Vocabulario

 • ahora aoɾateď, nyní
 • amigo m/amiga f amiɣo/amiɣakamarád/kamarádka
 • asistente m/f asistenteasistent/asistentka
 • aquí akitady
 • de aquí de akiodtud
 • barrio m barjočtvrť
 • bien bjendobře
 • bienvenid|o/-a bjembeniðovítej(te)
 • bonit|o/-a bonitohezký, pěkný
 • buen|o/-a bwenodobrý
 • capital f kapitalhlavní město
 • ciudad f θjuðaðměsto
 • clase f klase1 třída, 2 hodina vyučovací
 • cómo komojak
 • compañero m/compañera f kompaɲeɾo/kompaɲeɾakolega/kolegyně
 • conocer konoθeɾznát, poznat
 • de dez, od
 • director m/directora f diɾektoɾ/diɾektoɾaředitel/ředitelka
 • día m diaden
 • dónde dondekde
 • de dónde de dondeodkud
 • empresa f empɾesafirma, podnik
 • en env, na
 • este/esta este/estatento/tato
 • estudiante m/f estuðjantestudent/studentka
 • grande gɾandevelký
 • hablar aβlaɾmluvit
 • hola olaahoj
 • hotel m otelhotel
 • informático m/informática f infoɾmatiko/infoɾmatikainformatik/informatička
 • idioma m iðjomajazyk
 • libro m liβɾokniha
 • llamarse ʎamaɾsejmenovat se
 • madre f maðɾematka
 • marketing m maɾketinmarketing
 • mucho mutʃohodně, moc
 • muy mujvelmi
 • nacionalidad f naθjonaliðaðnárodnost
 • no none
 • noche f notʃevečer, noc
 • nuestr|o/-a nwestɾonáš
 • nuev|o/-a nweβonový
 • o onebo
 • oficina f ofiθinakancelář
 • país m paiszemě, stát
 • pero peɾoale
 • un poco un pokotrochu
 • presentar pɾesentaɾpředstavit
 • profesor m/profesora f pɾofesoɾ/pɾofesoɾaprofesor/profesorka
 • pues pwestak, tedy
 • qué keco, jaký
 • señor m/señora f seɲoɾ/seɲoɾapan/paní
 • ser seɾbýt
 • siano
 • sol m solslunce
 • tarde f taɾðeodpoledne
 • trabajar tɾaβaχaɾpracovat
 • universidad f uniβeɾsiðaðuniverzita
 • vivir biβiɾžít, bydlet
 • y ia