Wortschatz

 • Ausland das zahraničí
 • basteln vyrábět, kutit
 • CD die (-s) cédéčko
 • Computer der (-) počítač
 • chatten ˈtʃεtnchatovat
 • Familie die (-n) rodina
 • Fleisch das maso
 • Foto das (-s) fotka
 • fotografieren fotit
 • freitags každý pátek
 • Fußball der fotbal
 • Garten der (Gärten) zahrada
 • Gebirge das (-) hory
 • gefallen líbit se
 • Gitarre die (-n) kytara
 • Großeltern die (Pl) prarodiče
 • grün zelený
 • Handy das (-s) mobil
 • hässlich ošklivý, hnusný
 • Hausarbeit die (-en) domácí práce
 • Hobby das (-s) hobby, koníček
 • hoch vysoký
 • hören slyšet, poslouchat
 • sich interessieren zajímat se
 • joggen ˈdʒɔgnběhat rekreačně
 • Kino das (-s) kino
 • kochen vařit
 • leben žít
 • lieben milovat
 • lieber raději
 • Mann der (Männer) muž
 • Modell das (-e) model
 • Musik die hudba
 • Natur die (Sg) příroda
 • oft často
 • posten dát na web ap.
 • Preis der (-e) cena
 • reisen cestovat
 • rennen běžet o závod
 • schenken darovat
 • Schokolade die (-n) čokoláda
 • simsen esemeskovat
 • sondern ale, nýbrž
 • sonntags o nedělích
 • Spiel das (-e) 1 hra, 2 zápas
 • suchen hledat
 • Süßigkeit die (-en) sladkost
 • telefonieren telefonovat
 • Verkäufer der (-) prodavač
 • Video das (-s) video
 • wandern chodit, putovat
 • Wein der víno
 • werden (du wirst) stát se
 • wissen (du weißt) vědět
 • Wochenende das (-n) víkend
 • wünschen přát (si)

Anglická slovíčka pronikají i do němčiny, která si je upravuje po svém. Podstatná jména napíše s velkým písmenem a přidá jim člen (das Internet, die CD), slovesům pak tradiční koncovku infinitivu -en (chatten, posten).

Všimněte si, že připojením koncového -s za název dne freitags, sonntags, vytvoříme příslovce, které vyjadřuje opakovanost každý pátek, každou neděli.