Grammar

THERE IS, THERE ARE Sloveso be tvoří se slovem there (tam) ustálené obraty There is ... a There are ..., které vyjadřují, že se někde něco nachází či existuje nebo prostě, že něco někde je. Např.: There is a dog here.Je tady pes. There are many problems.Je mnoho problémů. Spojení there is se v hovorové angličtině běžně zkracuje na tvar there's ðεəz. There's a party at my house.U mě doma je večírek. Otázka se tvoří stejně jako jinde při užití slovesa be pouze obrácením pořadí slov, tedy na: Is there ...? či v množném čísle: Are there ...? Is there a problem?Je nějaký problém? Are there any children?Jsou tam nějaké děti? How many people are there?Kolik je tam lidí? Zápor se tvoří pomocí not za tvarem slovesa be. Tedy formou: There isn't a ... či (pro množné číslo) There aren't any ... Např.: There aren't any problems.Nejsou žádné problémy. There isn't a problem.Není (žádný) problém. Více o užití any a some viz Some vs. any . Zápor lze ale utvořit též pomocí samotného no (žádný). Např.: There's no time.Není čas. There's no money.Nejsou peníze. There are no people here.Nejsou tady žádní lidé.
Podstatná jména Podstatná jména v angličtině (nouns) nepodléhají skloňování. Ke změně tvaru anglického podstatného jména dochází prakticky pouze při tvoření množného čísla. Angličtina se vyznačuje i tím, že za sebe často skládá podstatná jména a ta tím nabývají rázu přídavných jmen jako rozvíjejících větných členů - tzv. noun modifiers. Např.: car keysklíče od auta (auto klíče) family houserodinný dům (rodina dům) action movieakční film (akce film) action movie herohrdina akčních filmů (akce film hrdina)

Často tedy pro překlad českého přídavného jména stačí za sebe prostě v logickém pořadí poskládat dvě či více anglických podstatných jmen.

Rod podstatných jmen Angličtina rozlišuje u podstatných jmen stejně jako čeština tři gramatické rody (gender): mužský – masculine, ženský – feminine a střední – neuter. V angličtině ale v zásadě odpovídá rod mužský a ženský pouze lidským bytostem (někdy též zvířatům) v rozlišení podle pohlaví. Obecně platí: muž, chlapec (či samec) – he, žena, dívka (či samice) – she. Např.: He is a good man.Je to dobrý člověk. She is my sister.Je to moje sestra. Téměř všechny ostatní subjekty jsou rodu středníhoit. To platí i o dětech a zvířatech tam, kde není třeba odlišovat pohlaví. Např.: Where's the book? It's here.Kde je ta kniha? Je tady. Is this your child? Yes, it is!Je to vaše dítě? Ano, je.
Množné číslo podstatných jmen Množné číslo (the plural) se tvoří přidáním koncovky -s či -es za podstatné jméno. Koncovka -s book - books, friend - friends, hand - hands, house - houses, language - languages Koncovka -es Užívá se po hláskách s, ss, sh, ch a x. Koncové -es se pak vyslovuje -ɪz. Např.: bus - buses, class - classes, dish - dishes, touch - touches, mix - mixes Dále pak po koncovém -o. Např.: hero - heroes, tomato - tomatoes, cargo - cargoes Pozor! Je-li na konci slova -y za souhláskou, mění se v množném čísle na -ies. Např.: baby - babies, city - cities, lady - ladies, story - stories Výslovnost koncového -s po neznělém: -k, -p, -t je s jako v češtině. Např.: books bʊks; pets pεts; ships ʃɪps; the Alps ælps Ostatní koncová -s se vyslovují spíše jako z. Např.: kids kɪdz; hands hændz; boys bɔɪz; neighbours ˈneɪbəz; tomatoes təˈmɑːtəʊz
Běžné výjimky tvoření množného čísla V tvoření množného čísla existuje několik nepravidelností. U podstatných jmen končících na -f, -fe se tato souhláska v množném čísle mění na -ves. Např.: leaf - leaves liːvz, life - lives laɪvz, wife - wives waɪvz, half - halves hɑːvz Existují ale i slova tvořící množné číslo zcela nepravidelně. Patří sem např.: man - men mεn (muži), child - children ˈtʃɪldrən (děti), tooth - teeth tiːθ (zuby), foot - feet fiːt (nohy) Pozor! Nepravidelnost slova man platí i pro složeniny tvořené s tímto slovem. Např.: gentleman - gentlemen, woman - women wɪmɪn Některá nepočitatelná podstatná jména netvoří množné číslo vůbec. Např.: information, knowledge, advice, luggage, news, homework Některá slova s množným číslem nemění svůj tvar. Jde hl. o názvy druhů zvířat. Např.: fish, fruit, sheep, deer, salmon Poznámka: Podstatná jména jako fish (ryba, ryby), fruit (ovoce) ap. mohou tvořit i množné číslo, pouze pokud však hovoříme o více druzích.

Pozor na výslovnosti některých nepravidelných tvarů! Např. slovo woman (žena) se vyslovuje wʊmən, ale množné číslo women se vysloví wɪmɪn!

