Wortschatz

 • abheben (du hebst ab) vybrat peníze
 • angenehm příjemný
 • Aufenthalt der (-e) pobyt
 • auschecken (du checkst aus) odhlásit se
 • ausfüllen (du füllst aus) vyplnit
 • Geldautomat der (-en) bankomat
 • Bestätigung die (-en) potvrzení
 • bestellen objednat
 • bitten prosit, žádat
 • Briefmarke die (-n) (poštovní) známka
 • buchen rezervovat
 • daneben vedle (toho)
 • Doppelzimmer das dvoulůžkový pokoj
 • einchecken (du checkst ein) zaregistrovat se
 • erledigen vyřídit
 • erstens za prvé
 • Familienname der (-n) příjmení
 • freundlich přátelský
 • funktionieren fungovat
 • Gepäck das zavazadla
 • Gesamtpreis der cena celkem
 • kaputt rozbitý
 • Klimaanlage die klimatizace
 • lassen dát, nechat
 • melden nahlásit, ohlásit
 • mitteilen (du teilst mit) sdělit
 • möglich možný
 • Nachbar der (-n) soused
 • Nummer die (-n) číslo
 • ob zda, jestli
 • Person die (-en) osoba
 • Platz der (Plätze) místo
 • Postamt das pošta budova
 • reparieren opravit
 • Reservierung die rezervace
 • reservieren rezervovat
 • ruhig klidný
 • schreiben psát
 • Schlüssel der (-) klíč
 • Stellplatz der parkovací místo
 • stören rušit
 • stornieren ʃtɔrˈniːrənstornovat
 • Tasche die (-n) kapsa, taška
 • Taxi das (-s) taxi
 • Tier das (-e) zvíře
 • Toilette die (-n) WC, toaleta
 • Trinkgeld das spropitné
 • tun (du tust) dělat
 • übergeben (du übergibst) předat
 • unterschreiben (du unterschreibst) podepsat (se)
 • Unterschrift die podpis
 • Vorname der (-n) křestní jméno
 • wechseln vyměnit
 • wunderbar báječný, skvělý
 • zweitens za druhé

Možná jste si všimli, že ve slovníčku některá slovíčka z úvodního mailu chybí. Je to proto, že se s nimi setkáte jen ve formálním styku a stačí, když jim budete pasivně rozumět. Najdete je přeložená ve spojeních mezi Redemittel nebo na konci učebnice v souhrnném slovníku.