Vocabulario

 • ahí aitam
 • a pie a pjepěšky
 • aquel/aquella akel/akeʎatamten, tamta
 • asiento m asjentosedadlo, místo v letadle ap.
 • avión m aβjonletadlo
 • bajar baχaɾ1 sejít, jít dolů, 2 vystoupit z vlaku ap.
 • barat|o/-a baɾatolevný
 • bicicleta f biθikletakolo
 • billete m biʎetejízdenka
 • boca f de metro boka de metɾovstup do metra
 • cambiar kambjaɾpřestoupit
 • camino m kaminocesta
 • car|o/-a kaɾodrahý
 • cercan|o/-a θeɾkanoblízký
 • coche m kotʃevagon, vůz železniční
 • coger koχeɾvzít, brát
 • cómod|o/-a komoðopohodlný
 • depender de alg dependeɾzáležet, záviset
 • dirección f diɾekθjonsměr, adresa
 • direct|o/-a diɾektopřímý bez zastávky
 • DNI m deeneiobčanský průkaz
 • durar duɾaɾtrvat
 • electrónic|o/-a elektɾonikoelektronický
 • entonces entonθestak, tedy
 • envidia f embiðjazávist, žárlivost
 • equipaje m ekipaχezavazadlo
 • ese/esa ese/esaten, ta
 • estación f estaθjon1 stanice, zastávka, 2 nádraží
 • facturar faktuɾaɾodbavit zavazadlo ap.
 • fumador fumaðoɾkuřácký
 • no fumador no fumaðoɾnekuřácký
 • horario m oɾaɾjojízdní řád
 • ida f iðacesta (tam)
 • línea f linealinka metra ap.
 • llegada f ʎeɣaðapříjezd, přílet
 • maleta f maletakufr
 • malo malošpatný
 • metro m metɾometro
 • menos menosméně
 • mejor meχoɾlepší
 • miedo m mjeðostrach
 • mundo m mundosvět
 • parada f paɾaðazastávka
 • pasaje m pasaχeletenka
 • pasillo m pasiʎoulička
 • peor peoɾhorší
 • plaza f plaθamísto, sedadlo ve vlaku ap.
 • poder poðeɾmoct
 • preguntar pɾeɣuntaɾzeptat se
 • querer keɾeɾchtít
 • rápid|o/-a rapiðorychlý
 • razón f raθonpravda
 • reservar reseɾβaɾrezervovat
 • salida f saliðaodjezd, odlet
 • sencill|o/-a senθiʎojednoduchý
 • sentirse sentiɾsecítit se
 • taquilla f takiʎapřepážka, pokladna
 • taquiller|o/-a takiʎeɾopokladní
 • tarjeta f de embarque taɾχeta de embaɾkepalubní lístek
 • tren m tɾenvlak
 • ventanilla f bentaniʎaokénko
 • viaje m bjaχecesta
 • volar bolaɾletět
 • vuelo m bwelolet
 • vuelta f bweltazpáteční cesta