Gramática

Časování pravidelných sloves v přítomném čase Slovesný tvar v infinitivu končí vždy na -r. Ve španělštině rozeznáváme 3 slovesné třídy podle koncovek: -ar, -er a -ir.
HABL-AR COM-ER VIV-IR
yo hablo como vivo
hablas comes vives
él/ella, usted habla come vive
nosotr|os/-as hablamos comemos vivimos
vosotr|os/-as habláis coméis vivís
ellos/ellas, ustedeshablan comen viven
Při časování sloves v přítomném čase postupujeme vždy následovně: Nejprve odtrhneme koncovku -ar, -er nebo -ir od infinitivu a poté ke slovesnému kmeni přidáme příslušnou koncovku. comprar → compr-ar → (yo) compr-o leer → le-er → (ella) le-e escribir → escrib-ir → (vosotros) escrib-ís V případě slovesa ver je v první osobě infinitivní -e zachováno. ver → veo, ves, ve, vemos, véis, ven Nezapomínejte v 2. os. mn. č. vyznačit přízvuk.
Sloveso estar Toto sloveso se do češtiny překládá jako další sloveso být, avšak na rozdíl od slovesa ser se používá v jiných situacích. Patří mezi nepravidelná slovesa.
ESTAR (být)
yo estoy nosotr|os/-as estamos
estás vosotr|os/-as estáis
él/ella, usted está ellos/ellas, ustedes están
Sloveso estar vyjadřuje: *momentální stavy a přechodné vlastnosti ¿Cómo estás? – Estoy cansado.Jak se máš? – Jsem unavený. La escuela está cerrada.Škola je zavřená. Ana está muy nerviosa.Ana je velmi nervózní. *polohu místa, konkrétní věci nebo osoby v prostoru ¿Dónde está el bar? – Está cerca de aquí.Kde je ten bar? – Je blízko odtud. ¿Dónde estás ahora? – Estoy en casa.Kde jsi teď? – Jsem doma. El móvil está aquí.Mobil je tady. Užitečná spojení: estar abierto/cerradobýt otevřený/zavřený estar de vacacionesbýt na dovolené/prázdninách estar de viaje de negociosbýt na služební cestě estar de juergabýt na tahu po barech estar de excursiónbýt na výletě Nezapomínejte, že pokud je součástí spojení přídavné jméno, jako např. estar abierto/cerrado, mění svůj tvar v závislosti na podstatném jménu: El bar está abierto, La cafetería está cerrada.
Sloveso saber Toto sloveso má nepravidelný tvar v 1. osobě jednotného čísla, ostatní tvary jsou pravidelné.
SABER (vědět, umět)
yo nosotr|os/-as sabemos
sabes vosotr|os/-as sabéis
él/ella, usted sabe ellos/ellas, ustedes saben
Gloria sabe muchas cosas.Gloria ví spoustu věcí. Él no sabe leer.On neumí číst.
Množné číslo podstatných jmen Tvoří se přidáním koncovky: -s u slov zakončených nepřízvučnou samohláskou nebo přízvučným , , el barrio – los barrios, el café – los cafés -es u většiny podstatných jmen zakončených souhláskou la ciudad – las ciudades, el examen – los exámenes u podstatných jmen zakončených na -s, která mají přízvuk na poslední slabice nebo jsou jednoslabičná el país – los países, el autobús – los autobuses -s nebo -es u podstatných jmen zakončených na přízvučné nebo el esquí – los esquís/esquíes, el tabú – los tabús/tabúes žádná koncovka se nepřidává u podstatných jmen zakončených na -s s přízvukem jinde než na poslední slabice la crisis – las crisis, el lunes – los lunes Všimněte si, že v některých případech je potřeba v množném čísle vyznačit přízvuk, aby jeho pozice zůstala zachována: el examen – los exámenes. Nebo naopak už není potřeba přízvuk značit, protože se stává přirozeným: el autobús – los autobuses. U podstatných jmen přejatých z ostatních cizích jazyků, u nichž neproběhla žádná hlásková změna, je tvoření množného čísla komplikovanější. Uvedeme si jen několik příkladů. el sándwich – los sándwiches, el club – los clubs/clubes, el test – los test
Množné číslo přídavných jmen Tvoří se stejně jako u podstatných jmen přidáním koncovky: -s k přídavným jménům zakončeným nepřízvučnou samohláskou nuevo – nuevos, grande – grandes -es k přídavným jménům zakončeným souhláskou natural – naturales -s nebo -es k přídavným jménům zakončeným přízvučnou samohláskou, s tím, že tvary s koncovkou -es bývají považovány za knižní israelí – israelís/israelíes žádná koncovka u přídavných jmen zakončených na -s s přízvukem na jiné než poslední slabice gratis – gratis; ale inglés – ingleses Pozice přízvuku se v množném čísle zachovává, zůstává na stejné slabice jako v jednotném čísle, a proto někdy dochází ke změnám v pravopise: marrón – marrones, joven – venes. Aby byla zachována i výslovnost, může při tvoření dojít také k hláskovým změnám: feliz – felices.
