Kommunikation

Autem, na kole, v baloně Při cestování různými dopravními prostředky nemusíte přemýšlet o předložkách, téměř vždy můžete použít vazbu mit etwas fahren. mit dem Auto fahrenjet autem mit dem Zug fahrenjet vlakem mit dem Fahrrad fahrenjet na kole Řídíte-li přitom daný dopravní prostředek, stačí spojit sloveso fahren přímo s názvem dopravního prostředku bez členu. Pozor! Tato spojení mají zvláštní časování, podobně jako předponová slovesa. Podrobně si to vysvětlíme v 8. lekci. Rad fahrenjezdit na kole Auto fahrenjezdit autem, řídit Ballon fahrenlétat balonem
Chodíte, nebo raději běháte? Pro typicky lidský pohyb “po dvou” má němčina několik výrazů. Liší se rychlostí, účelem i regionálně. Českému jít, chodit odpovídá německé gehen. Ich gehe zur Post.Jdu na poštu. Gehen Sie nicht auf die Straße!Nechoďte na ulici. Chcete-li obdivovat pohybový vývoj svého dítka, použijete však sloveso laufen. Unser Sohn kann schon laufen.Náš syn už umí chodit. Také ho často uslyšíte ve významu jít pěšky jako protiklad k jet. Wir müssen laufen, der Bus ist schon weg.Musíme jít pěšky, autobus je už pryč. Jste-li vášniví turisté, tak používejte pro svůj koníček sloveso wandern. Wir wandern oft im Gebirge.Často chodíme po horách. Obvykle, v Rakousku pak jedině, odpovídá sloveso laufen českému běžet, běhat. Ich muss schon laufen, der Zug kommt in 3 Minuten.Musím už běžet, vlak jede za 3 minuty. Er läuft gern Ski.Rád běhá na lyžích. Pokud rádi rekreačně běháte, tak svůj pohyb označte slovesem joggen. Ich jogge gern im Park.Rád běhám v parku. Slovesem rennen popisujeme rychlý pohyb, o který se usilovně snažíme. Er rennt zur Straßenbahn.Běží na tramvaj. Sie rennt um ihr Leben.Běží o život. Podstatné jméno das Rennen znamená závod, soutěž, ve které jde o rychlost.
Aber, nebo sondern? České ale překládáme většinou jako aber. Jsou však případy, kdy použijeme výraz sondern. Jak to poznáme? Sondern uvádí novou informaci, která zcela popírá a nahrazuje to, co bylo řečeno na začátku věty. V češtině lze v těchto případech říci nýbrž. Das Auto ist nicht blau, sondern grün.Auto není modré, ale/nýbrž zelené. Das ist kein Buch, sondern ein Film.To není kniha, ale/nýbrž film. Ich zahle nicht bar, sondern mit Karte.Nebudu platit hotově, ale/nýbrž kartou. Aber můžete použít ve všech ostatních případech. langsam, aber sicherpomalu, ale jistě Aber warum?Ale proč? V souvětích tato spojka také popírá úvodní sdělení, to však upřesňuje, rozvíjí, připouští jinou variantu. Der Kuchen ist klein, aber lecker.Koláč je (sice) malý, ale výborný. Ich kann heute nicht kommen, aber ich komme morgen.Dnes (sice) nemůžu, ale přijdu zítra. Ulrike isst keine Süßigkeiten, aber sie mag Schokolade.Ulrike (sice) nejí sladké, ale má ráda čokoládu.
Pro kutily Sloveso basteln ve slovnících často najdete přeložené jako kutit. Z tohoto překladu na nás dýchá nostalgie a jistá nepraktičnost počínání. Výraz basteln je ale vysoce praktický a moderní. Označujeme jím veškeré manuální aktivity, při nichž něco vytváříme. Ať už jen tak pro radost s dětmi, nebo k našemu užitku. Sie bastelt gern mit Kindern.Ráda s dětmi něco vyrábí. Můžeme přitom také něco vylepšovat, opravovat. Er bastelt an seinem Computer.Vrtá se v počítači.