Grammatik

Předložky a pády V této lekci se opět vrátíme k “malým slovíčkům velkého významu”, předložkám. Nemusíte se bát, většinu jich už znáte, jen si v nich uděláme pořádek. Jak jsme si již řekli dříve, předložky se pevně pojí s určitým pádem, případně pády. Ten, kdo se tyto vztahy naučí, vyřeší si dilema, jak vměstnat českých sedm pádů do německých čtyř. Většina předložek se pojí s jedním pádem. předložky se 3. pádem Zopakujte si tyto předložky, ještě si k nim dvě přidáme. Viz kapitola 3. pád – Dativ v lekci 3.
ab od (v budoucnosti) mit s, se, (prostý 7. p.)
aus z nach po, podle, do
bei při, u seit od (minulosti dosud)
zu k, na von o, od, z, s
Sie machen ab dem ersten Juli Urlaub.Od prvního července budou na dovolené. Sie kennen sich seit April.Znají se od dubna. Sie treffen sich seit einem Jahr.Scházejí se už rok. Se 3. pádem se pojí také všechny předložky v odpovědích na otázku Kdy?. Er kommt am Montag.Přijede v pondělí. Ich rufe dich in einer Stunde an.Zavolám ti za hodinu. Im Juni will ich in die Schweiz fahren.V červnu chci jet do Švýcarska. Připomeňte si Předložky času v lekci 4. předložky se 4. pádem Mezi nejběžnější předložky pojící se se 4. pádem patří:
durch skrz, přes ohne bez
für pro, za um kolem, v, o
gegen proti
Der Zug fährt durch den Tunnel.Vlak projíždí tunelem. Haben Sie etwas Zeit für mich?Máte na mě chvilku času? Ich habe nichts gegen ihn.Nemám nic proti němu. Er kann ohne sie nicht leben.Nemůže bez ní žít. Die Familie sitzt um den Tisch.Rodina sedí kolem stolu. předložky se 3. i 4. pádem Některé předložky, tzv. Wechselpräpositionen, se používají jak se 3., tak se 4. pádem. 3. pád vyjadřuje odpověď na otázku Kde? a 4. pád na otázku Kam?.
předložka 3./4. pád
an an der Wand na zdi
an die Wand na zeď svisle
auf auf dem Tisch na stole
auf den Tisch na stůl vodor. plocha
in in der Küche v kuchyni
in die Küche do kuchyně
hinter hinter dem Schrank za skříní
hinter den Schrank za skříň
vor vor dem Haus před domem
vor das Haus před dům
über über dem Bett nad postelí
über das Bett nad postel
unter unter dem Tisch pod stolem
unter den Tisch pod stůl
neben neben mir vedle mě (Stojí vedle mě.)
neben mich vedle mě (Postav se vedle mě.)
zwischen zwischen den Fenstern mezi okny
zwischen die Fenster mezi okna dvě
Předložka zwischen se používá většinou jen ve významu “mezi dvěma”, chceme-li vyjádřit větší počet, používá se předložka unter. zwischen (zwei) Fensternmezi (dvěma) okny Die Oma sitzt unter den Kindern.Babička sedí mezi dětmi. Rozlišení směru a polohy se neděje pouze použitím různého pádu, ale také použitím různých sloves. Typickými příklady v němčině jsou následující dvojice sloves:
liegen ležet legen položit
stehen stát stellen postavit
sitzen sedět setzen posadit
hängen viset hängen pověsit
Slovesa v prvním sloupci vyjadřují polohu, informace o tom kde se uvádí ve 3. pádě. Er liegt auf dem Bett.Leží na posteli. Er steht an der Haltestelle.Stojí na zastávce. Er sitzt auf dem Stuhl.Sedí na židli. Das Foto hängt an der Wand.Fotografie visí na zdi. Slovesa ve druhém sloupci vyjadřují pohyb, informace o tom kam stojí ve 4. pádě. Legen Sie das Buch auf den Tisch.Položte knihu na stůl. Ich stelle die Stühle an den Tisch.Postavím židle ke stolu. Setzen Sie sich auf den Stuhl.Posaďte se na židli. Hänge das Foto an die Wand.Pověs fotku na zeď.
Řadové číslovky Na řadové číslovky se ptáme otázkou Kolikátý? Der/Die/Das wievielte?.
erste první elfte jedenáctý
zweite druhý zwölfte dvanáctý
dritte třetí dreizehnte třináctý
vierte čtvrtý vierzehnte čtrnáctý
fünfte pátý fünfzehnte patnáctý
sechste šestý sechzehnte šestnáctý
siebte sedmý siebzehnte sedmnáctý
achte osmý achtzehnte osmnáctý
neunte devátý neunzehnte devatenáctý
zehnte desátý zwanzigste dvacátý
dreißigste třicátý tausendste tisící
fünfzigste padesátý zweitausendstedvoutisící
hundertste stý millionste miliontý
Tvoří se od základních číslovek příponou -te, od dvaceti výše příponou -ste. zweite; elfte einundzwanzigste; hundertste Pozor na výjimky: erste (první), dritte (třetí), siebte (sedmý), achte (osmý). Skloňují se jako přídavná jména, tj. jejich koncovka záleží nejen na rodu, ale i na typu členu. Zatím je budeme používat pouze v 1. pádě s určitým členem, tj. s koncovkou -e, nebo ve 3. pádě (v odpovědích na otázky Kde? nebo Kdy?) s koncovkou -en. die erste Türprvní dveře im ersten Stockv prvním patře am ersten Februarprvního února Podrobně v kapitole Skloňování přídavných jmen v lekci 11.