¿Quién es?

John:
¡Hola, Manu! ¿Cómo estás?
ola, manu! komo estas?
Ahoj, Manu! Jak se máš?
Manu:
¡Hola, John! Estoy muy bien, gracias. ¿Y tú?
ola, dʒon! estoj muj bjen, gɾaθjas i tu?
Ahoj, Johne, mám se velmi dobře, děkuji. A ty?
John:
Estoy un poco cansado. ¿Dónde están Carlos y Elvira?
estoj un poko kansaðo donde estan kaɾlos i elβiɾa?
Jsem trochu unavený. Kde jsou Carlos a Elvira?
Manu:
Carlos está en el trabajo los lunes hasta las ocho y Elvira lleva retraso.
kaɾlos esta en el tɾaβaχo los lunes asta las otʃo i elβiɾa ʎeβa retɾaso
Carlos bývá v pondělí v práci až do 8 a Elvira má zpoždění.
John:
¿Sabes cuál es el número de teléfono de Elvira?
saβes kwal es el numeɾo de telefono de elβiɾa?
Víš, jaké je telefonní číslo Elviry?
Manu:
No sé, lo siento. ¿Tienes hora, por favor?
no se, lo sjento tjenes oɾa, poɾ faβoɾ?
Nevím, bohužel. Kolik je hodin, prosím tě?
John:
¿Cómo? No entiendo.
komo? no entjendo
Cože? Nerozumím.
Manu:
¿Qué hora es?
ke oɾa es?
Kolik je hodin?
John:
Ah, son las siete y media.
a, son las sjete i meðja
Aha, je půl osmé.
Manu:
Bueno, aquí está Amelia.
bweno, aki esta amelja
Hele, tady je Amelia.
John:
¿Quién es?
kjen es?
Kdo je Amelia?
Manu:
Amelia es mi vecina, es muy simpática.
amelja es mi beθina, es muj simpatika
Amelia je moje sousedka, je velmi sympatická.

¿A qué te dedicas?

Manu:
Hola, Amelia, ¿qué tal? Te presento a mi amigo John.
ola, amelja, ke tal? te pɾesento a mi amiɣo dʒon
Ahoj, Amelie, jak se máš? Představuji ti svého kamaráda Johna.
Amelia:
Hola, encantada.
ola, enkantaða
Ahoj, těší mě.
John:
Mucho gusto. ¿De dónde eres?
mutʃo gusto de donde eɾes?
Těší mě. Odkud jsi?
Amelia:
Soy de París. ¿Y tú?
soj de paɾis i tu?
Jsem z Paříže. A ty?
John:
Yo soy de los Estados Unidos, vivo en Nueva York.
jo soj de los estaðos uniðos, biβo en nweβa joɾk
Já jsem ze Spojených států, žiji v New Yorku.
Amelia:
¿A qué te dedicas?
a ke te deðikas?
Čím se živíš?
John:
Soy arquitecto. ¿Qué haces tú?
soj aɾkitekto ke aθes tu?
Jsem architekt. Co děláš ty?
Amelia:
Yo trabajo en el hospital, soy enfermera.
jo tɾaβaχo en el ospital, soj enfeɾmeɾa
Já pracuji v nemocnici, jsem zdravotní sestra.

¿Dónde es el concierto?

Elvira:
Hola, chicos, ¿cómo estáis? Siento llegar tarde.
ola, tʃikos, komo estajs? sjento ʎeɣaɾ taɾðe
Čau lidi, jak se máte? Omlouvám se, že jdu pozdě.
Amelia:
No pasa nada. ¿Dónde es el concierto?
no pasa naða donde es el konθjeɾto?
Nic se neděje. Kde se koná ten koncert?
Elvira:
En el bar La Habana pero no sé dónde está.
en el baɾ la aβana peɾo no se donde esta
V baru La Habana, ale nevím, kde to je.
Manu:
Está cerca de aquí, en Gran Vía.
esta θeɾka de aki, en gɾan bia
Ten je kousek odtud, na Gran Vía.
Amelia:
¿Sabéis cuánto cuesta una entrada?
saβejs kwanto kwesta una entɾaða?
Víte, kolik stojí vstupenka?
Manu:
15 euros.
kinθe euɾos
15 eur.
Elvira:
¿Ya estamos todos?
ja estamos toðos?
Už jsme všichni?
Manu:
Parece que sí.
paɾeθe ke si
Zdá se, že ano.
Elvira:
Pues, vamos.
pwes, bamos
Tak pojďme.

Vyhledejte v dialozích tvary sloves ser a estar a všimněte si jejich užití.

Oslovení chicos je mezi přáteli, bez ohledu věku, velmi běžné. Pokud by byly ve skupině jen ženy nebo dívky, oslovovaly by se chicas.