Gramática

Sloveso ir Sloveso ir patří mezi nepravidelná slovesa.
IR (jít)
yo voy nosotr|os/-as vamos
vas vosotr|os/-as vais
él/ella, usted va ellos/ellas, ustedes van
Užitečná spojení: ir de vacacionesjít/jet na dovolenou ir de excursiónjít/jet na výlet ir de visitajít/jet na návštěvu ir a correrjít si zaběhat ir en cochejet autem Ve zvratné podobě irse se překládá odejít, odjet. Me visto y me voy.Obleču se a odcházím. Slovesná vazba ir + a + infinitiv: Slovesná vazba ir + a + inf. se užívá k vyjádření blízké budoucnosti. No voy a trabajar.Nebudu pracovat. Van a estudiar.Budou se učit. ¿Qué vamos a tomar?Co si dáme? Pokud je součástí vazby zvratné sloveso, postavení zvratného zájmena ve větě je dvojí: stojí buď před časovaným slovesem, anebo se klade až za infinitiv, se kterým se píše dohromady. Vamos a bañarnos en el mar.Vykoupeme se v moři. Nos vamos a bañar en el mar.Budeme se koupat v moři.
Zvratná slovesa Už jsme zmínili, že infinitiv zvratného slovesa má na konci připojené zvratné zájmeno se, které při časování mění svůj tvar. llamarse, ducharse
LAVARSE (mýt se)
yo me lavo nosotr|os/-as nos lavamos
te lavas vosotr|os/-as os laváis
él/ella, usted se lava ellos/ellas, ustedes se lavan
Zvratné zájmeno ve větě stojí zpravidla před časovaným tvarem slovesa. Me lavo la cara.Umývám si obličej. Se duchan por la noche.Sprchují se večer. Pokud je však infinitiv zvratného slovesa součástí slovesné vazby, zvratné zájmeno může být připojeno za infinitiv nebo stát samostatně před slovesnou vazbou. Tienes que levantarte.Musíš vstát. Te tienes que levantar.Musíš vstát. Pamatujte si, že zvratné zájmeno se vždy shoduje v osobě a čísle s řídícím slovesem. Vamos a levantarnos a las siete.Budeme vstávat v sedm.
Nepravidelná slovesa U mnoha sloves, která mají v infinitivu v předposlední slabice -e- nebo -o-, dochází při časování k hláskovým změnám. Všimněte si, že tvary 1. a 2. osoby množného čísla jsou jediné, kdy zůstává kořen beze změny.
ACOSTARSE (O-UE) DESPERTARSE (E-IE) VESTIRSE (E-I)
yo me acuesto me despierto me visto
te acuestas te despiertas te vistes
él/ella, usted se acuesta se despierta se viste
nosotr|os/-as nos acostamos nos despertamos nos vestimos
vosotr|os/-as os acostáis os despertáis os vestís
ellos/ellas, ustedes se acuestan se despiertan se visten
Todos los días se acuesta a las once de la noche.Každý den chodí spát v jedenáct v noci. Carlos se despierta a las seis.Carlos se probouzí v šest. Me visto después de desayunar.Obleču se po snídani. Přehled možných variant hláskových změn jsme si ukázali na příkladech zvratných sloves, samozřejmě se to ale týká i sloves nezvratných. volver (O-UE) - vuelvo, vuelves, vuelve, volvemos, volvéis, vuelven Všimněte si a zapamatujte, že změna proběhne vždy ve všech osobách jednotného čísla a ve 3. osobě množného čísla.
DORMIR (spát)
yo duermo nosotr|os/-as dormimos
duermes vosotr|os/-as dormís
él/ella, usted duerme ellos/ellas, ustedes duermen
Después de comer duermo la siesta.Po obědě si jdu zdřímnout. ¿Por qué no duermes?Proč nespíš?

Tomuto pravidlu se ve Španělsku říká bota, protože tvary s hláskovou změnou dohromady připomínají vysokou botu se špičkou směřující doprava nebo písmeno L.

Slovesa salir a dar Obě slovesa jsou nepravidelná v 1. osobě přítomného času.
SALIR (odejít) DAR (dát)
yo salgo doy
sales das
él/ella, usted sale da
nosotr|os/-as salimos damos
vosotr|os/-as salís dais
ellos/ellas, ustedes salen dan
Todos los días sale de casa a las seis.Každý den odchází z domu v šest. El viernes salgo con mis amigos.V pátek chodím ven s přáteli. Cada día doy un paseo.Každý den chodím na procházku.
Slovesná vazba tardar en + infinitiv Tato vazba vyjadřuje, jak dlouho někomu trvá, než něco udělá. Tardo 40 minutos en llegar al trabajo.Trvá mi 40 minut, než se dostanu do práce. Ella tarda mucho en comprender la gramática.Trvá jí dlouho, než pochopí gramatiku. Všimněte si, že ve španělštině je tato vazba osobní.
Vedlejší věty časové Ve španělštině je běžné zkracovat vedlejší věty časové pomocí předložky a infinitivu v případě, že se podměty hlavní a vedlejší věty shodují. Podobný případ zkracování jsme probírali v kapitole Užití předložky para v lekci 5. Do češtiny se takto zkrácené věty překládají často pomocí vedlejší věty, popř. pomocí předložky a podstatného jména. Možnosti krácení jsou následující: Antes de + infinitiv Pomocí této předložkové vazby vyjadřujeme předčasnost. Antes de correr hago un poco de ejercicio.Před běháním se trochu rozcvičím. Antes de comer hay que lavarse las manos.Před jídlem je potřeba si umýt ruce. Antes de volver a casa da un paseo por el parque.Předtím než se vrátí domů, se prochází v parku. Después de + infinitiv Tato předložková vazba vyjadřuje následnost. Después de trabajar va al gimnasio.Po práci chodí do posilovny. Después de despertarme leo un rato.Po probuzení si chvilku čtu. Después de cenar vemos la tele.Po večeři se díváme na televizi. Al + infinitiv Za pomoci této vazby vyjadřujeme dva souběžně probíhající děje. Al volver del trabajo visita a sus abuelos.Když se vrací z práce, navštěvuje své prarodiče.