Základní číslovky Naučte se základní anglické číslovky - Cardinal numbers. (Pozor na výslovnost.)
0 zero zɪərəʊ 10 ten tεn 20 twenty ˈtwεntɪ
1 one wʌn 11 eleven ɪˈlεvən 30 thirty ˈθɜːtɪ
2 two tuː 12 twelve twεlv 40 forty ˈfɔːtɪ
3 three θriː 13 thirteen ˌθɜːˈtiːn 50 fifty ˈfɪftɪ
4 four fɔː 14 fourteen ˈfɔːˈtiːn 60 sixty ˈsɪkstɪ
5 five faɪv 15 fifteen ˈfɪfˈtiːn 70 seventy ˈsεvəntɪ
6 six sɪks 16 sixteen ˈsɪksˈtiːn 80 eighty ˈeɪtɪ
7 seven sεvən17 seventeen ˈsεvənˈtiːn 90 ninety ˈnaɪntɪ
8 eight eɪt 18 eighteen ˈeɪˈtiːn 100 a hundred əˈhʌndrəd
9 nine naɪn 19 nineteen ˌnaɪnˈtiːn 1000 a thousand əˈθaʊzənd
1000,000 a million əˈmɪljən
Sestavování základních číslovek je podobné jako v češtině. Rozdíl je pouze v tom, že mezi stovky a desítky se dává spojka and. (V americké angličtině se již vynechává.) (one) hundred and fifty-sixsto padesát šest Stovky, tisíce ap. se při uvádění konkrétního počtu nepřevádějí do množného čísla! one hundred and tensto deset three hundred and twelvetři sta dvanáct five thousand nine hundred and eightypět tisíc devět set osmdesát twenty-five million dollarsdvacet pět milionů dolarů Desítky, tucty, stovky, tisíce ap. lze jako podstatná jména užít v množném čísle, pokud se neuvádí spolu s konkrétní číslovkou. Např.: There are hundreds of them.Jsou jich stovky. Tens of thousands of children ...Desítky tisíc dětí... Dozens of people ...Desítky lidí... doslovně tucty millions of dollarsmiliony dolarů Poznámka: U desetinných čísla se v angličtině místo desetinné čárky užívá tečka - point. Ta se též vyslovuje místo českého celá, celých. Např.: 9.5 - nine point fivedevět celých pět 0.75 - zero point seventy-fivenula celá sedmdesát pět

Anglicky mluvící země běžně užívají jednotku dozen ˈdʌzən - tucet (12 ks). Např.: They're 5 dollars a dozen. - Stojí pět dolarů za tucet.

Zájmena ukazovací – THIS/THAT, THESE/THOSE Angličtina rozlišuje ukazovací zájmena (demonstrative pronouns) dle toho, vyjadřujeme-li jednotné či množné číslo a ukazujeme-li na něco zde (blízko) či tam (dál).
Jednotné číslo Množné číslo
Zde this ðɪs - tento/tato/toto these ðiːz - tito/tyto
Tam that ðæt - tamten/tamta/tamto those ðəʊz - tamti/tamty
Např.: This is a good book.Toto je dobrá knížka. I like this phrase.Tato fráze se mi líbí. That is true.To je pravda. Is that your car?To je tvoje auto? These books are new.Tyto knihy jsou nové. These people can ...Tito lidé mohou... Those are my parents.Tamto jsou moji rodiče. Who are those people?Kdo jsou ti lidé? Spojení that is se často v hovorové angličtině stahuje na tvar that's ðæts. That's my book.To je moje knížka.

Obrat: Is that the time? lze přeložit jako: To už je tolik (hodin)?

Zájmena přivlastňovací Anglická přivlastňovací zájmena (possessive pronouns) se používají obdobně jako zájmena v češtině. Je však třeba odlišovat zájmena přívlastková a samostatná.
Přívlastková Samostatná Přívlastková Samostatná
můj my maɪ mine maɪn náš our aʊə ours aʊəz
tvůj your jɔː yours jɔːz váš your jɔː yours jɔːz
jeho his hɪz his hɪz
její her hɜː hers hɜːz jejich their ðεə theirs ðεəz
jeho its ɪts its ɪts

Pozor, nezaměňujte tvar přivlastňovacího zájmena its a stažený tvar it's sestávající ze zájmena a tvaru slovesa be - tedy zkrácení obratu: it is.

Přívlastková zájmena Tato zájmena se vyskytují v zásadě jen před podstatným a přídavným jménem. Např.: It's my book.To je moje knížka. Is he your friend?Je to tvůj přítel?, Je to váš přítel? His English is good.Jeho angličtina je dobrá. Her parents are ...Její rodiče jsou... Our new car ...Naše nové auto... Their house is ...Jejich dům je...

Naučte se v prvé řadě tvary zájmen přívlastkových. Samostatná zájmena uvádíme spolu s přívlastkovými hlavně pro podobnost jejich tvarů a kontrast užití. Snáze se je pak takto můžete naučit.

