Gramática

Sloveso tener Sloveso tener patří mezi nepravidelná slovesa.
TENER (mít)
yo tengo nosotr|os/-as tenemos
tienes vosotr|os/-as tenéis
él/ella, usted tiene ellos/ellas, ustedes tienen
¿Cuántos años tienes? – Tengo treinta años.Kolik je ti let? – Je mi třicet let. Užitečná spojení: tener hambre/sedmít hlad/žízeň tener frío/calorbýt zima/teplo komu tener hermanosmít sourozence tener tiempomít čas tener dineromít peníze tener ganas de + inf.mít chuť něco dělat tener sueñobýt ospalý Slovesná vazba tener que + infinitiv Slovesná vazba tener que + inf. se užívá k vyjádření povinnosti nebo nutnosti. Do češtiny ji překládáme slovesem muset. Tiene que trabajar mucho.Musí hodně pracovat. Tenemos que comer sano.Musíme jíst zdravě.
Sloveso hacer Až na nepravidelný tvar v 1. osobě přítomného času se zbytek časování řídí pravidly pro slovesa -er třídy.
HACER (dělat)
yo hago nosotr|os/-as hacemos
haces vosotr|os/-as hacéis
él/ella, usted hace ellos/ellas, ustedes hacen
¿Qué haces los fines de semana?Co děláš o víkendech? Hago ejercicio todos los días.Cvičím každý den. Užitečná spojení: hacer frío/calorbýt zima/teplo o počasí hacer solsvítit slunce hacer buen/mal tiempobýt hezké/ošklivé počasí hacer ruidodělat hluk Slovesná vazba hace falta + infinitiv Slovesná vazba hace falta + inf. slouží k neosobnímu vyjádření povinnosti. Do češtiny ji překládáme jako být zapotřebí. No hace falta saber francés.Není zapotřebí umět francouzsky. Pokud nepoužijeme infinitiv, sloveso hacer se shoduje v čísle s podstatným jménem. V komunikačních prostředcích se to ale ne vždy dodržuje. Hacen falta muchas cosas.Je zapotřebí spousty věcí.
Základní číslovky ciento cincuenta y cinco (155), mil cuatrocientos noventa y dos (1492)
10 diez 25 veinticinco 100 cien
11 once 26 veintiséis 101 ciento uno
12 doce 27 veintisiete 121 ciento veintiuno
13 trece 28 veintiocho 200 doscient|os/-as
14 catorce 29 veintinueve 300 trescient|os/-as
15 quince 30 treinta 400 cuatrocient|os/-as
16 dieciséis 31 treinta y uno 500 quinient|os/-as
17 diecisiete 40 cuarenta 600 seiscient|os/-as
18 dieciocho 42 cuarenta y dos 700 setecient|os/-as
19 diecinueve 50 cincuenta 800 ochocient|os/-as
20 veinte 55 cincuenta y cinco 900 novecient|os/-as
21 veintiuno 60 sesenta 1000 mil
22 veintidós 70 setenta 5000 cinco mil
23 veintitrés 80 ochenta 100 000 cien mil
24 veinticuatro 90 noventa 1 000 000 un millón
Nezapomínejte, že číslovka uno má ženský rod una a před podstatným jménem mužského rodu jednotného čísla se zkracuje na un. treinta y una mujerestřicet jedna žen veintiunodvacet jedna Ale: veintiún añosdvacet jedna let Všimněte si, že u číslovek 16–19 a 21–29, které se píšou dohromady, dochází k pravopisným změnám. diecisiete, veintidós Až do 30 se tedy číslovky píšou jako jedno slovo. U číslovek nad 30 platí, že se píšou zvlášť a jednotky se k desítkám připojují pomocí y. sesenta y ochošedesát osm Ciento se před podstatným jménem a před vyšší číslovkou zkracuje na cien. cien casassto domů cien milsto tisíc Ale: ciento veinte casassto dvacet domů Číslovka ciento je jediná, která se v množném čísle přechyluje. Násobky stovek končí v ženském rodě na -cientas. doscientos metrosdvě stě metrů doscientas entradasdvě stě vstupenek Násobky tisíců se tvoří pomocí jednotky a tisíce psaných zvlášť, mil je vždy v jednotném čísle. cinco mil librospět tisíc knih Množné číslo miles se používá jen v přeneseném významu pro vyjádření neurčitého počtu. Následuje po něm předložka de: miles de estudiantes = tisíce studentů. Naproti tomu milion se převádí do množného čísla. Pokud po číslovce milion nenásleduje další číslovka, připojujeme podstatné jméno pomocí předložky de. dos millones de eurosdva miliony eur Ale: dos millones quinientos mil eurosdva miliony pět set tisíc eur Pamatujte si, že mezi miliony, tisíci, stovkami a desítkami není žádná spojka. Spojka y se klade jen mezi řády desítek a jednotek. un millón cuatrocientos veinticinco mil setecientos cuarenta y nuevemilion čtyři sta dvacet pět tisíc sedm set čtyřicet devět
Přivlastňovací zájmena nepřízvučná Přivlastňovací zájmena nepřízvučná, označovaná též jako nesamostatná, stojí před podstatným jménem nebo jeho přívlastkem. ¿Cuál es tu correo electrónico?Jaký je tvůj e-mail? ¿Cuál es su número de teléfono?Jaké je vaše telefonní číslo?
jednotné číslo množné číslo
yo mi mis
tu tus
él/ella, usted su sus
nosotr|os/-as nuestro/nuestra nuestros/nuestras
vosotr|os/-as vuestro/vuestra vuestros/vuestras
ellos/ellas, ustedes su sus
Nepojí se se členem, mají totiž stejnou funkci jako člen určitý. mi hermanomůj bratr nuestra casa nuevanáš nový dům Koncovky přivlastňovacích zájmen se shodují v rodě a čísle s přivlastňovaným podstatným jménem. Vždy se tedy řiďte tím, co stojí za nimi. mis gafasmoje brýle tus abuelostvoji prarodiče Všimněte si, že zájmeno su můžeme přeložit hned pěti různými způsoby, a sice jeho/její, váš v jednotném čísle a jejich, váš v množném čísle. su correojeho/její/váš/jejich/váš e-mail sus gafasjeho/její/vaše/jejich/vaše brýle Z těchto důvodů lze v určitých situacích, kdy by mohlo dojít k nedorozumění, použít upřesňující spojení tvořené předložkou de a příslušným osobním zájmenem. su teléfono de ustedváš telefon su cumpleaños de ellajejí narozeniny

