Kommunikation

Cestou necestou Rádi cestujete? Při překládání slova cesta můžete zažít také mnohá dobrodružství. Nejčastěji se vám bude hodit výraz der Weg. Označuje jednak jakoukoli stezku, jednak úsek z bodu A do bodu B. Wohin geht dieser Weg?Kam vede tato cesta? Ich zeige Ihnen gleich den Weg.Hned vám ukážu cestu. Wir haben noch einen weiten Weg vor uns.Máme před sebou ještě dalekou cestu. Die Reise se používá ve smyslu cestování. Gute Reise!Šťastnou cestu! eine Reise nach Europacesta do Evropy Slovem die Fahrt pak označíme jakoukoli jízdu. Wie lange dauert die Fahrt (mit dem Auto)?Jak dlouho trvá cesta (autem)?
Parkovat, či zaparkovat? V němčině je to jedno, vždy použijete sloveso parken. Wo parkst du?Kde parkuješ? Darf ich hier parken?Můžu tady zaparkovat? Většina německých sloves nerozlišuje, zda už byla aktivita ukončena, nebo stále probíhá či se pravidelně opakuje. Ich muss etwas essen.Musím něco sníst. Morgens esse ich nicht.Ráno nejím. Schließ mal die Schachtel.Zavři krabici. Die Geschäfte schließen um 18 Uhr.Obchody zavírají v 18 hodin.
Bringen nebo holen? Když budete chtít něco přinést, rozmyslete si, jestli věc stačí vzít, nebo pro ni musíte nejdřív někam dojít. Nejběžnější sloveso bringen použijete v případě, že něco vezmete (do ruky), někam donesete, kde to někomu předáte. Nebo někdo jiný přinese něco vám. Ich bringe dir morgen das Geld.Zítra ti přinesu peníze. Eva bringt mir heute das Geld.Eva mi dnes přinese peníze. Musíte-li vy nebo “donašeč” vykonat cestu tam a zpět, pak použijte sloveso holen. Česky v těchto situacích můžeme říci i dojít pro něco. Soll ich uns etwas zu trinken holen?Mám nám něco přinést k pití?, Mám dojít pro něco k pití? Gehe bitte in die Küche und hole den Stuhl.Běž prosím do kuchyně a přines židli. Sloveso bringen je univerzálnější. Pokud vám jde jen o výsledek akce, vystačíte si s ním. Například v restauraci v rozhovoru s číšníkem. Bringen Sie mir bitte die Speisekarte.Přineste mi prosím jídelní lístek. Podobně jako u slovesa kommen nemusíte rozlišovat, zda se přitom budete pohybovat pěšky, nebo dopravním prostředkem. Können Sie mir das Paket in die Arbeit bringen?Můžete mi přinést/přivézt ten balík do práce? Holst du das Essen aus der Küche?Přineseš z kuchyně jídlo? Holst du das Essen aus dem Restaurant?Přivezeš jídlo z restaurace?
Zu – malé slovíčko s velkým významem Z předchozích lekcí známe zu jako předložku určující směr. Wie komme ich zum Bahnhof?Jak se dostanu na nádraží? Er fährt zu den Eltern.Jede k rodičům. Tohle krátké slovíčko můžeme použít i v případě, když je něčeho příliš. Es ist zu viel!To je moc! Er spricht zu laut.Mluví moc nahlas. Často se také používá ve smyslu zavřený. Das Geschäft ist schon zu.Obchod je už zavřený. Zu se také v některých větných spojeních používá jako poznávací znamení infinitivu. Es ist verboten, dort zu parken.Je tam zakázáno parkovat.