ap. jsou v angličtině přídavná jména anglický, americký, britský, francouzský, ale i podstatná jména. Lze je většinou užít i pro pojmenování jazyka a národa. Je ale třeba dát pozor na užití členů. Např.: English je angličtina, ale the English jsou Angličané. Vyslovuje-li se v angličtině na konci slova sykavka, lze jej přímo s určitým členem užít i pro název národa. Např.: the British - Britové, the French - Francouzi, the Chinese - Číňané, the Japanese - Japonci ap. U ostatních slov (bez sykavky na konci) se užije tvaru množného čísla s koncovkou -s. Např.: the Americans - Američané, the Germans - Němci, the Italians - Italové ap. Vyjadřování národnosti jednotlivců je trošku složitější. U slov končících na sykavku se za slovo někdy přidává koncovka -man a u ženy -woman. Např.: Angličan je an Englishman, Ir je an Irishman, Francouz je a Frenchman, Angličanka je an Englishwoman, Irka je an Irishwoman, Francouzka je a Frenchwoman. Když ale chcete říct třeba: Jsem Čech., užijete prostě anglického přídavného jména, tedy bez členu: I'm Czech. (Jsem český.) Podobně třeba: Je to Angličan. - He's English., Je to Američan. - He's American., Je to Britka. - She's British., Je to Francouzka. - She's French. ap.

Hovoříme-li tedy o národu jako celku, užije se obvykle určitý člen. Pokud jde ale jen o skupinu příslušníků národa, určitý člen se většinou neužije. Např.: The Americans are coming!, ale A lot of Americans speak Spanish.

Nezapomeňte ani zde na nepravidelné množné číslo u slov s koncovkou -man a -woman. Např.: Englishman - (Angličané) Englishmen ˈɪŋglɪʃmεn, Frenchwoman - (Francouzky) Frenchwomen ˈfrεntʃwɪmɪn ap.