Gramática

Sloveso poder V minulé lekci jsme si ukázali, že u mnoha sloves dochází při časování k hláskovým změnám, které se promítnou ve všech osobách jednotného čísla a ve 3. osobě čísla množného. Sloveso poder je nepravidelné, při jeho časování v přítomném čase dochází k hláskové změně (O-UE).
PODER (moci)
yo puedo nosotr|os/-as podemos
puedes vosotr|os/-as podéis
él/ella, usted puede ellos/ellas,ustedes pueden
Puedes preguntar a Carmen.Můžeš se zeptat Carmen. Podemos ir de compras.Můžeme jít nakupovat. Stejnou hláskovou změnu jako poder má v této lekci i sloveso volar. volar – vuelo, vuelas, vuela, volamos, voláis, vuelan
Sloveso querer Při časování tohoto slovesa dochází k hláskové změně E-IE, která se promítne ve všech osobách jednotného čísla a ve 3. osobě čísla množného.
QUERER (chtít, milovat)
yo quiero nosotr|os/-as queremos
quieres vosotr|os/-as queréis
él/ella, usted quiere ellos/ellas,ustedes quieren
¿Qué quieres hacer hoy?Co chceš dnes dělat? ¿Qué queréis ver?Co chcete vidět?
Sloveso sentirse Při časování slovesa sentirse probíhá hlásková změna E-IE.
SENTIRSE (cítit se)
yo me siento nosotr|os/-as nos sentimos
te sientes vosotr|os/-as os sentís
él/ella, usted se siente ellos/ellas,ustedes se sienten
Me siento menos nerviosa.Cítím se méně nervózní. Se siente mucho mejor.Cítí se mnohem lépe. V nezvratné podobě jsme se s tímto slovesem setkali ve frázi Lo siento. Je mi líto./Bohužel.
Sloveso coger Při časování slovesa coger dochází z důvodu zachování výslovnosti v 1. osobě přítomného času k pravopisné změně.
COGER (vzít, brát)
yo cojo nosotr|os/-as cogemos
coges vosotr|os/-as cogéis
él/ella, usted coge ellos/ellas,ustedes cogen
¿Cogemos el tren o el autobús?Pojedeme vlakem nebo autobusem? ¿Cojo el paraguas?Mám vzít deštník?
Stupňování přídavných jmen Ve španělštině existuje dvojí stupňování: *pravidelné, které se tvoří pomocí příslovcí más více a menos méně *nepravidelné, jehož tvary si musíte zapamatovat Druhý stupeň (komparativ) Tvar druhého stupně, tzv. komparativu, tvoříme pomocí más/menos více/méně. más baratolevnější menos nerviosaméně nervózní Při srovnávání pak použijeme spojku que než. El avión es más cómodo que el autobús.Letadlo je pohodlnější než autobus. Sara es menos simpática que Laura.Sara je méně sympatická než Laura. Nepravidelné tvary stupňování Existují přídavná jména, která mají pravidelný i nepravidelný typ stupňování. Pravidelné tvary se použijí v těchto kontextech: más grande/pequeñovětší/menší porovnání rozměrů más buenohodnější, chutnější V ostatních případech se použije nepravidelný tvar komparativu.
bueno mejor lepší
malo peor horší
grande mayor větší/starší
pequeño menor menší/mladší
Barcelona es más grande que Bilbao.Barcelona je větší než Bilbao. El piso de mi tía es más pequeño.Byt mojí tety je menší. Ir en bicicleta es mejor que ir a pie.Jet na kole je lepší než jít pěšky. Tu móvil es mucho peor.Tvůj mobil je mnohem horší. Su hija es menor que mi sobrina.Její dcera je mladší než má neteř. Tu problema es mayor que su problema.Tvůj problém je větší než jeho problém. Tvary mayor/menor mohou měnit svůj význam v závislosti na postavení. Zatímco před podstatným jménem mají význam důležitosti, pokud stojí až za ním, odkazují na věk. mayor/menor problemavětší/menší problém hermano mayor/menorstarší/mladší bratr Třetí stupeň (superlativ) Tvar třetího stupně, tzv. superlativu, tvoříme pomocí určitého členu a tvaru druhého stupně. el camino más rápidonejrychlejší cesta la entrada más caranejdražší vstupenka los monumentos más antiguosnejstarší památky las mejores vacacionesnejlepší prázdniny/dovolená Při srovnávání pak použijeme předložku de z. Pablo es el peor estudiante de todos.Pablo je nejhorší student ze všech. Jaime es el más hablador de ellos.Jaime je z nich nejupovídanější. Sevilla es una de las ciudades más bonitas de España.Sevilla je jedno z nejhezčích měst ve Španělsku.
Ukazovací zájmena Ukazovací zájmena stojí před podstatným jménem, se kterým se shodují v rodě a čísle. Zájmenem este poukazujeme na předmět, který je blíže mluvčímu, zatímco zájmeno ese označuje předmět bližší osobě, se kterou mluvíme. Zájmeno aquel pak odkazuje na předmět vzdálený oběma. Tomu také odpovídají příslovečná určení aquízde, ahítam a allítamhle.
aquí ahí allí
este tento ese ten aquel tamten
esta tato esa ta aquella tamta
estos tito esos ti/ty aquellos tamti
estas tyto esas ty aquellas tamty
Quiero esas naranjas de ahí.Chci tamty pomeranče. Este cuadro que podéis ver aquí es de Velázquez.Tento obraz, který zde vidíte, je od Velázqueze. ¿Ves aquella maleta que está allí?Vidíš tamhleten kufr tam vzadu? Střední rod Existuje i střední rod ukazovacích zájmen, který má následující tvary: esto, eso, aquello. Označují něco abstraktního a překládají se jako toto, to, tamto. Používají se pro zdůraznění, pokud na něco odkazujeme nebo poukazujeme. ¿Qué es aquello allí?Co je tamto vzadu? Esto no me gusta.Toto se mi nelíbí. Všimnětě si ale, že v některých případech toto zájmeno není zapotřebí. ¿Qué es? – Es un pasaje.Co je to? – To je letenka. Nezapomeňte, že pokud zájmeno odkazuje na osoby nebo věci, jeho tvar se s ním shoduje v rodě i čísle. Esta es mi plaza.Toto je moje místo k sezení. Este es Juan y esta es Marta.Toto je Juan a toto je Marta. Estas son mis amigas.Toto jsou moje kamarádky.