Samostatná zájmena Za těmito zájmeny nenásleduje podstatné jméno, ale předchází jim podstatné jméno k němuž se vztahují. Popřípadě tento vztah vyplývá ze souvislosti. Např.: This book is mine.Tato knížka je moje. My car, not yours.Moje auto, ne tvoje. Our house, not theirs.Náš dům, ne jejich. My parents with hers ...Moje rodiče s jejími... Poznámka: V angličtině nemůže před přivlastňovacím zájmenem stát člen, ukazovací zájmeno či kvantifikátor no (žádný). Nelze například říct: “this my friend, that his house, those your dogs” ap. V takovém případě je třeba použít předložku of a samostatné zájmeno! Např.: This friend of mine ...Tenhle můj přítel... That house of his ...Ten jeho dům... Those dogs of yours ...Ti tví psi...
Přivlastňování pomocí předložky “of” Přivlastňování (possession) lze v angličtině vyjádřit pomocí důležité předložky OF, která se obecně váže ke 2. pádu (koho/čeho). Např.: the children of our friendsděti našich přátel a friend of my sisterkamarád mé sestry the colour of our housebarva našeho domu the house of his parentsdům jeho rodičů Předložku of je tedy třeba mít na paměti, chcete-li anglicky vyjádřit 2. pád! Např.: learners of Englishstudenti angličtiny ti, kdo se ji učí a lot of waterspousta vody Více viz Předložka “OF” v Lekci 17.
Přivlastňovací pád Přivlastňovací pád (Possessive case) se tvoří přidáním koncovky ...'s za slovo. Pokud slovo končí na -s (i v množném čísle), stačí pouze přidat apostrof ...'. Např.: my brother's carauto mého bratra our children's friendskamarádi našich dětí gentlemen's clubpánský klub his parents' housedům jeho rodičů student's books - students' booksstudentovy knihy - knihy studentů
Much vs. many Pozor na užití slov many ˈmεnɪ a much mʌtʃ pro termíny mnoho, hodně, moc! U počitatelných podstatných jmen (countable nouns) se užije many. V případě nepočitatelných jmen (uncountable nouns) se užije much! Např.: many friendshodně přátel too many peoplepříliš mnoho lidí too much waterpříliš mnoho vody There isn't much time.Není moc času. Slovo much mívá před sebou často slova jako too (příliš), so (tak), very (velmi) ap. Na samotné much narazíte hlavně v záporu: not much a v otázkách: how much ...? How much vs. how many Tato slova je třeba odlišovat, i když se ptáme na množství - kolik. How many se užije o počitatelných a how much o nepočitatelných podstatných jménech. Např.: How many people/men/children ...?Kolik lidí/mužů/dětí...? How much water/time/money ...?Kolik vody/času/peněz...? Mezi nejběžnější nepočitatelná podstatná jména v angličtině patří tzv. mass nouns (látková podstatná jména), tedy: látky, tekutiny ap. např.: air, bread, milk, water, snow, rain, rice, sand, wood, hair, grass celky více obdobných či stejných předmětů jako: baggage, equipment, furniture, garbage, luggage abstraktní a myšlenkové pojmy jako: advice, information, knowledge, news, art, music, power, energy Poznámka: Nepočitatelných podstatných jmen je mnoho a při učení slovíček je třeba dát pozor, která to jsou. Ve slovnících bývají označena obvykle jako UNCOUNT. Pozor na slova, která mají v češtině běžně množné číslo, ale v angličtině jsou nepočitatelná a chovají se ve větě jako slovo v jednotném čísle. Např.: peníze - money, zavazadla - baggage, luggage, informace - information, zprávy - news ap. Tedy: peníze/informace/zavazadla JSOU, ale: money/information/luggage IS (je!) Např.: How much money is there?Kolik je tam peněz? Too much information is ...Příliš mnoho informací je... Poznámka: Much se též běžně užívá jako české mnohem... Např.: much bettermnohem lepší Více viz Stupňování přídavných jmen v Lekci 8.

Běžný obrat: How much is it? - “Kolik to stojí?” lze různě obměňovat. Např. How much is this book? - “Kolik stojí tato kniha?” ap.

Jako univerzální termín pro vyjádření velkého množství lze většinou užít: a lot of (spousta), nebo lots of (spousty). Např. We have a lot of time. - Máme spoustu času., There are lots of people. - Jsou tam spousty lidí. ap.

Little vs. few Pozor je třeba dát při překládání českého málo ap. do angličtiny! Pokud hovoříme o nepočitatelných podstatných jménech uncountable nouns, užije se little. V případě počitatelných countable nouns se ale užije few! Např.: There's little time.Je málo času. We have too little money.Máme příliš málo peněz. He has few friends.Má málo přátel. Few zde znamená jen málo, ale a few se většinou přeloží jako pár (jen několik). There are a few people ...Je (tam) pár lidí... Spojení s členem: a little znamená česky trošku, trochu. Např.: I'm a little afraid.Trošku se bojím. I need a little help.Potřebuji trošku pomoct.