Gramática

Sloveso venir Sloveso venir patří mezi nepravidelná slovesa. Jeho časování se velmi podobá slovesu tener. Jeho časování si můžete připomenout v kapitole Sloveso tener v lekci 3.
VENIR (přijít, přijet)
yo vengo nosotr|os/-as venimos
vienes vosotr|os/-as venís
él/ella, usted viene ellos/ellas, ustedes vienen
¿Cuándo viene tu hermano?Kdy přijde tvůj bratr? ¿Por qué no vienes a nuestra casa?Nechceš přijít k nám?, Přijď k nám.
Sloveso hay Ve skutečnosti se jedná o neosobní tvar slovesa haber, který se nemění. Do češtiny ho překládáme jako je/jsou (tam), existuje/existují. Někdy ho lze přeložit i jako mít, při překladu však musíme odvodit konkrétní osobu z kontextu. ¿Hay pan?Je/Máte chleba? Používá se k vyjádření existence něčeho neurčitého a k umístění věcí, osob a míst, které nejsou blíže určeny. Ve větě stojí vždy před podmětem. No hay restaurantes en mi barrio.V mé čtvrti nejsou restaurace. Zapamatujte si, že se pojí s: *neurčitým členem un, una, unos, unas Hay un lavabo en el cuarto de baño.V koupelně je umyvadlo. Hay unas plantas en el armario.Na skříni je pár rostlin. *číslovkou Hay dos espejos en el piso.V bytě jsou dvě zrcadla. En la pared hay tres cuadros.Na stěně jsou tři obrazy. *neurčitými zájmeny a neurčitými příslovci míry mucho, poco, tanto, alguno ap. Hay mucha gente en el centro.V centru je spousta lidí. Hay pocos estudiantes en el curso.V kurzu je málo studentů. No hay tanto ruido.Není tam takový hluk. Za tvarem hay často stojí podstatné jméno bez členu. Jedná se buď o podstatná jména nepočitatelná, anebo podstatná jména v množném čísle, kdy se člen neurčitý neuvádí. ¿Hay café?Je káva?, Máte kávu? No hay agua en la piscina.V bazénu není voda. ¿Hay sillas en el salón?Jsou v obýváku židle? Objevuje se i v ustálených spojeních jako např.: ¿Qué hay de nuevo?Co je nového? No hay de qué.Není zač. Slovesná vazba hay que + infinitiv Tato slovesná vazba se používá k vyjádření povinnosti či nutnosti nebo v případě, že chceme někomu dát radu či instrukce neosobním způsobem. Hay que estudiar idiomas.Je třeba se učit jazyky. Hay que descansar.Je třeba odpočívat.
Užití hay a estar Ačkoli obě slovesa vyjadřují umístění, užití každého z nich má svá pravidla. Zatímco sloveso estar se vztahuje ke konkrétní věci nebo osobě, pomocí hay odkazujeme na něco neurčitého nebo na počet.
ESTAR HAY
estar + určitý člen hay + neurčitý člen
¿Dónde está el restaurante? ¿Dónde hay un restaurante?
estar + vlastní jméno hay + číslovka
¿Dónde está Pedro? Hay dos chicos en la clase.
estar + přivlastňovací zájmeno hay + mucho, poco...
Tu móvil está en la mesa. En la mesa hay muchos libros.
estar + vyjádření místa hay + podstatné jméno bez členu
Está aquí. ¿Hay café?
Está cerca. Hay solo chicas.
Řadové číslovky Řadové číslovky se používají zpravidla jen do deseti. Tvary vyšších řadových číslovek se považují za knižní, proto se v mluveném jazyce často nahrazují číslovkou základní, která se klade až za podstatné jméno. el segundo hermano la lección trece
1. primer|o/-a 6. sext|o/-a
2. segund|o/-a 7. séptim|o/-a
3. tercer|o/-a 8. octav|o/-a
4. cuart|o/-a 9. noven|o/-a
5. quint|o/-a 10. décim|o/-a
Shodují se s podstatným jménem v rodě i čísle. Kladou se ve většině případů před podstatné jméno a předchází jim člen určitý nebo přivlastňovací zájmeno. el quinto estudiantepátý student la segunda plantadruhé poschodí los primeros díasprvní dny su sexto librojeho šestá kniha Řadové číslovky se zapisují pomocí číslice s tečkou a rodové přípony o nebo a v horním indexu. 5.o – quinto 2.a – segunda Pozor si dávejte na číslovky primero a tercero, které se před podstatným jménem mužského rodu krátí na tvary primer a tercer. Pokud ale stojí samostatně, užívá se plný tvar. el primer hijoprvní syn el tercer pisotřetí poschodí soy el primerojsem první Při zapisování mají zkrácené tvary primer a tercer příponu er: 1.er día – el primer día 3.er piso – el tercer piso
Vyjádření stejné míry vlastnosti K vyjádření stejné míry vlastnosti používáme výrazy tan tak + como jako. Rosa es tan amable como Laura.Rosa je tak milá jako Laura. Carlos no es tan hablador como José.Carlos není tak upovídaný jako José.