Useful phrases

Užitečné obraty se slovesy can a have

Can I help you?
[kən aɪ hεlp juː?]
Mohu vám pomoci?, Přejete si?
Can you help me?
[kən juː hεlp miː?]
Můžete mi pomoci?
Can you speak English?
[kən juː spiːk ˈɪŋglɪʃ?]
Umíte anglicky?
I can't speak English.
[aɪ kɑːnt spiːk ˈɪŋglɪʃ]
Neumím anglicky.
Can I join you?
[kən aɪ dʒɔɪn juː?]
Mohu se k vám připojit?
Can I speak to you?
[kən aɪ spiːk tə juː?]
Mohu s vámi mluvit?
It can't be true!
[ɪt kɑːnt biː truː!]
To nemůže být pravda.
Can I have a drink?
[kən aɪ hæv ə drɪŋk?]
Mohu dostat něco k pití?
Can I have some?
[kən aɪ hæv sʌm?]
Mohu si vzít?
Have some!
[hæv sʌm!]
Nabídni si., Vezmi si.
Have a nice day!
[hæv ə naɪs deɪ!]
(Přeji) pěkný den.
Have fun!
[hæv fʌn!]
Dobře se bavte!
Have you got any ...?
[hæv juː gɒt ˈεnɪ ?]
Máte nějaké...?
I have no idea.
[aɪ hæv nəʊ aɪˈdɪə]
To vůbec netuším.
I have no time.
[aɪ hæv nəʊ taɪm]
Nemám čas.
I have to go.
[aɪ hæv tə gəʊ]
Musím jít.
have a rest
[hæv ə rεst]
odpočinout si
have a good time
[hæv ə gʊd taɪm]
užívat si, bavit se skvěle

Sloveso have lze užít i pro jednorázové činnosti. Např. have a rest - odpočinout si, have a chat - popovídat si ap. Užívá se i ve významu dát si (jídlo ap.) - např. have a drink - dát si skleničku, napít se, have lunch - naobědvat se ap.

Barvy a rozměry

What colour is it?
[wɒt ˈkʌlə ɪz ɪt?]
Jakou to má barvu?
It's red.
[ɪts rεd]
Je to červené.
The sky is blue.
[ðə skaɪ ɪz bluː]
Obloha je modrá.
Grass is green.
[grɑːs ɪz griːn]
Tráva je zelená.
The photo is black and white.
[ðə ˈfəʊtəʊ ɪz blæk ænd waɪt]
Ta fotka je černobílá.
She has brown hair.
[ʃɪ hæz braʊn hεə]
Má hnědé vlasy.
My favourite colour is yellow.
[maɪ ˈfeɪvrɪt ˈkʌlə ɪz ˈjεləʊ]
Moje oblíbená barva je žlutá.
I like light colours.
[aɪ laɪk laɪt ˈkʌləz]
Mám rád světlé barvy.
This colour is too dark.
[ðɪs ˈkʌlə ɪz tuː dɑːk]
Tato barva je moc tmavá.
I want it in orange.
[aɪ wɒnt ɪt ɪn ˈɒrɪndʒ]
Chci to v oranžové barvě.
What size is it?
[wɒt saɪz ɪz ɪt?]
Jak je to velké?
It's too big.
[ɪts tuː bɪg]
Je to příliš velké.
It's small.
[ɪts smɔːl]
Je to malé.
He's short.
[hiːz ʃɔːt]
Je malý. vzrůstem
She's tall.
[ʃiːz tɔːl]
Je vysoká.
He's a little boy.
[hiːz ə ˈlɪtəl bɔɪ]
Je to malý chlapec.
She's a big girl.
[ʃiːz ə bɪg gɜːl]
Je to velká holka.

Small je obecně malý (fyzicky, množství ap.). Little o osobě spíše znamená, že je někdo ještě dítě. Short (krátký) zdůrazňuje, že je někdo malého vzrůstu. Pro pojem vysoký je třeba odlišovat anglická slova high haɪ a tall tɔːl! High se užívá o něčem, co sahá nebo je vysoko (hora, zeď, hodnota, patro ap.) Např.: There are high mountains. - Jsou tam vysoké hory. Tall se užije o tom, co je vysoké vzhledem ke své šířce (postava, strom, mrakodrap ap.) Např.: He's six feet tall. - Měří šest stop.