Gramática

Osobní zájmena Použití osobních zájmen ve španělštině je velmi podobné jako v češtině. Při vyjadřování podmětu se mohou vynechat, jelikož stejnou funkci zastává slovesná koncovka. Ahora vivo en Barcelona.Teď žiji v Barceloně. Často tedy slouží spíše k jeho zdůraznění. Yo soy inglés y ella es italiana.Já jsem Angličan a ona je Italka. Anebo k upřesnění převážně ve 3. osobě, která v sobě skrývá více možností. V následující větě není hned zřejmé, zda je podmětem él, ella nebo usted. Es estudiante.Je student./Je studentka./Jste student./Jste studentka.
jednotné číslo množné číslo
yo nosotros/nosotras my
ty vosotros/vosotras vy
él/ella on, ona ellos/ellas oni, ony
usted vy ustedes vy
Zájmena my a vy se ve španělštině přechylují. Ženský rod má tvary nosotras a vosotras. Tvary nosotros, vosotros pak označují buď skupinu mužů, anebo skupinu smíšenou. Zájmeno usted používáme při vykání jedné osobě, v případě vykání více osobám používáme zájmeno ustedes. Vždy platí, že se pojí se slovesem ve 3. osobě jednotného nebo množného čísla.
Ukazovací zájmena este, esta Ukazovací zájmena se shodují v rodě a čísle s podstatným jménem, k němuž se vztahují.
jednotné číslo množné číslo
este tento estos tito
esta tato estas tyto
Při představování si tedy dávejte pozor, zda se jedná o muže či ženu. Tvar estos v množném čísle použijeme pro skupinu mužů anebo smíšenou skupinu mužů a žen. Este es Juan y esta es Clara.Toto je Juan a to je Clara. Estos son Pedro y Carmen.Toto je Pedro a Carmen. Estas son mis compañeras de trabajo.Toto jsou moje kolegyně (z práce).
Sloveso ser Pro překlad slovesa být se ve španělštině nabízí hned tři možnosti: ser, estar, hay. Zatím se podíváme na první z nich, ostatní probereme postupně. Najdete je v kapitolách Sloveso estar v lekci 2 a Sloveso hay v lekci 4. Sloveso ser patří mezi nepravidelná slovesa, jejichž časování je potřeba si zapamatovat.
SER (být)
yo soy nosotr|os/-as somos
eres vosotr|os/-as sois
él/ella, usted es ellos/ellas, ustedes son
Sloveso ser označuje trvalé vlastnosti a jevy. Užívá se: *k identifikaci osob a věcí ¿Quién es? – Es Pablo.Kdo je to? – To je Pavel. ¿Qué es? – Es un libro.Co je to? – To je kniha. *u povolání Soy profesor de francés.Jsem profesor francouzštiny. *u národností Ella es rusa.Ona je Ruska. *u trvalých vlastností Carlos es muy simpático.Carlos je moc sympatický. Es una ciudad grande.Je to velké město. *u hodin, dnů, ceny, množství atd. Es la una y media.Je půl druhé. Hoy es lunes.Dnes je pondělí. ¿Cuánto es? – Son tres euros.Kolik to dělá? – Tři eura. *při vyjádření vlastnictví ¿De quién es el móvil? – Es de Laura.Čí je ten mobil? – Je Laury. *ve významu “konat se” ¿Dónde es el concierto?Kde se koná ten koncert?
Sloveso llamarse Do češtiny se překládá jako jmenovat se. Patří mezi zvratná slovesa, která poznáte podle zvratného zájmena -se připojeného na konci infinitivu. Při časování postupujeme tak, že nejprve odtrhneme zvratné zájmeno se a poté odtrhneme infinitivní koncovku -ar. Získáme tak slovesný kmen, ke kterému pro každou osobu přidáme konkrétní koncovku. llamar-se → llam-ar → (yo) llam-o V přítomném čase se zvratné zájmeno klade zpravidla před slovesný tvar a pro každou osobu má jiný tvar. (yo) me llam-o (tú) te llam-as
yo me llamo nosotr|os/-as nos llamamos
te llamas vosotr|os/-as os llamáis
él/ella, usted se llama ellos/ellas, ustedes se llaman
¿Cómo te llamas?Jak se jmenuješ? Me llamo Juan.Jmenuji se Juan. V této lekci budeme věnovat pozornost jen tomuto slovesu. Další slovesa probereme v kapitole Zvratná slovesa v lekci 6. Koncovka -o v první osobě přítomného času je společná všem pravidelným slovesům: trabajo (trabajar), hablo (hablar), presento (presentar), vivo (vivir).
