Useful phrases

Seznamovací fráze

Hello!
[hεˈləʊ!]
Ahoj!, Dobrý den!
Hi!
[haɪ!]
Ahoj!, Čau!
Who are you?
[huː ɑː juː?]
Kdo jste?
What's your name?
[wɒts jɔː neɪm?]
Jak se jmenuješ?, Jak se jmenujete?
My name is ...
[maɪ neɪm ɪz]
Jmenuji se...
How are you?
[haʊ ɑː juː?]
Jak se máš?, Jak se máte?
I hope you are well.
[aɪ həʊp juː ɑː wεl]
Doufám, že se máš dobře.
I'm fine. And you?
[aɪm faɪn ænd juː?]
Mám se dobře. A vy?
Where are you from?
[wεə ɑː juː frɒm?]
Odkud jsi?, Odkud jste?
I'm from ...
[aɪm frɒm]
Jsem z...
Come and meet ...
[kʌm ænd miːt]
Seznamte se s...
Let me introduce (you to) ...
[lεt miː ˌɪntrəˈdjuːs (juː tə)]
Dovolte, abych vám představil...
Let me introduce myself.
[lεt miː ˌɪntrəˈdjuːs maɪˈsεlf]
Dovolte, abych se představil.
Nice to meet you.
[naɪs tə miːt juː]
Těší mě.
I don't understand.
[aɪ dəʊnt ˌʌndəˈstænd]
Nerozumím.
Thank you.
[θæŋk juː]
Děkuji.
See you!
[siː juː!]
Tak zatím!, Nashle!
See you soon!
[siː juː suːn!]
Brzy na shledanou!
Goodbye.
[ˌgʊdˈbaɪ]
Na shledanou.

Hovorové: See you! lze užít i ve tvaru See you later! (ˈleɪtə) (Uvidíme se později.) či See you tomorrow. (təˈmɒrəʊ) (Uvidíme se zítra.) ap. Místo formálního goodbye lze běžně hovorově při loučení říct bye-bye (ˈbaɪˌbaɪ) nebo jen bye (baɪ).

Užitečné obraty se slovesem be

be afraid of sth
[biː əˈfreɪd]
bát se čeho
be busy doing sth
[biː ˈbɪzɪ]
mít moc práce s čím
be fine
[biː faɪn]
mít se dobře
be hungry
[biː ˈhʌŋgrɪ]
mít hlad
be late
[biː leɪt]
mít zpoždění
be right
[biː raɪt]
mít pravdu
be sorry about sth
[biː ˈsɒrɪ]
mrzet co koho, být líto co komu
be thirsty
[biː ˈθɜːstɪ]
mít žízeň
be well
[biː wεl]
mít se dobře, být v pořádku zdravotně
be wrong
[biː rɒŋ]
nemít pravdu, mýlit se
Are you okay?
[ɑː juː ˌəʊˈkeɪ?]
Jsi v pořádku?
Are you thirsty?
[ɑː juː ˈθɜːstɪ?]
Máš žízeň?
I'm afraid not.
[aɪm əˈfreɪd nɒt]
Obávám se, že ne.
I'm hungry.
[aɪm ˈhʌŋgrɪ]
Mám hlad.
I'm in a hurry.
[aɪm ɪn ə ˈhʌrɪ]
Spěchám.
I'm late.
[aɪm leɪt]
Mám zpoždění.
I'm ready.
[aɪm ˈrεdɪ]
Jsem připravený
I'm sorry.
[aɪm ˈsɒrɪ]
Mrzí mě to., Je mi (to) líto., Lituji.
I'm sure.
[aɪm ʃʊə]
Jsem si jistý.
It's true.
[ɪts truː]
Je to pravda. tvrzení ap.
You're right.
[jʊə raɪt]
Máš pravdu., Máte pravdu.
What is it?
[wɒt ɪz ɪt?]
Co je (to)?, O co jde?

Angličtina stojí z velké části na ustálených obratech a frazeologii. Spousta běžných obratů se anglicky řekne jinak, než jak by je Čech doslovně přeložil dle gramatických pravidel a jednotlivých slovíček. Mnoho základních anglických slov má více významů, který se dle kontextu může měnit. Proto zde budeme uvádět i řadu běžných a užitečných ustálených spojení a příkladů, na kterých si můžete tuto vlastnost angličtiny osvojit a naučit se některé praktické obraty.

Pozor na slovo pravda při překladu do angličtiny. Pravda je sice anglicky the truth ðəˈtruːθ - říct pravdu je tell the truth, ALE Je to pravda. se přeloží jako: It's true. (Je to pravdivé.) a Máš pravdu. se řekne: You're right.