En la universidad

Pedro:
¡Hola, Isabel!, ¿qué tal?
ola, isaβel!, ke tal?
Ahoj, Isabel, jak je?
Isabel:
¡Hola! Muy bien. ¿Y tú, cómo estás?
ola! muj bjen i tu, komo estas?
Ahoj. Mám se velmi dobře. A ty, jak se máš?
Pedro:
Estoy bien, gracias. Mira, este es Tomás, mi compañero de clase.
estoj bjen, gɾaθjas miɾa, este es tomas, mi kompaɲeɾo de klase
Mám se dobře, děkuji. Podívej, toto je Tomás, můj spolužák (ze třídy).
Isabel:
¡Hola! Encantada.
ola! enkantaða
Ahoj. Těší mě.
Tomás:
Mucho gusto.
mutʃo gusto
Velmi mě těší.
Isabel:
¿De dónde eres?
de donde eɾes?
Odkud jsi?
Tomás:
Soy de Londres pero ahora vivo en Barcelona.
soj de londɾes peɾo aoɾa biβo en baɾθelona
Jsem z Londýna, ale teď žiji v Barceloně.
Isabel:
Hablas muy bien español.
aβlas muj bjen espaɲol
Mluvíš velmi dobře španělsky.
Tomás:
Gracias. Mi madre es de España.
gɾaθjas mi maðɾe es de espaɲa
Děkuji. Moje matka je ze Španělska.
Isabel:
Ah, ¿sí? Pues, ¿qué idiomas hablas?
a, si? pwes, ke iðjomas aβlas?
Ano? Jakými jazyky mluvíš?
Tomás:
Hablo inglés, español y un poco de francés. ¿Tú eres de aquí?
aβlo ingles, espaɲol i un poko de fɾanθes tu eɾes de aki?
Mluvím anglicky, španělsky a trochu francouzsky. Ty jsi odtud?
Isabel:
No, yo no soy española, soy mexicana.
no, jo no soj espaɲola, soj meχikana
Ne, já nejsem Španělka, jsem z Mexika.
Tomás:
¿Eres estudiante?
eɾes estuðjante?
Jsi studentka?
Isabel:
No, yo trabajo en la universidad, soy profesora de inglés.
no, jo tɾaβaχo en la uniβeɾsiðað, soj pɾofesoɾa de ingles
Ne, já pracuji na univerzitě, jsem profesorka angličtiny.

En la oficina

señor Morel:
¡Buenas tardes, señor Díaz! ¿Qué tal está?
bwenas taɾðes, seɲoɾ diaθ! ke tal esta?
Dobrý den, pane Díaz, jak se máte?
señor Díaz:
Muy bien, gracias. Mire, le presento a Francisca Núñez, la nueva asistente.
muj bjen, gɾaθjas miɾe, le pɾesento a fɾanθiska nuɲeθ, la nweβa asistente
Velmi dobře, děkuji. Podívejte, tady Vám představuji Franciscu Núñez, novou asistentku.
señor Morel:
Mucho gusto. Me llamo Nicolas Morel y soy director de marketing y esta es Luisa Gayet, es informática.
mutʃo gusto me ʎamo nikolas moɾel i soj diɾektoɾ de maɾketin i esta es lwisa gajet, es infoɾmatika
Těší mě. Jmenuji se Nicolas Morel a jsem marketingový ředitel a toto je Luisa Gayet, informatička.
Francisca:
Encantada de conocerlos. ¿Ustedes son franceses?
enkantaða de konoθeɾlos usteðes son fɾanθeses?
Těší mě, že vás poznávám. Vy jste Francouzi?
señor Morel:
Sí, somos de París.
si, somos de paɾis
Ano, jsme z Paříže.
Francisca:
Es una ciudad muy bonita. Me gusta mucho.
es una θjuðað muj bonita me gusta mutʃo
To je velmi hezké město. Moc se mi líbí.
señor Morel:
¿De dónde es usted?
de donde es usteð?
Odkud jste Vy?
Francisca:
Yo soy de Madrid, vivo en el barrio de Atocha.
jo soj de maðɾið, biβo en el barjo de atotʃa
Já jsem z Madridu, bydlím ve čtvrti Atocha.
señor Morel:
Pues, bienvenida a nuestra empresa.
pwes, bjembeniða a nwestɾa empɾesa
Tak tedy, vítejte v naší firmě.

Který tvar slovesa ser v dialozích chybí?

Najděte všechny slovesné tvary v 1. osobě.

Tvoření záporu ve větě je ve španělštině velmi jednoduché, stačí k tomu příslovce no, které se dává před časovaný tvar slovesa. Např. Yo no soy español. Ve větě může stát i více záporných výrazů, ale to si ukážeme až později.

Všimněte si, že u tázacích a zvolacích vět se otazník nebo vykřičník píše nejen na konci, ale i na začátku, a to v obrácené podobě.