Grammatik

Přivlastňování Přivlastňovat můžeme v němčině několika způsoby - pomocí slovesa gehören, přivlastňovacích zájmen, předložky von a přivlastňovacím pádem. Das Buch gehört ihm.Ta kniha patří jemu. Das ist sein Buch.To je jeho kniha. Das Buch ist von Peter.To je Petrova kniha. Das ist Peters Buch.To je Petrova kniha. Přivlastňovací zájmena S mnoha přivlastňovacími zájmeny jsme se již setkali, v tabulce si doplníme ta zbývající.
mein můj unser náš
dein tvůj euer váš
sein jeho ihr jejich
ihr její Ihr Váš
Všimněte si, že přivlastňovací tvary vícevýznamového zájmena sie/Sie jsou také shodné. Wie ist ihre Adresse?Jaká je její/jejich adresa? Wie ist Ihre Adresse?Jaká je Vaše adresa? Pozor! Než zvolíte zájmeno, uvědomte si rod podstatného jména, k němuž přivlastňujete. Nemusí být vždy shodný s češtinou. das Buch und seine Farbekniha a její barva Přivlastňovací zájmena nahrazují člen, přebírají také jeho koncovky. Platí též pravidlo shody tvarů 1. a 4. pádu ženského a středního rodu a tvarů množného čísla.
jednotné číslo množné číslo
mužský rod ženský rod střední rod společný tvar
Nom. mein meine mein meine
Dat. meinem meiner meinem meinen
Akk. meinen meine mein meine
Stejné koncovky přibírají i ostatní přivlastňovací zájmena. Zájmeno euer (váš) může při skloňování vypouštět prostřední -e-. euer Buchvaše kniha eu(e)ren Kindernvašim dětem V němčině neexistuje české přivlastňovací zájmeno svůj, nahrazují ho tvary příslušného přivlastňovacího zájmena. Ich fahre mit meinem Auto.(Po)Jedu svým autem. Er fährt mit seinem Auto.(Po)Jede svým autem. Ihr fahrt mit eurem Auto.(Po)Jedete svým autem. Přivlastňovací pád Přivlastňovat můžeme v němčině, stejně jako v češtině, 2. pádem – der Genitiv. das Haus dieser Freundedům těchto přátel Evas Schwestersestra Evy, Evina sestra U osobních jmen je jeho tvoření jednoduché - stačí přidat na konec -s. Goethes RomaneGoethovy romány Pauls TochterPaulova dcera Pokud končí jméno na -s,-ß, -z, -x, připojí se přímo na konec slova apostrof. Klaus' FrauKlausova žena Marx' PhilosophieMarxova filozofie Ve většině případů se český 2. pád dá přeložit spojením předložky von se 3. pádem. das Haus von Freundendům přátel der Vater von Simonotec Simona Tvary 2. pádu německých podstatných jmen si proto necháme na později, viz 2. pád – Genitiv v lekci 17.
Zvratná slovesa Zvratná slovesa jsou slovesa, která se pojí se zvratnými zájmeny, v češtině je to se nebo si, v němčině pak sich. Už jsme se s několika setkali. sich freuentěšit se sich treffensetkat se sich entschuldigenomluvit se sich interessierenzajímat se sich ausruhenodpočinout si sich vorstellenpředstavit se/si sich unterhaltenbavit se Pozor! Ne každé české zvratné sloveso je zvratné i v němčině. fragenptát se heißenjmenovat se heiratenoženit se werdenstát se gefallenlíbit se V němčině se používá tvar sich pouze pro 3. osobu jednotného a množného čísla, ve všech ostatních osobách se používají tvary osobních zájmen, které známe z lekce 6. Treffen wir uns am Abend!Setkejme se večer! Das kannst du dir vorstellen.To si umíš představit. Entschuldigt euch noch!Ještě se omluvte! Ich freue mich auf dich.Těším se na tebe.
Dat. Akk. Dat. Akk.
ich mir mich wir uns uns
du dir dich ihr euch euch
er/sie/es sich sich sie/Sie sich sich
Zvratná slovesa se mohou pojit buď se 3. pádem (Dativ), v češtině mu odpovídá většinou si, nebo se 4. pádem (Akkusativ), české se. Wie stellst du dir das vor?Jak si to představuješ? Interessierst du dich auch für Musik?Také se zajímáš o hudbu? Pád nemusí vždy odpovídat češtině. Z infinitivu to nepoznáme, protože tvar sich je vždy stejný. Zkuste si proto u těchto sloves zapamatovat příklad v jiné osobě. Ich muss mich (Akk) ausruhen.Musím si odpočinout. Existují dokonce slovesa, která se mohou pojit v různých významech s různými pády. vorstellen Ve významu představit se/někoho se pojí se 4. pádem. Ich möchte mich vorstellen.Chtěl bych se představit. Darf ich Ihnen meine Kollegin vorstellen?Smím vám představit svou kolegyni? Ve významu představit si se pak pojí se 3. pádem. Das kannst du dir vorstellen.To si umíš představit.
Slovesa sehen a lesen Slovesa sehen a lesen patří ke slovesům, která v přítomném čase mění kmenovou hlásku. V tomto případě z -e- na -ie-. Pro jejich časování platí stejná pravidla jako pro slovesa typu nehmen.
osoba jednotné číslo množné číslo
1. ich sehe/lese wir sehen/lesen
2. du siehst/liest ihr seht/lest
3. er sieht/liest sie sehen/lesen
České viz se překládá do němčiny jako siehe, a je vlastně rozkazovacím způsobem slovesa sehen. Tvar rozkazovacího způsobu 2. os. čísla jednotného (tykání) zakončený na -e je však pro tento typ sloves výjimečný, standardně končí souhláskou stejně jako Nimm!. Lies!Čti!
Préteritum haben a sein V běžné konverzaci si v němčině vystačíte se dvěma minulými časy. S jistým zjednodušením se dá říci, že perfektum se používá v mluveném projevu a préteritum v psaném. Nejčastěji se setkáte s perfektem. O něm si povíme v kapitole Perfektum – das Perfekt v lekci 13. Frekventovaná slovesa haben a sein se používají i v hovoru převážně v préteritu. Jejich časování není složité, jen si musíte zapamatovat tvar 1. osoby čísla jednotného, k němuž se přidávají známé koncovky. V préteritu platí také stejné pravidlo jako u způsobových sloves - 1. a 3. osoba jednotného čísla se shoduje. haben
osoba jednotné číslo množné číslo
1. ich hatte wir hatten
2. du hattest ihr hattet
3. er hatte sie hatten
sein
osoba jednotné číslo množné číslo
1. ich war wir waren
2. du warst ihr wart
3. er war sie waren