Základní číslovky una semana, dos noches, cuatro días, trece chicas
0 cero 4 cuatro 8 ocho 12 doce
1 uno, una 5 cinco 9 nueve 13 trece
2 dos 6 seis 10 diez 14 catorce
3 tres 7 siete 11 once 15 quince
¿Cuál es tu número de teléfono/móvil?Jaké je tvoje telefonní číslo? Mi número de teléfono/móvil es el 34 720 165 891.Moje telefonní číslo je 34 720 165 891. Číslovka uno má ženský rod una. Tvar uno se před podstatným jménem mužského rodu jednotného čísla zkracuje na un. número unočíslo jedna una cosajedna věc un chicojeden kluk Ve většině případů se číslovky kladou před podstatné jméno. Pokud stojí až za ním, mají význam číslovky řadové. tres leccionestři lekce Ale: lección trestřetí lekce Ve spojení s určitým členem vyjadřují souhrný počet. los dosoba las tresvšechny tři
Hodiny Pro udání času užíváme sloveso ser a určitý člen. ¿Qué hora es? – Es la una.Kolik je hodin? – Je jedna hodina. Son las diez (en punto).Je (přesně) deset hodin. Jinak lze čas vyjádřit pomocí částí hodiny nebo počtu minut. Části hodiny jsou cuarto (čtvrt) a media (půl). Části a minuty se obvykle nekombinují. Čas od celé do půl včetně se přičítá ke stávající hodině pomocí výrazu y. Es la una y media.Je půl druhé. Son las seis y cinco.Je šest a pět minut. Son las diez y cuarto.Je čtvrt na jedenáct. Čas od půl do celé se odečítá pomocí výrazu menos od následující hodiny. Son las diez menos cuarto.Je tři čtvrtě na deset. Son las siete menos cinco.Je za pět minut sedm. Son las nueve menos diez.Je za deset devět. Počet hodin se obvykle uvádí pouze do dvanáctky a za něj se připojuje de la mañana (ráno/dopoledne), de la tarde (odpoledne/večer) nebo de la noche (v noci). Son las ocho de la tarde.Je osm hodin večer. Son las ocho y media de la mañana.Je půl deváté ráno. Son las once de la noche.Je jedenáct v noci. Výjimku tvoří např. přesné minutové hlášení na nádražích, letištích nebo v rádiu, kde se počítá do 24. Může se vynechat spojka y mezi hodinou a minutami: Son las ocho cuarenta y dos. = Je osm čtyřicet dva. Na otázku v kolik? odpovídáme pomocí předložky a. ¿A qué hora? – A las tres y media.V kolik hodin? – V půl čtvrté. a las ocho menos cuartove tři čtvrtě na osm a las cincov pět hodin Časové rozmezí od–do lze vyjádřit dvojicemi předložek desde–hasta nebo de–a. desde la una hasta las tresod jedné do tří de una a tresod jedné do tří Všimněte si, že u dvojice desde–hasta je před číslovkou použitý člen, zatímco u druhé dvojice de–a se neuvádí. Zapamatujte si tyto dvojice a nikdy je nekombinujte.