e-mail

Připomeňme si, že věta Ich muss sie noch fragen. se dá přeložit dvěma způsoby Musím se jí/jich ještě zeptat. V těchto případech je důležitý kontext.

Ein Treffen in Paris

Herr Schmidt:
Guten Tag, Herr Klein! Was machen Sie in Paris?
Dobrý den, pane Kleine! Co děláte v Paříži?
Herr Klein:
Oh, guten Tag! Das ist aber eine Überraschung! Wir machen Urlaub, wir waren noch nie hier.
Ó, dobrý den! To je ale překvapení! Jsme na dovolené, ještě jsme tu nebyli.
Herr Schmidt:
Das ist ja toll! Sind Sie hier mit Ihrer Frau?
To je úžasné! Jste tu s vaší paní?
Herr Klein:
Ja, klar. Sie liebt Paris. Sie wartet jetzt auf mich im Hotel und liest ihren Reiseführer. Und warum sind Sie hier?
Ano, samozřejmě. Miluje Paříž. Čeká teď na mě v hotelu a čte si svého průvodce. A proč jste zde vy?
Herr Schmidt:
Geschäftlich. Darf ich Ihnen meine Kollegin Frau Müller vorstellen?
Obchodně. Smím vám představit svou kolegyni paní Müllerovou?
Herr Klein:
Es freut mich! Ich kenne Sie nur vom Sehen. Wie gefällt Ihnen die Stadt?
Těší mě! Znám vás jen od vidění. Jak se vám líbí město?
Frau Müller:
Sie ist wunderschön! Ich möchte noch Pigalle sehen.
Je nádherné! Chtěla bych ještě vidět Pigalle.
Herr Klein:
Treffen wir uns dort am Abend?
Sejdeme se tam večer?
Herr Schmidt:
Das ist eine gute Idee! Wir hatten viel Arbeit und jetzt können wir uns endlich unterhalten.
To je dobrý nápad! Měli jsme hodně práce a teď se konečně můžeme bavit.
Herr Klein:
Abgemacht. Bis dann!
Domluveno. Tak zatím!
Frau Müller:
Auf Wiedersehen!
Na shledanou!

Najděte všechna přivlastňovací zájmena a nahraďte je tvarem členu neurčitého v příslušném pádě. Všímejte si, že mění koncovky stejně jako členy.

Najděte německá zvratná slovesa a vypište je s příslušným tvarem zájmena (odpovídajícímu našemu si a se). Pozor, ne každé české zvratné sloveso má i zvratný protějšek v němčině.