Grammatik

Slovesa s předponou Stejně jako čeština i němčina tvoří slovesa pomocí předpon.
jet + od = odjet fahren + ab = abfahren
platit + za = zaplatit zahlen + be = bezahlen
balit + vy = vybalit packen + aus = auspacken
Některé předpony mají stejný význam jako předložky, které už známe. Nemusíme se proto učit všechna předponová slovesa jako nová slovíčka, jejich překlad si snadno odvodíme. Například předpona ein odpovídá předložce in (v, dovnitř), předpona aus (z, ven), an (na), mit (s, společně), ab (od), vor (před), zurück (zpět). ein+packenzabalit, sbalit aus+packenvybalit ab+fahrenodjet an+ziehennavléct, obléct mit+nehmenvzít s sebou vor+habenmít před sebou, plánovat zurück+kommenpřijet zpět, vrátit se Předpona um upozorňuje na změnu. um+steigenpřestoupit um+stellenzměnit nastavení, přeřídit Předpona los znamená start. los+fahrenvyrazit, vyjet Mnohá slovesa s předponami však mají význam, který si nemůžeme odvodit. Ať už proto, že zatím základní sloveso neznáme, nebo proto, že postupem času získala nový obsah. ver+stehenrozumět be+suchennavštívit sich aus+ruhenodpočinout si sich unter+haltenbavit se Tip: Pište si postupně k základnímu slovesu odvozená předponová slovesa. Snáze si je zapamatujete a pochopíte význam jednotlivých předpon. packen → einpacken – auspacken fahren → abfahren – mitfahren – losfahren steigen → einsteigen – aussteigen – umsteigen
Není předpona jako předpona V této lekci si vysvětlíme, jak je to s časováním předponových sloves. Předponová slovesa mají dva typy časování podle toho, zda se jejich předpona odděluje, nebo zůstává připojena ke slovesu. neodlučitelné předpony be-, ge-, emp-, ent-, er-, ver-, zer-, miss-, hinter- be+suchen; be+zahlen ge+fallen er+zählen ver+stehen; ver+sprechen Od slovesa se nikdy neodlučují, tj. tato slovesa časujeme obvyklým způsobem. Ich verstehe nicht.Nerozumím. Erzähl mal!Povídej! Besuchen Sie uns?Navštívíte nás? Pokud je více předpon za sebou, časování se řídí podle první z nich. Ver+ab+reden wir uns für morgen?Domluvíme se na zítřek? odlučitelné předpony ab-, an-, auf-, aus-, bei-, ein-, mit-, nach-, vor-, zu-, zusammen-, zurück-, her-, hin-, los-, weg-, weiter- ab+fahren; ab+sagen; ab+holen an+ziehen; an+bieten; an+halten auf+stehen; auf+wachen aus+ruhen; aus+steigen; aus+packen ein+steigen; ein+packen; ein+stellen mit+nehmen; mit+fahren vor+haben; vor+stellen zu+hören zurück+kommen hin+setzen los+fahren Tip: Všimněte si, že odlučitelné předpony mají většinou význam samy o sobě jako předložky nebo příslovce. Slovesa s odlučitelnými předponami se nazývají trennbare Verben. Setkáváme se tu znovu s jevem, který už známe od způsobových sloves a který dělá němčinu němčinou – větným rámcem. Ich kann nicht von ihm sprechen. Musst du morgen nach Dresden fahren? To, co patří k sobě, rozdělíme a část dáme na úplný konec věty. V tomto případě předponu. Ve větě oznamovací: Der Bus fährt vom Bahnhof ab.Autobus odjíždí od nádraží. Am Morgen wacht sie schon um 4 Uhr auf.Ráno se probouzí už ve 4 hodiny. Ve větě rozkazovací: Hör jetzt mal zu!Teď poslouchej! Setz dich kurz hin!Posaď se na chvilku! Ve větě tázací: Wann stehen Sie morgen auf?Kdy zítra vstáváte? Fährst du auch mit?Pojedeš také s námi? Jak vidíte, není to nic složitého. Představte si, že používáte sloveso bez předpony, to vyčasujte a umístěte do věty tak, jak jste zvyklí, a na úplný konec pak dejte předponu. Nezapomeňte na předponu poté, co se vyčerpáte skládáním celé věty, často na ní závisí obsah. Buďte také ze stejného důvodu trpěliví a vyslechněte Němce až do konce. Steigen Sie an der Haltestelle Bahnhof aus.Vystupte na zastávce Nádraží. Steigen Sie an der Haltestelle Bahnhof um.Přestupte na zastávce Nádraží. Stejná pravidla pro časování platí i pro další složená slovesa. Místo předpony může být přídavné jméno, podstatné jméno nebo sloveso.
krank sein Wolf war von Montag bis Mittwoch krank.
Auto fahren Er fährt gern Auto.
essen gehen Wir gehen oft mit Freunden essen.
zu Mittag essen Was isst du heute zu Mittag?
částečně odlučitelné předpony durch-, über-, um-, unter-, wider-, wieder- U sloves s těmito předponami si musíte dávat pozor, v některých významech se předpony odlučují, v jiných ne. Když na tato slovesa narazíte, učte se u nich i způsob časování. Überqueren Sie die Straße.Přejděte ulici. Ich hole das Auto morgen wieder.Zítra zase dojdu pro auto. Wiederholen Sie es bitte noch einmal?Zopakujete to prosím ještě jednou?