Vocabulario

 • adónde aðondekam
 • acostarse akostaɾsejít si lehnout/jít spát
 • actividad f aktiβiðaðčinnost
 • afeitarse afejtaɾseholit se
 • antes antespředtím, dříve, před
 • bañarse baɲaɾsekoupat se
 • biblioteca f biβljotekaknihovna
 • cada kaðakaždý
 • cara f kaɾaobličej
 • casarse kasaɾseoženit se/vdát se/vzít se
 • cenar θenaɾvečeřet
 • chatear tʃateaɾchatovat, četovat na internetu
 • cine m θinekino
 • coche m kotʃeauto
 • compra f kompɾanákup
 • comprender kompɾendeɾrozumět
 • correr koreɾběhat/běžet
 • cotidian|o/-a kotiðjanokaždodenní
 • cuidarse kwiðaɾsedávat na sebe pozor
 • dar daɾdát
 • dar un paseo daɾ un paseojít na procházku
 • deporte m depoɾtesport
 • desayunar desajunaɾsnídat
 • descansar deskansaɾodpočívat
 • despertarse despeɾtaɾseprobudit se
 • después despwespotom
 • diente m djentezub
 • diferente difeɾentejiný, odlišný, různý
 • dormir doɾmiɾspát
 • ducharse dutʃaɾsesprchovat se
 • ejercicio m eχeɾθiθjocvičení fyzické
 • entrar entɾaɾvstoupit, vejít
 • entre entɾemezi
 • escuchar eskutʃaɾposlouchat
 • excursión f ekskuɾsjonvýlet
 • fiesta f fjestaoslava, večírek
 • fruta f fɾutaovoce
 • gimnasio m χimnasjotělocvična, posilovna
 • internet m/f inteɾnetinternet
 • ir jít, jet
 • lavarse laβaɾsemýt se
 • leche f letʃemléko
 • levantarse leβantaɾsevstát
 • libre liβɾevolný
 • mañana f maɲanaráno
 • música f musikahudba
 • naranja f naɾanχapomeranč
 • navegar naβeɣaɾsurfovat na internetu
 • normal noɾmalnormální, běžný
 • normalmente noɾmalmentenormálně, obvykle
 • periódico m peɾjoðikonoviny
 • preparar pɾepaɾaɾpřipravit
 • pronto pɾontobrzy
 • querid|o/-a keɾiðodrahý, milý
 • rato m ratochvilka
 • regularidad f reɣulaɾiðaðpravidelnost
 • salir saliɾ1 vyjít/vyjet, odejít/odjet, 2 jít ven, vyrazit si za zábavou
 • siempre sjempɾevždy, stále, pořád
 • tardar taɾðaɾtrvat
 • temprano tempɾanobrzy, časně
 • tomar tomaɾ1 vzít, brát, 2 dát si k jídlu/pití
 • tostada f tostaðatopinka
 • vestirse bestiɾseobléci se
 • vez beθkrát
 • volver bolβeɾvrátit se
 • yogur m joɣuɾjogurt
 • zumo m θumošťáva, džus

Podstatné jméno internet, přejaté z angličtiny, je nejen rodu mužského nebo ženského, ale navíc se může psát i s velkým písmenem.

Pokud nemáte rádi kávu s mlékem café con leche a pijete ji raději samotnou, zapamatujte si výraz café solo.