Grammatik

3. pád – Dativ V této lekci budeme pokračovat povídáním o pádech a jejich tvarosloví. Nejfrekventovanější předložky, které se pojí vždy se 3. pádem, jsou tyto:
aus z nach po, podle
bei u, při von z, od, 2. pád v češtině
mit s, 7. pád v češtině zu k, do, na
aus dem Haus gehenjít z domu ein Parkplatz bei der Bankparkoviště u banky mit Freunden sprechenmluvit s přáteli nach dem Essenpo jídle nicht weit vom Bahnhofnedaleko nádraží zur Post gehenjít na poštu Vedle těchto předložek se se 3. pádem pojí i některé místní předložky, pokud je používáme v odpovědi na otázku Kde?. Mnohé z nich už také znáte. auf der Straßena ulici an der Haltestellena zastávce in der Stadtve městě vor dem Hauspřed domem Na otázku Kam? se ve spojení s těmito předložkami používá 4. pád. auf die Straßena ulici an die Haltestellena zastávku in die Stadtdo města vor das Hauspřed dům O předložkách se 3. a 4. pádem více v kapitole Předložky a pády v lekci 9. Oblíbené zkracování se dotýká i některých spojení předložky s určitým členem. Použití zkrácených i rozepsaných tvarů je rovnocenné. Výjimkou jsou některá ustálená spojení jako například zur Post gehen.
an + dem → am in + dem → im
an + das → ans in + das → ins
zu + dem → zum bei + dem → beim
zu + der → zur von + dem → vom
Tvarosloví 3. pádu Zopakujme si, že pád podstatného jména nepoznáme z jeho tvaru, který se prakticky nemění, ale z tvaru členů (případně jiných doprovodných slov typu přivlastňovacích či ukazovacích zájmen). Pro všechna tato doprovodná slova platí použití stejných koncovek. Koncovky 1. a 4. pádu již známe z předchozí lekce. Koncovkou pro 3. pád je v jednotném čísle mužského a středního rodu -m, ženského pak -r a v množném čísle univerzální -n.
člen 3. pád 3. pád
der dem einem
die der einer
das dem einem
die (množ. číslo) den -
Podobně se chová například ukazovací zájmeno dieser, diese, dieses (tento, tato, toto).
rod 3. pád
mužský rod diesem tomuto
ženský rod dieser této
střední rod diesem tomuto
množné číslo pro všechny rody diesen těmto
Pozor! Tvar podstatného jména mužského a středního rodu se ve 3. pádu množného čísla mění - má také koncovku -n. die Freunde – mit den Freunden die Häuser – in den Häusern die Freundinnen – mit den Freundinnen Podstatná jména ženského rodu a některá další končí v množném čísle na -n, takže jejich tvar je ve všech pádech stejný. Výjimkou jsou slova, která v množném čísle končí na -s. diese Restaurants – in diesen Restaurants die Cafés – in den Cafés Tvoření množného čísla podstatných jmen si připomeňte v kapitole Množné číslo podstatných jmen v lekci 2.
Způsobová slovesa Mezi způsobová slovesa, kterým se také někdy říká modální, se řadí slovesa müssen (muset), können (moci), sollen (mít povinnost), dürfen (smět), wollen (chtít) a mögen (mít rád). Tato slovesa se ve větě pojí s dalším slovesem. Způsobové se časuje a druhé sloveso stojí na konci věty v infinitivu. Je to stejné jako v češtině, pouze slovosled bývá jiný. Ich muss erst mit dem Zug fahren.Musím jet nejprve vlakem. Können Sie uns helfen?Můžete nám pomoci? Der Zug soll in 20 Minuten kommen.Vlak má přijet za 20 minut. Darf ich Sie etwas fragen?Smím se vás na něco zeptat? větný rámec Setkáváme se tu poprvé s jevem pro němčinu typickým, tzv. větným rámcem. Rámec tvoří sloveso v určitém tvaru na začátku věty a další část slovesné vazby na konci věty, mezi nimiž jsou všechna ostatní slova ve větě. Sie können dort auch in den Bus einsteigen.Můžete tam také nastoupit na autobus. Ich muss erst mit dem Bus fahren.Musím jet nejprve autobusem. Další příklady využití větného rámce najdete v kapitolách Budoucí čas v lekci 12 nebo Není předpona jako předpona v lekci 8. časování Časování způsobových sloves není složité. V přítomném čase se připojují nám již známé koncovky s jediným rozdílem – 1. osoba jednotného čísla je bez koncovky a shoduje se s 3. osobou. Způsobová slovesa mění v jednotném čísle kmenovou hlásku, je proto dobré si zapamatovat tvar 1. osoby jednotného čísla. V množném čísle vše zůstává pravidelné.
müssen
ich muss musím wir müssen musíme
du musst musíš ihr müsst musíte
er/sie/es muss musí sie müssen musejí
können
ich kann můžu wir können můžeme
du kannst můžeš ihr könnt můžete
er/sie/es kann může sie können můžou
dürfen
ich darf smím wir dürfen smíme
du darfst smíš ihr dürft smíte
er/sie/es darf smí sie dürfen smějí
sollen
ich soll mám wir sollen máme
du sollst máš ihr sollt máte
er/sie/es soll sie sollen mají
Ostatní způsobová slovesa viz Další způsobová slovesa v lekci 6.
Zápor pomocí nicht Zatím jste si mohli všimnout, že záporka nicht stojí ve větě za slovesem. Ich verstehe nicht.Nerozumím. Frau Klein ist nicht da.Paní Kleinová tu není. Záporka však může stát i na jiných místech podle toho, co popírá. Chceme-li popřít obsah celé věty, stojí až úplně na konci. Ich komme heute Abend nicht.Nepřijdu dnes večer. Chceme-li popřít jen určitou informaci, stojí záporka před daným slovem. Ich komme nicht heute Abend.Nepřijdu dnes večer. ale zítra Nicht se také dává před předložková spojení. Nein, ich warte nicht auf diesen Zug.Ne, nečekám na tento vlak. Ich fahre nicht mit dem Bus.Nepojedu autobusem. Ich kann nicht zu Fuß gehen.Nemůžu jít pěšky. Ve větách s větným rámcem, jako jsou např. věty se způsobovými slovesy, nestojí záporka při popírání obsahu celé věty na konci, ale na předposledním místě. V případě způsobových sloves tedy před infinitivem. Ich kann heute nicht kommen.Nemůžu dnes přijít. Du darfst hier nicht sprechen.Nesmíš tady mluvit. O záporu více v kapitolách Zápor u podstatných jmen – zájmeno kein v lekci 6 a Pár poznámek k záporu v lekci 16.

Německý slovosled je pro nás nezvyklý, ale je důležitý pro porozumění textu. Všímejte si ho v článcích i cvičeních, postupně si ho určitě osvojíte.