Všimněte si v tabulce, jakou rozlišovací funkci může mít přízvuk. Proto je důležité si ho pamatovat. Nebude se vám tak plést osobní zájmeno (ty) s přivlastňovacím zájmenem tu (tvůj).

Tázací zájmena Zapamatujte si, že tázací zájmena mají vždy vyznačený přízvuk, ať už v přímé, nebo nepřímé otázce. ¿Cuánto cuesta?Kolik to stojí? No sé cuánto cuesta.Nevím, kolik to stojí. Lze je rozdělit do dvou skupin: *zájmena, která mění svůj tvar v závislosti na podstatném jménu: Quién, Quiénes + sloveso Používá se, ptáme-li se na osobu. Do češtiny ho překládáme výrazem Kdo? Ptáme-li se na více osob, převedeme ho do množného čísla. ¿Quién es? – Este es Miguel.Kdo je to? – Toto je Miguel. ¿Quiénes son? – Son Elena y Luis.Kdo je to? – To je Elena a Luis. Cuál, Cuáles + sloveso/předložka Vyjadřuje výběr z celku. Do češtiny ho překládáme výrazem Jaký?, Který? Je-li podmět věty v množném čísle, použijeme tvar Cuáles. ¿Cuál es tu correo electrónico?Jaké je tvůj e-mail? ¿Cuáles son tus aficiones?Jaké jsou tvé koníčky? ¿Cuál de ellos es tu amigo?Který z nich je tvůj kamarád? Cuánto/-a/-os/-as + podstatné jméno/sloveso Tímto zájmenem se ptáme na množství. Do češtiny ho překládáme výrazem Kolik? Pokud stojí před podstatným jménem, shoduje se s ním v čísle a rodě. ¿Cuántas hermanas tiene usted?Kolik máte sester? ¿Cuánto tiempo tienes que esperar?Jak dlouho musíš čekat? ¿Cuánto es?Kolik to dělá? *zájmena neměnná: Qué + sloveso Ve spojení se slovesem se překládá Co? ¿Qué es?Co je to? ¿Qué haces?Co děláš? Qué + podstatné jméno Ve spojení s podstatným jménem se překládá Jaký?, Který? ¿Qué día es hoy?Jaký den je dnes?, Co je dnes za den? ¿Qué número de teléfono tienes?Jaké je tvé telefonní číslo? Cómo + sloveso Pomocí cómo se často ptáme na způsob nebo popis. Do češtiny se překládá Jak?, Jaký? ¿Cómo estás?Jak se máš? ¿Cómo es? – Es simpático.Jaký je? – Je sympatický. Cuándo + sloveso V češtině znamená Kdy? ¿Cuándo es tu cumpleaños?Kdy máš narozeniny? ¿Cuándo ves la tele?Kdy se díváš na televizi? Dónde + sloveso Do češtiny se překládá Kde? ¿Dónde está tu padre?Kde je tvůj otec? ¿Dónde trabajas?Kde pracuješ? Stejně jako podstatná jména se některá zájmena mohou dále pojit s různými předložkami, které jsou zapotřebí pro vyjádření jiného než 1. pádu: ¿A quién? = Koho/Komu?, ¿De quién? = Od koho?, Čí?, ¿De dónde = Odkud?, ¿Adónde? = Kam?, ¿Por dónde? = Kudy? atd.