Pronunciation

Anglická abeceda - English alphabet Spelling Při hláskování v angličtině (tzv. spelling) je třeba mít na paměti, že mnoho písmen anglické abecedy se vyslovuje jinak než v češtině. Od výslovnosti jednotlivých hlásek se z velké části odvíjí i výslovnost (pronunciation prəˌnʌnsɪˈeɪʃən) anglických slov. Naučte se proto nejdříve hláskovat anglickou abecedu:
a h eɪtʃ o ɔʊ v viː
b biː i p piː w dʌbljuː
c siː j dʒeɪ q kjuː x ex
d diː k keɪ r ɑː y waɪ
e l el s es z zed
f ef m em t tiː
g dʒiː n en u juː
Všimněte si, že W je v angličtině výslovností vlastně “dvojité U” - dʌbl juː nikoli V! Pozor, v americké angličtině se písmeno Z hláskuje jako ziː! Poznámka: Rozdílů mezi britskou a americkou angličtinou je mnoho, a to nejen ve výslovnosti a spellingu, ale i slovní zásobě. Ty nejdůležitější budou probrány později. IPA znaky pro přepisy výslovnosti Speciální znaky IPA mezinárodní fonetické abecedy International Phonetic Alphabet se užívají pro zápis výslovnosti cizích hlásek a vyslovují se následovně:
ŋ Nosové “n” s pouhým náznakem “g” na konci, jako ve slově “maminka”.
θ Neznělé “th” (“think” ap.). Jazyk se opře mezi přední zuby a vysloví se “S”.
ð Znělé “th” (“the” ap.). Jazyk se opře zevnitř o horní zuby a vysloví se prudce “T”.
ɜ Vysloví se jako delší oslabená neurčitá samohláska - jako při váhání či nejistotě.
ə Je neurčitá krátká vyražená samohláska, která zazní na konci vysloveného “h”, “b”, “n”.
æ Vyslovuje se jako otevřené široké “e” - něco mezi českým “e” a “a”.
w Je hláska podobná českému “uo” nebo “ua”. Nevyslovujte jako “v”!
i Vyslovuje se jako české “i”, ale nezměkčuje slabiky “di” “ti” “ni”.
ɪ Vyslovuje se jako krátké české “i”, ale nezměkčuje slabiky “di” “ti” “ni”.
ɔ Vyslovuje se jako české “o”.
ɒ Vyslovuje se přibližně jako delší české “o” s nádechem “a”.
ʊ Vyslovuje se jako nevýrazné české “u”.
ʌ Vyslovuje se jako krátké české “a”.
ʃ Vyslovuje se jako české “š”.
Vyslovuje se jako české “č”.
ʒ Vyslovuje se jako české “ž”.
ː Prodlužuje předcházející hlásku. Např.: siː - “sí”, tiː - “tý”, juː - “jú”, ɑː - “á”.

Stojí-li vedle sebe dvě stejná písmena, často se při spellingu místo dvojího vyslovení hlásky užije termín: double ... ˈdʌbəl (dvojitý) a název hlásky. Třeba Tennessee se hláskuje: tiː - - double εn - - double εs - double .

Naučte se obrat: Can you spell it for me? - Můžete mi to hláskovat?