Vocabulario

 • abiert|o/-a aβjeɾtootevřený
 • amable amaβlemilý
 • arquitecto m/arquitecta f aɾkitekto/aɾkitektaarchitekt/architektka
 • autobús m autoβusautobus
 • bar m baɾbar
 • calle f kaʎeulice
 • cansad|o/-a kansaðounavený
 • casa f kasadům
 • casad|o/-a kasaðoženatý/vdaná
 • cerca θeɾkablízko
 • cerrad|o/-a θeraðozavřený
 • chico m/chica f tʃiko/tʃikachlapec/dívka
 • comer komeɾjíst, obědvat
 • comprar kompɾaɾkoupit
 • con kons, se
 • concierto m konθjeɾtokoncert
 • content|o/-a kontentospokojený
 • cosa f kosavěc
 • costar kostaɾstát o ceně
 • cuarto m kwaɾtočtvrt, čtvrtina
 • dedicarse deðikaɾsevěnovat se
 • desde desðez, ze místně, od časově
 • enferm|o/-a enfeɾmonemocný
 • entender entendeɾrozumět, chápat
 • entrada f entɾaða1 vstupenka, 2 vstup
 • escribir eskɾiβiɾpsát
 • escuela f eskwelaškola
 • esperar espeɾaɾčekat
 • estar estaɾbýt
 • estudiar estuðjaɾučit se, studovat
 • examen m eksamenzkouška
 • fin m de semana fin de semanavíkend
 • hasta astaaž do místně, (až) do časově
 • hora f oɾahodina
 • hospital m ospitalnemocnice
 • hoy ojdnes
 • inteligente inteliχenteinteligentní
 • leer leeɾčíst
 • mañana maɲanazítra
 • mi mimůj
 • móvil m moβilmobil
 • nada naðanic
 • nervios|o/-a neɾβjosonervózní
 • número m numeɾočíslo
 • pan m panchleba, pečivo
 • paraguas m paɾaɣwasdeštník
 • profesión f pɾofesjonpovolání
 • que keže, který
 • quedar keðaɾdát si sraz, sejít se
 • quién kjenkdo
 • retraso m retɾasozpoždění
 • saber saβeɾ1 vědět, 2 umět
 • semana f semanatýden
 • simpátic|o/-a simpatikosympatický
 • solter|o/-a solteɾosvobodný
 • tarde taɾðepozdě
 • teléfono m telefonotelefon
 • televisión f teleβisjontelevize
 • todos toðosvšichni
 • trabajo m tɾaβaχopráce
 • vacaciones f pl bakaθjonesprázdniny, dovolená
 • vecino m/vecina f beθino/beθinasoused/sousedka
 • ver beɾvidět, dívat se
 • ya ja