Gramática

Sloveso decir Sloveso decir patří mezi nepravidelná slovesa, jejichž 1. osoba přítomného času má zvláštní tvar a v dalších osobách dochází k hláskové změně E-I.
DECIR (říct)
yo digo nosotr|os/-as decimos
dices vosotr|os/-as decís
él/ella, usted dice ellos/ellas, ustedes dicen
Javier dice que no está lejos.Javier říká, že to není daleko. ¿Me puedes decir tu número?Můžeš mi říct své číslo? ¿Dígame?Prosím?, Haló?
Sloveso oír Sloveso oír má nepravidelný tvar v 1. osobě přítomného času a v dalších osobách dochází k pravopisné změně.
OÍR (slyšet)
yo oigo nosotr|os/-as oímos
oyes vosotr|os/-as oís
él/ella, usted oye ellos/ellas, ustedes oyen
Lo siento, no oigo bien.Je mi líto, špatně vás slyším. Oye, ¿tú qué haces aquí?Poslyš, co ty tady děláš?
Sloveso repetir Při časování slovesa repetir v přítomném čase dochází k hláskové změně E-I.
REPETIR (opakovat)
yo repito nosotr|os/-as repetimos
repites vosotr|os/-as repetís
él/ella, usted repite ellos/ellas, ustedes repiten
¿Puedes repetir?Můžeš to zopakovat? ¿Repito el número?Mám zopakovat to číslo?
Rozkazovací způsob Rozkazovací způsob pravidelných sloves se tvoří následovně:
HABL-AR COM-ER SUB-IR
habl-a com-e sub-e
usted habl-e com-a sub-a
vosotros habla-d come-d subi-d
Tvar rozkazu pro tykání v jednotném čísle se u pravidelných sloves shoduje s tvarem 3. osoby přítomného času oznamovacího způsobu. Je však možné postupovat i tak, že od tvaru 2. osoby přítomného času odtrhneme koncové -s. Zvolte si tedy poučku, která je pro vás snáze zapamatovatelná. V množném čísle pak stačí jen nahradit infinitivní -r koncovkou -d. Toto pravidlo se týká i nepravidelných sloves. Gira a la derecha.Zahni doprava. Coge el mapa.Vezmi mapu. Sube por la calle María Lostal.Vyjdi nahoru ulicí María Lostal. Disfrutad de vuestro tiempo libre.Užijte si volný čas. Volved a la plaza.Vraťte se na náměstí. Seguid todo recto.Jděte pořád rovně. U rozkazu pro vykání dochází k následujícím změnám: *slovesa -ar třídy vymění svoji koncovku za -e Tome el autobús 21.Jeďte autobusem 21. Gire a la derecha.Zahněte doprava. *slovesa -er a -ir třídy převezmou koncovku -a Suba por la calle del Coso.Vyjděte nahoru ulicí Coso. Coja la cámara.Vezměte foťák. Kvůli zachování výslovnosti dochází u některých sloves ke změnám pravopisu. pagar → paga → pague usted aparcar → aparca → aparque usted coger → coge → coja usted Až na některé výjimky zachovávají slovesa ve tvaru rozkazu stejnou nepravidelnost jako v přítomném čase. cerrar → cierra → cierre usted → cerrad vosotros dormir → duerme → duerma usted → dormid vosotros volver → vuelve → vuelva usted → volved vosotros Nepravidelné tvary rozkazovacího způsobu Existuje několik výjimek, kdy má sloveso v rozkazu pro 2. osobu jednotného čísla nepravidelný tvar, a ty je potřeba si zapamatovat. Tvary pro vykání se pak u většiny uvedených sloves tvoří od 1. osoby přítomného času oznamovacího způsobu. V případě sloves ser a ir však žádné pravidlo neexistuje.
usted vosotros
decir di diga (digo) decid
hacer haz haga (hago) haced
salir sal salga (salgo) salid
tener ten tenga (tengo) tened
venir ven venga (vengo) venid
ser sea sed
ir ve vaya id
Ven aquí.Pojď sem. Sé amable.Buď milý. Haga ejercicio cada día.Cvičte každý den. Salga de mi oficina.Odejděte z mé kanceláře. Rozkazovací způsob zvratných sloves Obecně platí, že v kladném rozkazu se zvratné zájmeno připojuje vždy za slovesný tvar, tudíž se s ním píše dohromady. Většinou je pak potřeba vyznačit přízvuk, aby nedošlo k jeho přesunu a zůstal zachován na stejné slabice. jese en la parada Coso.Vystupte na zastávce Coso. vate las manos.Umyj si ruce. Ale: Date prisa.Pospěš si. Klíčové je si uvědomit, na které slabice má přízvuk nezvratný tvar. V případě jednoslabičných slovesných tvarů není potřeba po připojení zvratného zájmena přízvuk vyznačovat. baje → jese lava → vate dadate Pamatujte si, že tvar zvratného zájmena vždy odpovídá dané osobě. levántate, usted bájese Ve 2. osobě množného čísla po připojení zvratného zájmena odpadá koncové -d. Acostaos pronto.Jděte si brzy lehnout. Despertaos.Probuďte se. Jedinou výjimkou je sloveso irse. Idos de mi casa.Odejděte z mého domu.
usted vosotros
lavarse lávate lávese lavaos
levantarse levántate levántese levantaos
acostarse acuéstate acuéstese acostaos
despertarse despiértate despiértese despertaos
darse date dese daos
irse vete váyase idos
vestirse vístete vístase vestíos