Comunicación

Pádové vztahy Protože ve španělštině neexistují pádové koncovky a podstatná jména se neskloňují, jsou to často různé předložky, které nahrazují jednotlivé pády. Předložka de Označuje 2. pád a vlastnictví. ¿De quién es el móvil?Čí je ten mobil? Me gusta el jardín de mis vecinos.Líbí se mi zahrada mých sousedů. La plaza está llena de gente.Náměstí je plné lidí. Předložka a Označuje 3. pád podstatných jmen, tzv. nepřímý předmět. Escribimos un correo a nuestros clientes.Píšeme e-mail našim zákazníkům. Zároveň označuje i 4. pád životných podstatných jmen, tzv. přímý předmět. Te presento a Manuel.Představuju ti Manuela. ¿A quién ves?Koho vidíš? U neživotných podstatných jmen se předložka nepoužívá. ¿Qué ves?Co vidíš? Veo una casa pero no veo a tus padres.Vidím dům, ale nevidím tvoje rodiče. Předložka para Používá se pro označení příjemce, kromě jiného tedy může označovat 4. pád. El libro es para Carmen.Ta kniha je pro Carmen. Předložka con Překládá se jako s a nahrazuje 7. pád. Tomás va al museo con su amigo.Tomáš jde do muzea se svým kamarádem. Hay una plaza con restaurantes.Je tam náměstí s restauracemi. Předložka por Vyjadřuje způsob a často také nahrazuje 7. pád. llamar por teléfonozatelefonovat famoso por sus obras maestrasznámý svými mistrovskými díly por las callesulicemi Nezapomeňte, že při oslovení nepoužíváme ani předložku, ani člen.
Užití předložky para Kromě označení příjemce slouží též k vyjádření směru, cíle. el autobús para Madridautobus do Madridu Dále se používá k vyjádření účelu. V tomto významu si při překladu můžeme vypomoct spojkou aby. Estudio español para saber otro idioma.Učím se španělsky, abych uměl další jazyk. Es el destino favorito para pasar las vacaciones en la playa.Je to oblíbená destinace k trávení dovolené na pláži. Krácení vět pomocí para + infinitiv Jedním ze způsobů, jak zkrátit vedlejší věty účelové, je pomocí předložky para + infinitiv. Musí být však splněna podmínka, že podměty hlavní a vedlejší věty se shodují. Rodrigo viene de Chile para visitar a sus amigos.Rodrigo (= on) přijede z Chile, aby navštívil (= on) své kamarády.
Užití předložky por Předložka por vyjadřuje příčinu, důvod. Velmi často se překládá jako kvůli. por sus hijoskvůli svým dětem por trabajokvůli práci por dineropro peníze Dále se používá k vyjádření časového období anebo způsobu (prostřednictvím čeho). por mesměsíčně/za měsíc por teléfonopo telefonu por correopoštou Slouží také při udávání přibližné polohy, pro plošné označení a jako odpověď na otázku kudy? por aquí cercatady někde blízko por Europapo Evropě por el parqueparkem Jak jste si mohli všimnout, často bývá součástí ustálených spojení: por supuestosamozřejmě por ejemplonapříklad
Neurčité zájmeno todo Neurčité zájmeno todo tvoří následující odvozené tvary: toda, todos, todas. Pokud stojí samostatně, má následující významy: *v jednotném čísle se překládá jako všechno Es todo.To je všechno. ¿Tienes todo?Máš všechno? *v množném čísle todos/todas se překládá jako všichni/všechny. Ya estamos todos.Už jsme všichni. Pokud todo, toda předchází podstatnému jména bez členu, překládá se jako všechen nebo každý. todo estudiantekaždý student todo españolkaždý Španěl Ve spojení s podstatným jménem uvozeným určitým členem nebo přivlastňovacím zájmenem mění svůj význam následovně: *v jednotném čísle se překládá jako celý todo el díacelý den toda la tardecelé odpoledne toda mi familiacelá moje rodina *v množném čísle má význam každý nebo všichni todos los díaskaždý den todos los turistasvšichni turisté todas las callesvšechny ulice
Užití sloves llegar a venir Sloveso venir znamená přijít, přijet a používá se, pokud se jedná o pohyb směrem k mluvčímu. ¿Vienes a mi casa?Přijdeš ke mně domů? Ana viene a mi casa esta tarde.Ana ke mně přijde dnes odpoledne. Druhá osoba se tedy nachází v cílovém bodě jako mluvčí. ¿Vienes conmigo?Půjdeš se mnou? Sloveso llegar označuje pohyb z jednoho místa na druhé. Významově se tak stává obecnějším, a proto ho lze přeložit nejen jako přijít, přijet, ale i dorazit. Si llegamos a tiempo, tenemos tiempo para ir a comer.Jestli přijedeme včas, máme čas si zajít na oběd. Sloveso llegar se dále používá, když mluvíme o cestách, přesunech ve spojitosti s dopravními prostředky a také ve spojení llegar pronto/tarde přijít brzy/pozdě např. do kina, divadla, na schůzku atd. ¿A qué hora llega el autobús?V kolik hodin přijede autobus? Llegamos a Bilbao a las ocho.Přijedeme do Bilbaa v osm hodin. Si llegas tarde, te espero.Jestli přijdeš pozdě, počkám na tebe.