Vocabulario

 • aeropuerto m aeɾopweɾtoletiště
 • apellido m apeʎiðopříjmení
 • beber beβeɾpít
 • cafetería f kafeteɾiakavárna
 • caliente kaljenteteplý, horký
 • castillo m kastiʎohrad
 • catalán/-a katalankatalánský
 • catedral f kateðɾalkatedrála
 • comunidad f autónoma komuniðað autonomaautonomní oblast
 • cultura f kultuɾakultura
 • deportiv|o/-a depoɾtiβosportovní
 • desear deseaɾpřát si
 • destino m destinocíl, destinace
 • diferente difeɾenterůzný
 • divers|os/-as diβeɾsosnejrůznější, různí, četní
 • domicilio m domiθiljotrvalé bydliště
 • extranjero m/extranjera f ekstɾanχeɾo/ekstɾanχeɾacizinec/cizinka
 • famos|o/-a famososlavný
 • favorit|o/-a faβoɾitooblíbený
 • formulario m foɾmulaɾjoformulář, tiskopis
 • galería f galeɾiagalerie
 • imagen f imaχenobraz, vyobrazení
 • importante impoɾtantedůležitý
 • instalación f instalaθjonareál, komplex
 • interesante inteɾesantezajímavý
 • Juegos m pl Olímpicos χweɣos olimpikosolympijské hry
 • lugar m luɣaɾmísto
 • llegar ʎeɣaɾpřijít, přijet, dorazit
 • llen|o/-a ʎenoplný
 • maestr|o/-a maestɾomistrovský
 • mar m maɾmoře
 • mercado m meɾkaðotržiště, trh
 • monumento m monumentopamátka
 • museo m museomuzeum
 • obra f oβɾadílo
 • otr|o/-a otɾodalší, druhý, jiný
 • pasar pasaɾ(s)trávit
 • paseo m paseotřída dlouhá ulice
 • playa f plajapláž
 • por poɾ1 přes/po/do/na místně, 2 v/na/o časově
 • puerto m pweɾtopřístav
 • representar repɾesentaɾpředstavovat, symbolizovat
 • restaurante m restauɾanterestaurace
 • recibir reθiβiɾuvítat, přivítat, přijmout
 • situad|o/-a sitwaðoumístěný
 • tienda f tjendaobchod
 • terraza f teraθazahrádka, terasa restaurace
 • todo toðovšechno
 • turista m/f tuɾistaturista/turistka
 • turístic|o/-a tuɾistikoturistický
 • verano m beɾanoléto
 • visitar bisitaɾnavštívit
 • zona f θonazóna, oblast