Wortschatz

 • abholen (du holst ab) ˈaphoːlənvyzvednout
 • Angestellte der (-n) ˈangəʃtεltəzaměstnanec, personál
 • anhalten (du hältst an) ˈanhaltnzastavit
 • Ausflug der (Ausflüge) ˈausfluːkvýlet
 • bar baːɐv hotovosti
 • Beleg der (-e) bəˈleːkdoklad
 • Benzin das bεnˈtsiːnbenzin
 • bezahlen bəˈtsaːlənzaplatit
 • blau blaumodrý
 • Fahrt die (-en) faːɐtcesta, jízda
 • fast fastskoro, téměř
 • finden ˈfɪndnnajít
 • Firma die (Firmen) ˈfɪrmafirma
 • Flasche die (-n) ˈflaʃəláhev
 • Führerschein der (-e) ˈfyːrɐʃainřidičský průkaz
 • Freitag der ˈfraitaːkpátek
 • Geldbörse die (-n) ˈgεltbœrzəpeněženka
 • Geschäft das (-e) gəˈʃεftobchod
 • Jahr das (-e) jaːɐrok
 • Karte die (-n) ˈkartəkarta
 • Kartenlesegerät das (-e) ˈkartnleːzəgərεːtplatební terminál
 • kaufen ˈkaufnkoupit
 • kein, keine, kein kain, ˈkainə, kainžádný, žádná, žádné
 • kurz kʊrtskrátký
 • laut lauthlasitý
 • leihen ˈlaiənpůjčit
 • ohne ˈoːnəbez
 • mitnehmen (du nimmst mit) ˈmɪtneːmənvzít s sebou
 • Monat der (-e) ˈmoːnatměsíc období
 • nichts nɪçtsnic
 • parken ˈparknparkovat
 • Parkschein der (-scheine) ˈparkʃainparkovací lístek
 • Parkuhr die (-en) ˈparkuːɐparkovací hodiny
 • schaffen ˈʃafnstihnout, zvládnout
 • Schweiz die ʃvaitsŠvýcarsko
 • sich zɪçse, si
 • Stau der (-s) ʃtaudopravní zácpa
 • tanken ˈtaŋknnatankovat
 • Tankstelle die (-n) ˈtaŋkʃtεləbenzinka
 • verboten fεɐˈboːtnzakázaný
 • Wechselgeld das ˈvεkslgεltdrobné
 • Weg der (Wege) veːkcesta
 • Werkstatt die (Werkstätten) ˈvεrkʃtat(auto)servis
 • wollen (du willst) ˈvɔlənchtít
 • zu tsuːpříliš
 • zurück tsuˈrʏkzpět, zpátky

Slovesa abholen, anhalten a mitnehmen patří také ke skupině předponových sloves, která mají zvláštní časování. Používejte je tedy zatím pouze v infinitivu, např. ve spojení se způsobovými slovesy. Více v dalších lekcích.