Useful phrases

Běžné obraty o počasí

What's the weather like?
[wɒts ðə ˈwεðə laɪk?]
Jaké je počasí?
The weather is nice.
[ðə ˈwεðə ɪz naɪs]
Je pěkně.
The weather is bad.
[ðə ˈwεðə ɪz bæd]
Je škaredě.
It's cold.
[ɪts kəʊld]
Je zima.
It's hot.
[ɪts hɒt]
Je horko.
I'm cold.
[aɪm kəʊld]
Je mi zima.
I'm hot.
[aɪm hɒt]
Je mi horko.
The sun is shining.
[ðə sʌn ɪz ˈʃaɪnɪŋ]
Svítí sluníčko.
It's windy.
[ɪts ˈwɪndɪ]
Fouká vítr.
It's raining.
[ɪts reɪnɪŋ]
Prší.
It's snowing.
[ɪts snəʊɪŋ]
Sněží.
It's freezing (cold).
[ɪts ˈfriːzɪŋ (kəʊld)]
Mrzne.
It's getting cold.
[ɪts gεtɪŋ kəʊld]
Ochlazuje se.
It looks like rain.
[ɪt lʊks laɪk reɪn]
Vypadá to na déšť.

Zapamatujte si obrat It looks like ... Často za ním následuje podmět a sloveso a přeloží se jako: Vypadá to, že... Např.: It looks like you have a problem. - Vypadá to, že máš problém., It looks like he's right. - Vypadá to, že má pravdu.

Všimněte si, jak se sloveso get mimo jiné také užívá s přídavným jménem k vyjádření změny stavu: Např.: She's getting dressed. - Obléká se., It's getting cold. - Ochlazuje se., get cold - ochladit se, vychladnout. (cold - studený, zima)

Obraty v čase přítomném průběhovém

How's it going?
[haʊz ɪt ˈgəʊɪŋ?]
Jak to jde?
What are you doing?
[wɒt ɑː juː ˈduːɪŋ?]
Co děláš?, Co děláte?
I'm watching TV.
[aɪm wɒtʃɪŋ ˌtiːˈviː]
Dívám se na televizi.
I'm working on it!
[aɪm ˈwɜːkɪŋ ɒn ɪt!]
Dělám na tom.
What's going on?
[wɒts ˈgəʊɪŋ ɒn?]
Co se děje?
What's bothering you?
[wɒts ˈbɒðərɪŋ juː?]
Co tě štve?, Co ti vadí?
Where are you going?
[wεə ɑː juː ˈgəʊɪŋ?]
Kam jdete?, Kam jedete?
We're going out tonight.
[wɪə ˈgəʊɪŋ aʊt təˈnaɪt]
Dnes večer jdeme ven. bavit se ap.
Who are you looking for?
[huː ɑː juː lʊkɪŋ fə?]
Koho hledáš/hledáte?
I'm looking for Mr ...
[aɪm lʊkɪŋ fə ˈmɪstə]
Hledám pana...
Are you having a good time?
[ɑː juː hævɪŋ ə gʊd taɪm?]
Bavíte se dobře?, Užíváte si?
Are you listening to me?
[ɑː juː ˈlɪsənɪŋ tə miː?]
Posloucháš mě?
Are you kidding (me)?
[ɑː juː kɪdɪŋ (miː)?]
Děláš si (ze mě) legraci?
I'm just kidding.
[aɪm dʒʌst kɪdɪŋ]
Dělám si jen legraci.
How are you feeling?
[haʊ ɑː juː ˈfiːlɪŋ?]
Jak se cítíte?
I'm not feeling well.
[aɪm nɒt ˈfiːlɪŋ wεl]
Není mi dobře.
I'm leaving.
[aɪm liːvɪŋ]
Odcházím., Odjíždím.
I'm doing my best.
[aɪm ˈduːɪŋ maɪ bεst]
Dělám, co můžu.
It's not working.
[ɪts nɒt ˈwɜːkɪŋ]
Nefunguje to.
It's getting on my nerves.
[ɪts gεtɪŋ ɒn maɪ nɜːvz]
Leze mi to na nervy.

Obrat do one's best (dělat své nejlepší) lze přeložit jako maximálně se snažit, snažit se ze všech sil ap. Např.: Do your best! - Dej si záležet., Snaž se ze všech sil.