Člen Člen stojí před podstatným jménem, od kterého může být oddělen přívlastkem. Shoduje se s ním v čísle a rodě. un chico inteligentechytrý kluk la nueva profesoranová profesorka Rozlišujeme člen určitý a neurčitý. Člen určitý
jednotné číslo množné číslo
mužský rod el los
ženský rod la las
Určitý člen lze někdy přeložit ukazovacím zájmenem “ten, ta” atd. El libro es nuevo.Ta kniha je nová. Užívá se: *k označení rodu podstatného jména el estudiante – la estudiante *u podstatných jmen již dříve zmíněných, známých či vyvoditelných ze situace Este es el piso de mi amigo.Toto je byt mého kamaráda. Estas son las compañeras de Luis.Toto jsou Luisovy kolegyně. *u jmen blíže určených nebo označujících jedinečné jevy el hotel Barcelóhotel Barceló el solslunce la capitalhlavní město Člen neurčitý
jednotné číslo množné číslo
mužský rod un unos
ženský rod una unas
Neurčitý člen by se dal přeložit jako “nějaký”, “některý”, ale většinou se nepřekládá. Užívá se: *u podstatných jmen, která nejsou známá z předchozího hovoru, konkrétně určená nebo vyvoditelná ze situace ¿Qué es? – Es un libro.Co je to? – To je kniha. *po slovese ser u rozvitých názvů povolání, zaměstnání ap. Soy un estudiante bueno.Jsem dobrý student. Pablo Picasso es un pintor español.Pablo Picasso je španělský malíř. *v množném čísle pro vyjádření blíže neurčeného nebo přibližného počtu unos librosněkolik knih unos cinco eurospřibližně pět eur *u podstatných jmen pomnožných ve významu “jedny” unas vacaciones(jedny) prázdniny Pokud chceme převést podstatné jméno se členem neurčitým v jednotném čísle do tvaru množného čísla, uvádíme podstatné jméno běžně bez členu. Nezapomínejte, že tvary unos a unas se používají v přeneseném významu “pár, několik” nebo k vyjádření neurčitého výrazu množství “asi, přibližně”.
Podstatná jména Španělština rozlišuje podstatná jména rodu mužského nebo ženského. Střední rod existuje jen u zájmen. Až na několik výjimek platí, že podstatné jméno končící na -o je rodu mužského, zatímco koncovky -a, -(c)ión a -dad jsou typické pro ženský rod. el libro – el compañero; ale: la radio – la mano la empresa – la ciudad; ale: el problema – el sistema Ženský rod podstatných jmen Podstatná jména životná mají zpravidla zvláštní tvary pro mužský a pro ženský rod. Tvary ženského rodu se většinou odvozují od rodu mužského: -změnou koncového -o na -a el amigo – la amiga -přidáním koncovky -a ke slovům končícím na souhlásku el director – la directora U podstatných jmen zakončených na -e dochází k tomu, že v ženském rodě vymění koncovku za -a nebo svůj tvar nemění: el dependiente – la dependienta, el estudiante – la estudiante Některá podstatná jména připouštějí v ženském rodě jak přechýlený, tak nepřechýlený tvar: el/la cliente – la clienta, el/la jefe – la jefa Podstatná jména zakončená na -ía, -ista mají stejný tvar pro mužský i ženský rod: el guía – la guía, el economista – la economista
mužský rod ženský rod
-o amigo -a amiga
souhláska director +a directora
-e estudiante beze změny estudiante
dependiente -a dependienta
-a/-ista guía beze změny guía
economista economista
Existuje však řada výjimek, např. podstatná jména, která mají v ženském rodě úplně jiný tvar: el hombre – la mujer, el padre – la madre atd. Mohou mít také pozměněnou koncovku: el actor – la actriz, el príncipe – la princesa atd. Množné číslo podstatných jmen Kromě rodu se u podstatných jmen rozlišuje i číslo. Množné číslo se tvoří přidáním koncovky -s (u podstatných jmen zakončených na samohlásku) nebo -es (u podstatných jmen zakončených na souhlásku). V některých případech se tvar podstatného jména nemění, ale to budeme probírat později. el idioma – los idiomas, el libro – los libros la compañera – las compañeras, la noche – las noches Více viz Množné číslo podstatných jmen v lekci 2.
Přídavná jména U přídavných jmen rozlišujeme číslo a rod.
jednotné číslo množné číslo
mužský rod nuevo nuevos
ženský rod nueva nuevas
Ve větě stojí většinouza podstatným jménem, se kterým se shodují v čísle a rodě. Miguel es un chico simpático.Miguel je sympatický chlapec. Son hoteles nuevos.Jsou to nové hotely. Samozřejmě se vyskytují i případy, kdy toto pravidlo neplatí, ale na ty upozorníme později. Ženský rod přídavných jmen Přídavná jména zakončená na -o tvoří ženský rod výměnou koncovky za -a. bueno – buena Pokud přídavné jméno končí na jinou samohlásku, jeho tvar v ženském rodě zůstává neměnný. interesante – interesante Přídavná jména zakončená na -án, -ín, -ón, -or přibírají v ženském rodě koncovku -a. hablador – habladora Pokud jsou zakončená na souhlásku -l, -n (v nepřízvučné slabice), -z, tvar nemění. fácil – fácil, joven – joven, feliz – feliz
mužský rod ženský rod
-o bueno -a buena
-e/-a/-í interesante beze změny interesante
rosa rosa
-or/-án/-ín/-ón hablador +a habladora
holgazán holgazana
souhláska fácil beze změny fácil
joven joven
feliz feliz
Existuje však řada výjimek, např. přídavná jména zakončená na -(i)or, jako jsou nepravidelné tvary druhého stupně (exterior, mejor atd.), jejichž tvar zůstává v ženském rodě neměnný. Množné číslo přídavných jmen Množné číslo přídavných jmen se tvoří stejně jako u podstatných jmen přidáním koncovek -s (jsou-li zakončená na samohlásku) nebo -es (končí-li na souhlásku). simpático – simpáticos, elegante – elegantes fácil – fáciles Více viz Množné číslo přídavných jmen v lekci 2.