Useful phrases

Užitečné obraty s do a budoucím časem

How do you do?
[haʊ dʊ juː dʊ?]
Těší mě., Dobrý den. formální
How are you doing?
[haʊ ɑː juː ˈduːɪŋ?]
Jak se máš?, Jak se máte?
I'm doing great.
[aɪm ˈduːɪŋ greɪt]
Mám se skvěle.
You can do it.
[juː kən dʊ ɪt]
To zvládneš.
Don't do it!
[dəʊnt dʊ ɪt!]
Nedělej to!
I'll be back soon.
[aɪl biː bæk suːn]
Vrátím se brzy.
I'll do it.
[aɪl dʊ ɪt]
Já to udělám
I'll do my best.
[aɪl dʊ maɪ bεst]
Udělám, co budu moci., Vynasnažím se.
Will it do?
[wɪl ɪt dʊ?]
Bude to stačit?
It'll do.
[ˈɪtəl dʊ]
To bude stačit.
It won't be easy.
[ɪt wəʊnt biː ˈiːzɪ]
Nebude to snadné.
What will you have?
[wɒt wɪl juː hæv?]
Co si dáte?
I'll have ...
[aɪl hæv]
Dám si... k jídlu ap.
I'll have to ...
[aɪl hæv tə]
Budu muset...
Will you help me?
[wɪl juː hεlp miː?]
Pomůžeš mi?
Will you join us?
[wɪl juː dʒɔɪn əs?]
Přidáte se k nám?
Shall I do that?
[ʃæl aɪ dʊ ðæt?]
Mám to udělat?
Shall we go?
[ʃæl wiː gəʊ?]
(Tak) Půjdeme?

Čas a věk

What time is it?
[wɒt taɪm ɪz ɪt?]
Kolik je hodin?
It's five o'clock.
[ɪts faɪv əˈklɒk]
Je pět hodin.
Are you free tonight?
[ɑː juː friː təˈnaɪt?]
Máš dnes večer čas?
I won't have time.
[aɪ wəʊnt hæv taɪm]
Nebudu mít čas.
I have little free time.
[aɪ hæv ˈlɪtəl friː taɪm]
Mám málo volného času.
What time will you be there?
[wɒt taɪm wɪl juː biː ðεə?]
V kolik hodin tam budeš?
I'll be there in an hour.
[aɪl biː ðεə ɪn ən aʊə]
Budu tam za hodinu.
Be there in time!
[biː ðεə ɪn taɪm!]
Buď tam včas!
Do it right now.
[dʊ ɪt raɪt naʊ]
Udělej to hned teď.
I'm in a hurry.
[aɪm ɪn ə ˈhʌrɪ]
Spěchám.
There's no hurry.
[ðεəz nəʊ ˈhʌrɪ]
Není kam spěchat.
There's no time.
[ðεəz nəʊ taɪm]
Není čas.
We must hurry.
[wiː mʌst ˈhʌrɪ]
Musíme si pospíšit.
We have a lot of time.
[wiː hæv ə lɒt əv taɪm]
Máme hodně času.
You're late.
[jʊə leɪt]
Máš zpoždění., Jdeš pozdě.
Sorry, I'm late.
[ˈsɒrɪ, aɪm leɪt]
Omlouvám se, že jdu pozdě.
It's still early.
[ɪts stɪl ˈɜːlɪ]
Je ještě brzy.
It's too late.
[ɪts tuː leɪt]
Už je příliš pozdě.
How long will it take?
[haʊ lɒŋ wɪl ɪt teɪk?]
Jak dlouho to bude trvat?
It won't take long.
[ɪt wəʊnt teɪk lɒŋ]
Nebude to dlouho trvat.
He's busy at the moment.
[hiːz ˈbɪzɪ æt ðə ˈməʊmənt]
Momentálně má moc práce.
How old are you?, What's your age?
[haʊ əʊld ɑː juː?, wɒts jɔː eɪdʒ?]
Kolik je ti let?, Jak jsi starý?
I'm ... (years old).
[aɪm ... (jɪəz əʊld)]
Je mi ... let.
People aged ...
[ˈpiːpəl ˈeɪdʒd]
Lidé ve věku...

Slovo age eɪdʒ (věk) je i sloveso a znamená stárnout. Např.: He's ageing. - Stárne. Chcete-li vyjádřit, kam někdo přijde pozdě, je třeba užít spojení be late for ... Např.: I'll be late for work. - Přijdu pozdě do práce.

Soon i early se sice česky přeloží jako brzy, ale většinou je nelze zaměňovat! Soon se užívá ve významu zanedlouho. Např.: I will be back soon., We will know soon. Early odpovídá většinou českému časně - příliš brzy, dříve než by mělo být. Např.: It's too early., I must get up early. ap. You are early. znamená “Jdeš brzy.”, “Jsi tady (moc) brzy.”

Dny v týdnu

Monday
[ˈmʌndeɪ]
pondělí
Tuesday
[ˈtjuːzdeɪ]
úterý
Wednesday
[ˈwεnzdeɪ]
středa
Thursday
[ˈθɜːzdeɪ]
čtvrtek
Friday
[ˈfraɪdeɪ]
pátek
Saturday
[ˈsætədeɪ]
sobota
Sunday
[ˈsʌndeɪ]
neděle
week
[wiːk]
týden
weekend
[ˌwiːkˈεnd]
víkend

Co je dnes za den? se anglicky řekne: What day is it today? Dny v týdnu jsou days of the week, ale weekdays ˈwiːkˌdeɪz jsou jen pracovní dny (ne víkend). Názvy dnů se pojí s předložkou on! Např. on Friday - v pátek., Don't go there on weekdays. - Nechoď(te) tam v týdnu. Weekend je složeninou z: week (týden) + end (konec) - tedy konec týdne.

Měsíce v roce

January
[ˈdʒænjʊərɪ]
leden
February
[ˈfεbrʊərɪ]
únor
March
[mɑːtʃ]
březen
April
[ˈeɪprəl]
duben
May
[meɪ]
květen , máj
June
[dʒuːn]
červen
July
[dʒuːˈlaɪ]
červenec
August
[ˈɔːgəst]
srpen
September
[sεpˈtεmbə]
září
October
[ɒkˈtəʊbə]
říjen
November
[nəʊˈvεmbə]
listopad
December
[dɪˈsεmbə]
prosinec
year
[jɪə]
rok
season (of the year)
[ˈsiːzən (əv ðə jɪə)]
roční období